Zdravie a príroda

od autora: | 4. januára 2023
listy

Životné prostredie je veľmi dôležitým faktorom pre ľudské zdravie. Každý človek nevyhnutne potrebuje čistý vzduch, slnečné svetlo a neznečistenú vodu.

Toxíny môžu mať podobu chemikálií, biologických lástok, žiarenia (röntgenové či ultrafialové) alebo tabakového dymu. Všetky tieto faktory negatívne ovplyvňujú zdravie. Vstupujú do tela niekoľkými spôsobmi vrátane požitia, vdýchnutia a kontaktu s pokožkou. V niektorých prípadoch majú toxíny okamžitý účinok, takže príčina ochorenia sa zisťuje pomerne ľahko. Účinky niektorých toxínov sa však prejavia až po mnohých rokoch pôsobenia v nízkej koncentrácii.

Znečistenie ovzdušia vo veľkomestách malo v minulosti za následok mnohé úmrtia ľudí s pľúcnymi a srdcovými ťažkosťami. Zistilo sa, že tu boli mnohé znečisťujúce látky súvisiacich s ochoreniami ľudí, ako napr. oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxid dusíka, polycyklické aromatické uhľovodíky a ozón. Mnohé z nich vznikajú spaľovaním fosílnych palív, ako je uhlie, nafta a benzín.

Na ľudí vplýva aj znečistenie vzduchu v interiéroch napr. tabakovým dymom, ohňom či sporákom alebo z moderných stavebných materiálov či bytových doplnkov, ako sú koberce, farba a steny.

Vodné zdroje môžu znečistiť potenciálne nebezpečné mikroorganizmy a chemikálie (továrne, odtok vody z poľnohospodárskych polí). Tieto typy znečistenia môžu kontaminovať jazerá, rieky, nádrže a vsakovať do podzemnej vody a tým pádom znečisťovať studne.

Priemyselné znečistenie je zodpovedné za kontamináciu rôznymi zlúčeninami prchavých organických rozpúšťadiel a ťažkých kovov (olovo a arzén). Olovo je dobre preskúmaná znečisťujúca látka. Do vodných zdrojov sa dostáva zo starého potrubia alebo presakuje z pôdy spáleným olovnatým benzínom.

Vodu môžu znečistiť aj mikroorganizmy z ľudských a zvieracích výkalov, čo môže mať za následok prepuknutie črevných chorôb. Dusičnany a pesticídy sa dostávajú do pitnej vody predovšetkm z poľnohospodárskych odtokov. Dusičnany sú škodlivé najmä pre veľmi malé deti.

Niektoré chemické látky sa do pitnej vody pridávajú zámerne, ako napr. chlór, čo je bežná dezinfekčná látka, ktorá usmrcuje choroboplodné mikroorganizmy, ako je E. coli zo splaškov. Keď sa chlór zlučuje s prirodzene sa vyskytujúcou organickou hmotou, vznikajú trihalometány (THM – súvisia s vyšším výskytom spontánnych potratov). Chlór a trihalometány sa rýchlo vyparujú. Ak necháte nádobu s vodou z vodovodu niekoľko hodín otvorenú, zníži sa obsah chlóru a zlepší sa jej chuť. Občas sa do vody pridávajú fluoridy, ktoré zlepšujú zdravie zubov.

Vodné filtre môžu zachytiť pesticídy, dusičnany a chlór, musia sa však pravidelne čistiť a vymieňať, inak filtrácia nie je účinná.

Jadrové žiarenie: k rádioaktívnemu zamoreniu dochádza pri rádioaktívnom spade po poruchách jadrových reaktorov, pri únikoch rádioaktívnych látok z vojenských, výskumných a komerčných priestorov a pri testoch jadrových zbraní. Žiarenie súvisí s výskytom rakoviny, ktorý je v danej populácii vyšší ako za normálnych okolností.

Zmeny v životnom prostredí majú oveľa viac následkov a zdravotných problémov u ľudí. Počasie ovplyvňuje zdravie priamo (úpal) alebo nepriamo (teplé vlhké počasie podporuje rozmnožovanie hmyzu prenášajúceho choroby).

Niektorí odborníci predpovedajú, že ak sa globálnym otepľovaním zvýši počet záplav spôsobených veľkými riekami a v pobrežných oblastiach, voda uvoľní a roznesie toxíny z poľnohospodárskych polí, vyhnívajúcich systémov a toxických skládok. Niektoré oblasti sveta sa môžu stať náchylnejšími na suchá, čo zhorší podvýživu a to zasa následne zdravotné problémy.

Väčšina odborníkov si dnes uvedomuje, že znečistenie jednej časti sveta môže ovplyvniť zdravie ľudí a životné prostredie inej časti. Ľudské zdravie môžu nepriamo ovplyvňovať aj zmeny v životnom prostredí spôsobené poklesom ozónu v stratosfére.

Deti sú vystavené množstvu rozličných pesticídov a toxínov z potravy, vody, domácnosti, škôl, záhrad a parkov. Účinok toxínov na správanie, fyziológiu a stavbu detského tela môže byť iný ako u dospelých. V porovnaní s dospelými majú deti vyšší príjem energie a tekutín v pomere k telesnej hmotnosti, preto má u nich aj slabá kontaminácia potravy a vody väčší účinok. Deti uprednostňujú niektoré potraviny a nápoje, čo môže prispievať ku kontaktu s toxínmi (jablčná šťava).

Kontaminácia pracoviska: mnohé riziká na pracovisku súvisia so znečistením životného prostredia. Môžu zahŕňať kontakt so žieravinami (kyseliny, zásady), prachom, vláknami (azbestové, sklené), plynmi, ťažkými kovmi, poľnohospodárskymi chemikáliami, plastami (diizokyanáty, ftaláty), petrochemikáliami, fyzikálnymi činiteľmi, ako je hluk, horúčava, vibrácie či opakované dvíhanie, žiarením (vrátane elektromagnetického, röntgenového a ultrafialového) a rozpúšťadlami. Ak ste mechanik, môžete byť vystavený vplyvu výfukových plynov, benzínu a rozpúšťadiel, takže by ste mali na pracovisku zabezpečiť vhodné vetranie. Ak používate poľnohospodárske chemikálie, pri ich miešaní a aplikovaní sa riaďte návodom od výrobcu a noste vhodné ochranné oblečenie.

Zlúčeniny uvoľňujúce sa z moderných stavebných materiálov a kancelárskeho nábytku znečisťujú vzduch v interiéri. Niektorí ľudia majú pocit, že kontakt s nízkymi koncentráciami týchto zlúčenín spôsobuje tzv. syndróm chorej budovy: bolesť hlavy, únavu, zápal a dýchacie problémy. Kontakt so škodlivinami znížia stavebné materiály, z ktorých sa uvoľňuje menej zlúčenín, nepretržité vetranie a netoxické zariadenie kancelárie.

Kontaminácia potravín: aj zdravé potraviny (ovocie a zelenina) môžu byť kontaminované potenciálne škodlivými chemikáliami. Chemikálie sa v poľnohospodárstve používajú proti škodcom (pesticídy), chorobám (fungicídy, antimikrobiotiká a antiparazitiká) alebo burinám (herbicídy). Používajú sa na urýchľovanie rastu plodín a dozrievania (regulátory rastu). Niektoré postreky zostávajú na povrchu rastlín a iné sa šíria celou plodinu. Chemikálie možno pridať aj po zbere úrody na zlepšenie vzhľadu či zvýšenie trvanlivosti plodiny. Majú také vlastnosti, aby prilipli na rastlinu a nemohol ich zmyť dážď. Rýchle umytie v tečúcej vode nestačí na ich odstránenie: je potrebné dôkladné umytie mydlom. Niektoré chemikálie preniknú do povrchových vrstiev rastliny, preto sa ich odstránením zníži prijaté množstvo. Ďaľšie chemikálie prenikajú celou rastlinou, takže sa odstrániť nedajú.

Vyhnúť sa takýmto potravinám môžeme kupovaním a konzumáciou tzv. organických potravín.

Zdravý dom: väčšina domácností obsahuje potenciálne enviromentálne riziká pre zdravie. Týmito spôsobmi môžete minimalizovať riziko kontaktu so škodlivinami. Nepoužívajte osviežovače vzduchu, pretože obsahujú chemikálie, ktorých vplyv na zdravie nebol vhodným spôsobom testovaný. Udržiavajte kúpeľňu bez plesní. Dbajte na dostatočné vetranie kuchne, aby ste predišli kondenzácii a rastu plesní. Usilujte sa záhradníčiť čo najprírodnejšie. Zbierajte dažďovú vodu na polievanie a používajte čo najmenšie množstvá chemikáclí. Ak máte starý dom, overte si, či potrubie nie je vyrobené z olova. Dbajte na to, aby sa vám za stolom pri počítači sedelo pohodlne a bezpečne. Znížte neprirodzený kontrast a jas obrazovky, seďte vo vhodnej výške, aby ste dosiahli správne držanie tela, a neveďte káble po zemi. Vyberte si nízko toxické konzervačné prostriedky na drevo. Používajte prírodnú izoláciu podkrovia (ovčiu vlnu). Voda v kúpeľni zvyčajne priteká z vodnej nádrže, v ktorej sa môžu rozmnožovať baktérie. Pite iba vodu pritekajúcu z hlavného prívodu (zvyčajne kuchynský kohútik so studenou vodou). V starých domoch môže byť použitá azbestová izolácia. Ak nejakú objavíte pri úpravách stavby, zariaďte jej odborné odstránenie. Posteľnú bielizeň perte v horúcej vode a nafukovacie matrace perte pravidelne. Pri maľovaní interiéru používajte farbu s nízkym uvoľňovaním škodlivín. Nadmerný hluk (tzv. znečistenie hlukom) ovplyvňuje pohodu ľudí okolo vás. CD prehrávače a televízory používajte ohľaduplne. Ak žijete s človekom alergickým na exkrementy prachových roztočov, nahraďte koberce drevenou podlahou a používajte vysávač s HEPA filtrom (na zachytávanie čiastočiek zo vzduchu).

• • •

CHEMICAL

Android aplikácia obsahuje zoznam zdraviu škodlivých chemických látok, tzv. éčiek.

• • •

Škodlivé chemikálie a ich účinky

Arzén

Zdroje: prírodné a umelé (konzervačné látky na drevo a pesticídy)

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou telesnou hmotnosťou – 300 až 30 000 ppb* arzénu v potrave alebo vode môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Viac ako 60 000 ppb v potrave alebo vode môže byť smrteľné.

Ohrozenie: Ľudia, ktorí vdychujú vzduch obsahujúci piliny alebo dym z dreva ošetreného arzénom, žijú pri skládkach odpadu alebo žijú v blízkosti skál s vysokým obsahom arzénu.

Vplyv na zdravie: Bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie a hnačka, stmavnutie kože; drobné kurie oká či bradavice na trupe, dlaniach alebo chodidlách.

*ppb = parts per billion, miliardtina

Benzén

Zdroje: prírodné (sopky, lesné požiare, fosílne palivá) a umelé (guma, pesticídy, farbivá, lieky, lubrikanty).

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou hmotnosťou: 700 až 3000 ppm** môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Pôsobenie 10 000 až 20 000 ppm** počas 5 – 10 minút môže byť smrteľné.

Ohrozenie: Ľudia, ktorí vdychujú tabakový dym, výfukové plyny, priemyselné emisie, výpary z lepidiel a fareb.

Vplyv na zdravie: Vysoké koncentrácie spôsobujú závraty, ospalosť, zvýšenie srdcovej frekvencie, vracanie a podráždenie žalúdka. Dlhodobé pôsobenie poškodzuje kostnú dreň, narúša imunitný systém a môže spôsobiť leukémiu.

**ppm = parts per million, milióntina

Olovo

Zdroje: prírodné a umelé (priemyselné).

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou telesnou hmotnosťou: viac ako 1,5 µg/m3 vdýchnutého počas 3 mesiacov a viac 0,015 mg/l v pitnej vode môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.

Ohrozenie: Ľudia, ktorí pijú vodu z oloveného potrubia, pracujú s olovom, konzumujú potraviny dopestované na pôde kontaminovanej olovom.

Vplyv na zdravie: Poškodenie centrálnej nervovej sústavy (najmä u detí) a obličiek. Vysoké koncentrácie môžu spomaliť reakčný čas, oslabiť kĺby, spôsobiť anémiu, viesť k potratu a narušiť tvorbu spermií. Olovo môže vyvolať rakovinu.

Dusičnany

Zdroje: hnojivá, hnoj, splašky

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou telesnou hmotnosťou: viac 10 mg/l dusíka z dusičnanov alebo 45 mg dusičnanov v pitnej vode môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.

Ohrozenie: Bábätká pijúce vodu s vysokým obsahom dusičnanov.

Vplyv na zdravie: Vysoké koncentrácie dusičnanov v pitnej vode môžu znížiť schopnosť hemoglobínu prenášať kyslík, najmä u bábätiek mladších ako 6 mesiacov (črevné baktérie premieňajú dusičnany na toxické dusitany).

Ftaláty

Zdroje: umelé (zmäkčovače plastov, plastové a vinylové hnačky, rozpúšťadlá, insekticídy, nátery na drevo, kozmetické prípravky, výrobky osobnej hygieny). Môžu sa vstrebávať kožou.

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou telesnou hmotnosťou: viac 6 ppb v pitnej vode môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.

Ohrozenie: Ľudia, ktorí jedia potraviny obalené v plaste, konzumujú mastné kyseliny, ryby, mäso, rastlinné oleje, vdychujú určité voňavky, lak na nechty, dezodoranty či vlasové spreje, pijú kontaminovanú vodu, pričasto prichádzajú do ústneho kontaktu s plastmi (plastové trubice, hračky).

Vplyv na zdravie: Tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie. Dlhodobé pôsobenie potenciálne poškodzuje vyvíjajúce sa semenníky a pečeň, ako aj plod. Hrozí riziko rakoviny.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Zdroje: prírodné (sopky, lesné požiare) a umelé (pesticídy, farbivá, plasty, lieky)

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou telesnou hmotnosťou: viac ako 0,03 až 0,06 mg (podľa PAH) na kg telesnej hmotnosti denne môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.

Ohrozenie: Ľudia, ktorí vdychujú vzduch z neúplne spálených fosílnych palív, odpadu alebo organických látok, vdychujú sadze, výfukové plyny, kontaminovaný prach, pijú znečistenú vodu alebo mlieko.

Vplyv na zdravie: Nie je dokázaný, no výskum na zvieratách svedčí o tom, že PAU môžu poškodiť reprodukčnú sústavu, kožu, telesné tekutiny a imunitný systém a spôsobiť rakovinu.

Polychlórované bifenyly (PCB)

Zdroje: umelá (elektrická izolácia vyrobená pred rokom 1977)

Toxická koncentrácia: Pre dospelých s normálnou telesnou hmotnosťou: od 0,5 ppb (pitná voda) do 3 ppm (tuk hydiny a červené mäso) môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie, rovnaký účinok má ustavičné dýchanie vzduchu s koncentráciou viac ako 0,5 až 1 mg/m3.

Ohrozenie: Ľudia, ktorí vdychujú vzduch unikajúci z nebezpečných skládok odpadu alebo zo spaľovania výrobkov s obsahom PCB, pijú kontaminovanú vodu, jedia ryby a vodné cicavce, v ktorých sa hromadia PCB.

Vplyv na zdravie: Výskum na zvieratách svedčí o tom, že veľké množstvo PCB môže poškodiť pečeň, žalúdok, krv, imunitný systém a kožu (akné a vyrážky). PCB pravdepodobne vyvolávajú rakovinu.


Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *