V

.vbx – Visual Basic Library

.vbp – Projectfile od Visual Basic

.vcf – Vcard File, elektronické vizitky

.vda – grafický súbor (verzia .tga)

.vew – GroupWise for Windows / View súbor (Clipper 5 / Lotus Approach verzia staršia ako 3.0)

.vid – Visual-Basic (súbor ovládačov)

.vlm – Virtual Loadable Module (Novell Netware klient)

.voc – Vocal Sound File (zvukový súbor)

.vor – StarWriter (šablóna)

.vqf – komprimovaný digitálny audiosúbor

.vst – grafický súbor (verzia .tga)

.vxd – súbor ovládačov Windows

VAB (voice answer back: voice audio back) – hlasová výstupná jednotka; výstupné periférne zariadenie

vacant – voľný; neobsadený; nezapojený; prázdny

VAL (value function) – príkaz ku konverzii reťazovej premennej v numerickú hodnotu

validation – kontrola platnosti

validity – platnosť

validity check – kontrola platnosti

valley – priehlbina; minimálny bod (úroveň)

value – hodnota; veličina; význam

vanish – miznúť; zväčšovať nulovú hodnotu

vanishing point – vzdialený bod (perspektívy); miznúci bod; pojem uplatňovaný v súvislosti s počítačovou grafikou

vaporware – ohlásený software

variable – premenná

variable frequency oscilator – oscilátor s premenných kmitočtom

variance – rozptyl; kolísanie

variation – variácia; zmena; varianta; kolísanie

VDG (Video Display Generator) – generátor obrazu

VDT (video display terminal) – terminál skladajúci sa z obrazového displeja a klávesnice

VDU (Video Display Unit) – obrazovkový displej

vector – vektor; veličina charakterizovaná najmenej dvoma údajmi (smerom a veľkosťou)

veracity – vierohodnosť; pravdivosť; pravdivostný

verification – preskúšanie; overovanie; kontrola správnosti

verify – overiť

verify command – príkaz k prevereniu správnosti a celistvosti skopírovaných dát

versatility – univerzálnosť; mnohostrannosť

version – verzia; vydanie

verso – ľavá stránka

vertical axis – vertikálna osa; zvislá os

vertical spacing – (vertikálne) riadkovanie

VICC (visual information console control) – optický informačný riadiaci pult

video display unit (VDU) – obrazovkový displej

video mode selection – voľba režimu zobrazenia (režimu činnosti obrazovkového displeja)

video on demand – virtuálna videopožičovňa; umožňuje užívateľovi vybrať si a asledovať video v čase, aký mu vyhovuje

view – pohľad; zobrazenie; projekcia

viewing angle – uhoľ projekcie; uhol zobrazenia; uhoľ pohľadu

viewing area – oblasť zobrazenia; oblasť projekcie

viewing distance – vzdialenosť projekcie; vzdialenosť zobrazenia

viewport – programovo určená pracovná oblasť obrazovky

violation – priestupok

viral video – video, ktoré sa zdieľa na internete; ľudia si ho preposielajú a šíri sa teda ako vírus, nie je ale škodlivé

virtual – fiktívny; zdanlivý; virtuálny

virtual address – virtuálna adresa

virtual device – virtuálne zariadenie

virtual file management – riadenie virtuálnych súborov

virtual memory – virtuálna pamäť

virtual storage – virtuálna pamäť

virtual storage access method – metóda prístupu virtuálnej pamäti

visible – viditeľný

Visicalc – aplikačný program umožňujúci vytvorenie elektronických tabuliek a automatizáciu výpočtov

VisiWord – textový súbor (štandardný aplikačný program pre spracovanie textov)

visual – vizuálny; optický

vlogging – video blog; autor neprispieva na svoj blog textami, ale videami

VMA (valid memory address) – platná adresa pamäťového miesta

voice recognition – rozpoznanie hlasové informácie

void – prázdny (priestor); vákuum; neplatný

volatile – volatilný; zmazateľný; nestály

volatile storage – volatílna pamäť (tzv. pamäť, ktorej obsah sa vymaže pri prerušení napájania)

volume – logický disk; hlasitosť; zväzok; objem; diel

VOS (video operating system) – operačný systém pre grafické zobrazovacie jednotky

VPA (valid peripheral address) – platná adresa periférneho zariadenia

VRC (vertical redundancy check) – kontrola priečnou paritou

VT (vertical tab) – vertikálna tabelácia; nastavenie štandardného posunu riadka

VTAM (virtual telecommunication access method) – programové vybavenie pre diaľkové spracovanie dát

VTOC (volume table of contents) – tabuľka obsahu disku; diskový index

VU (voice unit) – hlasová jednotka; periférne zariadenie

VUA (valid user address) – platná adresa užívateľa

vulnerability – zraniteľnosť; náchylnosť k poruchám

Print Friendly, PDF & Email