U

.udf – Windows Uniqueness file (pre automatický NT Setup)

.unl – Unload File (súbor ASCII pre / za databázy)

.url – Spojenie s internetovou stránkou / internetová adresa

UART (universal asynchronous receiver / transmittee) – komunikačný obvod pre sériový prenos dát

ULA (uncomitted logic array) – univerzálny logický obvod

ultrasonic – ultrazvukový

unary – jednočlenný

unavailable time – čas nepohotovosti

unbalanced – nesúmerný; nevyvážený

unbiased – nepredpojatý; bez systematické chyby (odchýlky)

unblocking – odblokovanie; uvolnenie

unbundled – nezviazaný

uncertainty – neistota; neurčitosť

unconditional – nepodmienený

unconditional branch – nepodmienený skok

undelete – obnovenie

underflow – podtečenie; nenaplnenie; podtečenie

undershoot – podkmit; pokles

undirectional – jednosmerný

undo – nerobiť; nevykonávať; vrátiť späť predchádzajúci povel

unequal – nerovný; nerovnaký

unformatted – neformátovaný

unit – jednotka

unit control word – riadiace slovo jednotky

universal computer oriented language – univerzálny strojovo orientovaný jazyk

universal decimal classification – medzinárodné desatinné triedenie

universal document reader – univerzálny snímač dokladov; vstupné periférne zariadenie

Unix – operačný systém UNIX

unlabelled – neoznačený; bez návestia

unload – uvoľňovať; nezavádzať

unlock – odblokovať; uvoľniť

unmask – odmaskovať; uvoľniť

unpack – rozložiť; rozkladať

UNPK (unpack) – rozloženie; rozklad

unpredictable – nepredvídateľný

unquoted string – reťazcová premenná neohraničená úvodzovkami (začína prvým významovým znakom a končí medzerou / čiarkou)

unrecoverable – neopraviteľný

unsigned – bez znamienka

untouched by human hands – označenie pre plne automatizovaný systém

update – aktualizovať; obnovovať; dopĺňať čerstvými dátami

update program – program umožňujúci aktualizáciu; aktualizačný program

upgrade – rozšíriť; zvýšiť úroveň obohatiť

upkeep – obsluha; starostlivosť

uplink – prívodný smer / spoj

upload – odsunúť

upper – vrchný; horný

upset – porucha

uptime – čas prevádzkovej schopnosti; pracovný čas (zariadenia); čas činnosti

URL (Uniform Resource Locator) – definuje doménovú adresu servera; sieťová adresa zdroja

US (unit separator) – jednotkový oddeľovač

user – užívateľ

user area – oblasť užívateľ

user common area – spoločná oblasť užívateľov

user-defined – definovaný užívateľom

user friendly – zameraný na užívateľa; vypracovaný tak, aby bola maximálne uľahčená obsluha užívateľom

username – užívateľské meno

utility – obslužný; servisný

utility program – obslužný program; podporný program

utilization – využitie

UUT (unit under test) – testovaná jednotka

Print Friendly, PDF & Email