T

.tag – textový súbor editoru TAG

.tar – komprimovaný súbor (Unix)

.taz – komprimovaný súbor

.tbs – Microsoft Word (textový modul)

.tex – súbor vo formáte TEX

.tga – grafický súbor vo formáte Targa

.tif – grafický súbor vo formáte Tagged Image

.tiff – grafický súbor vo formátef Tagged Image

.tmp – dočasný odkladací súbor

.ttf – True Type Font (písmo)

.tto – špecifikácia dátového prenosu server-klient (PC-Support, CA/400)

.txt – textový súbor (väčšinou ASCII)

tab – tabulátor; tabelovanie

table – tabuľka; matica; usporiadaný súbor dát

tablet – snímacia doska pre vstup grafických dát; vstupné periférne zariadenie

tag – značka; označenie; príznak; oddeľovacia značka; koncovka

tailored – prispôsobený; upravený „na mieru“

TAN (tangent function) – funkcia tangens; príkaz na vytvorenie hodnoty tangens

tangible – reálny; konkrétny

tap – vetva; odbočka

tape – páska

tape density – hustota záznamu na páske

tape drive – pásková jednotka (zariadenie na čítanie a zápis dát na páske); periférne zariadenie sekundárnej pamäti

target – cieľ; cieľový

task – úloha; problém

TB (time base) – časová základňa

TD (time delay) – oneskorenie

TE (trailing edge) – tylová hrana (impulsu)

tear – opotrebenie; pretrhnutie

tear bar – trhacia lišta

technique – technika; metóda

telco – telekonferencia; telefónny operátor

telecommunication – telekomunikácia; diaľkové spojenie

telecommunication device – zariadenie na diaľkový prenos dát

telecommuting – práca doma

telecontrol – diaľkové ovládanie

telefiles – diaľkovo zavádzané súbory

teleinquiry – diaľkové opytovanie

teletext – teletext; spôsob prenostu informácie prostredníctvom televízie riadený počítačom v kombinácii s telefónnou linkou

teletype – diaľkopis

template – forma; šablóna; vzor

temporary – dočasný

temporary file – dočasný súbor; súbor existujúci len v priebehu programu

tens complement – desiatkový doplnok

tension – tensia; napätie

term – termín; výraz; pojem; člen; hranica; názov; podmienka

terminal – terminál; periférne zariadenie pre vstup a výstup dát (obyčajne obsahuje alfanumerickú klávesnicu a obrazovkový displej)

terminal format – formát reťazových premenných upravený pre terminál (obyčajne s premenlivou dĺžkou)

terminate – ukončiť

test – test; skúška; previerka

tester – testovacie zariadenie; testovací program; skúšačka

text editor – textový editor; program, ktorý umoťňuje modifikáciu dát; program pre úpravu textu

texting – posielanie sms

thinking outside the box – nekonvenčné myslenie; pozeranie sa na problematiku z nového uhla

thinnet – tenký Ethernet

thrashing – strata času v dôsledku vykonávania neúčinného programu

thread – vlákno

threat – hrozba; elementárny proces

three dimensional – trojrozmerný

threshold – prah; hysterézia

throughput – priechodnosť; prepustnosť; výkonnosť; kapacita

tie – viazač

tilt – zošikmenie vrcholu impulzu

time – čas; doba

time scaling – časové merítko

time series – časový rad

time slicing – dávkovanie času; zdieľanie času; rozdeľovanie času

timer – časovač; hodiny; čítač času

timesharing – zdieľanie času

timeslot – prenosový kanál

timing – časovanie

toggle – tlačítkový prepínač

toggle switch – prepínač (aj programovo)

token – známka

tool – nástroj; prostriedok

toolbar – nástrojová lišta alebo panal nástrojov

top – vrchol

top-down testing – testovanie komplexnej funkcie systému

torsion – krútenie; krútivý pohyb

total – súčet; úhrn; celkom; celkový; súčtový

touch – dotyk; tlačítko; klávesa

touch keyboard – senzorová klávesnica

touchpad – zariadenie bežné pri notebookoch; namiesto myši sa kurzorom pohybuje posúvaním prsta po senzore na notebooku

touchscreen – dotykový monitor

trace – stopa; trasovanie; sledovanie; zobrazovanie jednotlivých krokov programu

tracing – sledovanie

track – stopa; zápis; kanál; dráha

trackball – guľový ovládač

tracking – postrkovanie; sledovanie

tractor feed – mechanické zariadenie – súčasť tlačiarne, ktorá umožňuje vedenie perforovaného papiera

traffic – prevádzka

trail – stopa; oneskorovanie; sled

trailer – stopa

transaction files – opakovane spracované dátové súbory

transducer – menič; snímač; prevodník; čidlo

transfer – prenos; presun; prevod; prechod

transition – prechod; premena

translate – prekladať

translator – prekladač

transmission – prenos

transposition – transpozícia; premiestňovanie

trap – záber; prerušenie; zadržanie

tray – výmenný blok

treat – spracovať; zachádzať; ošetriť

tree – strom

trend analysis – analýza trendu

trial – pokus; skúška

trigger – spúšťač; spúšťací obvod; signál

TRMS (trailing blansk remove function) – príkaz na odstránenie medzier (prázdnych znakov) z reťazovej premennej

TROFF (trace off) statement – koniec sledovania postupu programu

troll – účastník diskusného fóra, ktorý zámerne posiela urážlivé a provokatívne príspevky

Trojan horse – v počítačovej terminológii je to skrytá časť programu, ktorá sa navonok tvári užitočne, ale v skutočnosti je škodlivá (napr. môže dať niekomu cudziemu prístup k užívateľským heslám)

TRON (trace on) statement – začiatok sledovania postupu programu

true – pravdivý: logicá hodnota 1 pri vyhodnocovaní logických výrazov

TRUNC (truncate) statement – príkaz na ohraničenie, zlúčenie

truncate – orezať; skrátiť; odseknutie; oddelenie

trunk – kanál (informácie); zbernica; vodič; vedenie

trustee – poverenec

TST (test) – test; skúška

TTY (teletype) – diaľkopis

tube – elektrónka; obrazovka; trubica

tune – ladiť

tunneling – tunelovanie

turn – obrat; obeh; závit

turnaround time – doba obrátky

turnkey system – kompletný systém (pripravený na kľúč); inštalovaný a overený systém

turnover – obrat

tutorial – výukový

tweeking – zväčšenie; zosilnenie

tweet – textový príspevok (max. 140 znakov) na sociálnej siete Twitter

twist – krútenie; skrútenie

two dimensional – dvojrozmerný

TW (transmitter) – vysielač

TXT (text) – text

type – typ; druh; písmo; písať; tlačiť

typewriter – písací stroj

Print Friendly, PDF & Email