S

.sam – AmiPro

.sav – záložný kópia súboru

.sbp – grafický súboru (HiJaak Pro)

.sci – grafický súbor (HiJaak Pro)

.scp – súbor skriptov (napr. z WINCIM)

.sct – grafický súbor (Photoshop, Corel)

.sdi – Super Data Interchange Format (rozšírený formát DIF)

.sdw – Star Writer

.sgm – súbor vo formáte SGML

.shr – Corel Show

.shw – Corel Show

.sik – záložná kópia súboru

.slc – Salt Code (Telix)

.sld – Scholax (software pre školskú správu)

.slk – Excel

.slt – Salt text programu (Telix)

.slx – Scholax (software pre školnú správu)

.smm – AmiPro (Makro)

.snd – zvukový súbor (Audio Basic File)

.sng – Midisoft Studio (midi sound) (zvukový súbor)

.sty – formátová šablóna / Stylesheet

.svg – Scalable Vector Graphics, grafický formát pre webové stránky založené na XML

.swf – Shock Wave Flash (prehliadač Plugin)

.swp – Swapfile, odkladací (swapovací) súbor Windows

.sys – ovládač zariadenia / systémový súbor

safeguard – bezpečnostné opatrenie; protiopatrenie

safety – bezpečnosť; spoľahlivosť

sag – priehyb

sample – vzorka; výber

sampler – vzorkovač; strobovacie zariadenie; strobovač

sampling – vzorkovanie; strobovanie; snímanie

sandbox – izolované počítačové prostredie, v ktorom programátor testuje nový program

sanitizing – očistenie

satellite computer – satelitný počítač; počítač, ktorý zaisťuje čiastkové funkcie v rámci väčšieho systému

satellite processor – satelitný procesor; prídavný procesor; koprocesor; procesor, ktorý rieši časť úloh v rámci systému

saturate – nasýtiť

saturation – nasýtenie

save – uloženie; uložiť; uchovať; vkladať; zapísať sa do určitej časti pamäti

saving – ukladanie; zápis do pamäti

SBC (subtract with carry) – inštrukcia pre odčítanie s prenosom

scale – merítko; zmeniť veľkosť

scaler – keoficientová jednotka; čítač

scaling value – priradenie umiestnenia na škále rozsahu hodnôt

scan – skenovanie; snímanie; snímanie dát; vyhľadávanie dát; snímať

scanner – snímač; program

SCC (set condition code) – inštrukcia pre nastavenie podmienok

schedule – schéma; plán; režim; program; pridelenie; priradenie; usporiadanie

scheduler – plánovač

schematic – schématický; schéma; grafické vyjadrenie (zobrazenie)

scientific notation – vyjadrenie číselnej hodnoty vo forme mantisy a exponentu

scissor – zostrih; strih; delenie; oddelenie určitej časti dát, ktorá leží za definovanou hranicou

scope – rozsah; množstvo

scrambler – kodér; kódovacie zariadenie

scrambling – kódovanie

scratch – pracovný súbor; vymazať; príkaz na vymazanie časti súboru dát; dočasný

scratch disk – disk určený pre vytváranie dočasných súborov

scratch file – dočasný súbor; súbor existujúci len v priebehu programu; prevádzkový súbor; pracovný súbor

scratch pad memory – zápisníková pamäť; rýchla pamäť

screen – obrazovka; tienidlo

screen dump – zaobstaranie kópie obsahu obrazovky na papier; výpis obsahu obrazovky

screen position – adresa umiestnenia dát zobrazených na displeji

screen shot (screen capture) – skopírovanie aktuálnej snímky počítačovej obrazovky

SCRN (screen) – obrazovka

scroll (roll) – spôsob kontinuálneho zobrazovania dát na obrazovke horizontálnym / vertikálnym posunom

scrolling – posuv zobrazovaných dát vertikálne / horizontálne

SD (single density) – jednotková hustota záznamu

search – vyhľadávanie

search engine – internetový vyhľadávač

secondary – sekundárny; externý

secondary key – sekundárny kľúč; kľúčová informácia (iná ako základná), podľa ktorej je tiež možné vyhľadávať záznamy zo súboru

section – sekcia; časť; úsek; oblasť; článok

sector – sektor; úsek; časť; najmenšia adresovateľná jednotka diskovej pamäti

security – bezpečnosť; ochrana; istota; zabezpečenie; utajenie

seed – začiatočné číslo

SEEK statement – príkaz na vyhľadávnie záznamu zo súboru

SEGS (segment of string statement) – príkaz na zistenie / vyhľadanie segmentu (určenej časti) z reťazovej premennej

segment – segment; úsek; časť; rozdelenie; rozčlenenie; úsečka

segmentation – segmentácia; rozdeľovanie

selection – výber; vyhľadanie

selection sorting – výberové triedenie; jedna z metód triedenia dát

selector – selektor; volič

selector channel – komunikačný kanál rýchlych periférnych zariadení

selfie (stick) – fotografický autoportrét získaný väčšinou smartfónom; na získanie snímky sa dá použiť aj ručný statív, na ktorý sa telefón upevní – selfie tyč

semaphore – semafor

semicolon – bodkočiarka

semiconductor – polovodič

sense – snímať

sensor – snímač; senzor; čidlo; zariadenie pre snímanie dát; vstupné periférne zariadenie

sensitivity – citlivosť

sentinel – premenná s priradeným významom v danom súbore dát

separator – oddeľovač; separátor

sequence – sekvencia; postupnosť; poradie; sled

sequence number – priradené poradové číslo; identifikátor poradia

sequencing – radenie do postupnosti

sequential – postupný; sekvenčný; postupný; v postupnosti

sequential access – postupný výber

sequential file structure – metóda vytvárania poradia v súbore dát

sequential scan – postupné snímanie; spôsob vytvárania obrazu zobrazovaním jednotlivých po sebe idúcich riadkov

sequential search – postupné vyhľadávanie; jedna z metód triedenia dát

serial – sériový; riadený za sebou (obyčajne vo vzťahu k prenosu dát)

serial interface – sériové rozhranie

serial port – sériová brána

serial store – pamäťové zariadenie, v ktorom je čas prístupu závislý na umiestnení dát (napr. magnetická páska)

service – služba; servis; obsluha; ošetrenia

service time – čas obsluhy

serviceability – prevádzková spoľahlivosť; zariadenie na spätnú väzbu

servomechanism – servomechanizmus; zariadenie na spätnú väzbu

session – relácia

set – množina; nastaviť; zatriediť; sada; súbor; sústava; skupina; rad; séria

set up – zariadenie; príprava; štruktúra; súbor úloh; schéma; sieť; nastavenie

setback – zastavenie; oneskorenie; pohyb späť; návrat

setting – nastavenie

setup – inštalovať; konfigurovať; zostaviť

SGN (sign function) – príkaz na zistenie znamienka

shape – tvar; zobrazenie; forma

share – zdieľať; spoluužívať

shareable – deliteľný; s možnosťou podieľať sa, využívať viac užívateľmi / zariadeniami

sharing – zdieľanie; súčasné využívanie viacerými užívateľmi

shelf – odkladať

shell – príkazový procesor

shield – tienenie; obrazovka; clona; kryt

shift – posuv; odklon; preradenie; prepínač veľkých a malých písmen

shift in character – návrat registra

shift out character – preraďovač: zmena registra

SHIS (shared hospital information system) – zdieľaný nemocničný informačný systém

shopping cart – nákupný vozík; výraz je rovnaký pre vozík v kamennom aj internetovom obchode, kde sa po kliknutí na shopping cart zobrazuje zoznam vecí, ktoré chceme zakúpiť

shutdown – ukončenie činnosti; vypnutie; uzatvorenie; prerušenie dodávky prúdu

shutoff – vypnutie; uzatvorenie; prerušenie dodávky prúdu; vypnúť

sibling – súrodenec

side – strana

sideband – postranné pásmo

sign – znamienko; znak; značka; symbol

sign position – znamienkové miesto

signal – signál; impulz; informácia

signature – podpis

significance – významnosť; váha

silicon – kremík

simple – jednoduchý

simplex – jednosmerný

SIMULA – vyšší programovací jazyk SIMULA

simulation – modelovanie; simulácia; modelovanie; imitácia

simultaneous – súčasný; simultánny

simplex – jednosmerný režim

SIN (sine function) – funkcia sínus; príkaz na vytvorenie hodnoty sínus

single density – jednoduchá hustota (záznamových stôp na médiu)

single instruction – vykonávanie programu po jednotlivých inštrukciách (so zobrazením obsahu registrov procesora)

single list – samostatný poradový zoznam dát

single sided – jednostranný

single step – vykonávanie programu po jednotlivých krokoch

size – veľkosť; rozmer; dĺžka; kapacita

skew – zošikmenie; kolmosť; úkos (v súvislosti so šikmým pohybom pásky)

skip – preskočiť; preskok

skip-over perforation – príkaz na posun papiera tlačiarne o určený počet riadkov

skipping – preskok; posun; posúvanie

slack – časová tolerancia; medzera

slave – riadené riadenie; pomocné zariadenie; podriadené zariadenie

slice – doska; doštička; rez

slice processor – procesorové rezy

slip – sklz; prekĺzovanie

slope – sklon; úklon; strmosť

slot – medzera; štrbina; drážka; prázdny (nezapojený) konektor pre pripojení ďaľšieho zariadenia; zásuvka konektora

slots – časové úseky

smart phone – smartfón používajúci pokročilý mobilný operačný systém

smoth – vyhladovať; zarovnávať

snapshot – momentka

socket – soket

soft – dočasný; mäkký; nestály

soft sectored – softwarovo formátovaná (disketa); softwarové rozdelenie diskety na sektory

software – software; programové vybavenie počítača

software portability – prenositeľnosť programu; kompatibilita programu

solid – pevný; tuhý; kompaktný

solution – riešenie

sophisticated – zložitý; dômyselný; prepracovaný

sort – triedenie; triediť; druh; triediaci

SORT command – príkaz na zotriedenie dát v súbore

sort key – triediaci kľúč

sort program – triediaci program

source – zdroj; generátor; pôvodný

source code – zdrojový kód; program zostavený v asembleri / vyššom programovacom jazyku

source program – zdrojový program; zdrojový kód; súbor príkazov vo vyššom programovacom jazyku

SP (space) – medzera

space – medzera; priestor; miesto; oblasť; prázdny znak

spacebar – medzerník

space efficiency – efektivita využitia pamäte

SPACES statement – príkaz na vytvorenie reťazovej premennej obsahujúcej určený počet prázdnych znakov (medzier)

spacing – krok; vzdialenosť; rozmiestnenie; odstup; riadkovanie

spam – obťažujúce správy; nevyžiadaná reklama šírená internetom

span – rozsah; rozpätie; vzdialenosť

spare – zásoba; rezerva; náhradný

speech synthesizer – syntetizátor (generátor) reči

speed – rýchlosť

spider – križiak

spike – ihlový impulz

spindle – hriadeľ

splice – zviazanie

splitter – deliaci rozbočovač

spoof – úmyselné oklamanie

spool – cievka; súbor

spool queue – dátový rad v pamäti čakajúci na vytlačenie

spooling – spooling; súbežná periférna operácia; používanie vonkajšej pamätieako vyrovnávacej pamäte, aby sa zmenšilo oneskorenie prenosu medzi hlavnou pamäťou a pomalými vonkajšími zariadeniami

spread – rozptyl; rozpätie; rozbiehanie

spreadsheet – elektronická kalkulačná tabuľka (formulár)

SQR (square root function) – príkaz na vytvorenie druhej odmocniny

square – štvorec; druhá mocnina

sprite – škriatok

spreadsheet – tabuľkový procesor

SS (single side) – jednostranný

SSDA (synchronous serial data adapter) – obvod pre synchrónnu komunikáciu

STA (store accumulator) – inštrukcia pre uloženie obsahu akumulátorov

stack – zásobník; zásobníková pamäť

stack pointer – ukazovateľ zásobníka

stackable – stohovateľné zariadenie

stackeng – spojenie kanálov

stage – stupeň; stav; etapa

stand alone – samostaný; autonómny; nezávislý

standard – norma; štandard

standby – pohotovosť; záložné zariadenie; pomoc; podpora; rezerva; pohotovostný; náhradné (napájanie)

start – štart; začiatok

start up – spustenie; rozbeh

startup – začínajúca firma / novo vznikajúci projekt

state – stav; štruktúra; režim; forma

state ready – stav pripravený

state running – stav prebiehajúci; stav v chode

state wait – stav čakajúci; čakanie

statement – inštrukcia; príkaz; výrok; výraz; povel; formulácia

static – elektrostatický

status – stav; postavenie

steady – ustálený; trvalý

step – krok; skok

sticking – priľnutie; zlúčenie

stock – zásoba; sklad

stop – stop; zastavenie

storage – úložná pamäť; úložisko; uloženie

storage capacity – kapacita pamäte

storage image – obraz obsahu pamäte

store – pamäť; uloženie

straight line motion – priamočiary pohyb

straightforward – priamy

strap – pás; páska; zbernica

stray – porucha; šum

stream – prúd; tok (dát)

strikethrough – preškrknutie

string – reťazec

string function – funkcia reťazovej premennej

string variable – reťazcová premenná

STRING (function) – príkaz na vytvorenie reťazcovej premennej obsahujúcej definovaný počet určených znakov

strobe – synchronizácia; snímanie; výber

stroke – klávesový úder; úsečka; úder

structure diagram – štruktúrna schéma; vývojový diagram

structured programming – štruktúrované programovanie; modulárne programovanie

STW (start of text) – začiatok textu (kód)

stylus – pero; optický snímač; vstupné periférne zariadenie

SUB (subtract) – inštrukcia pre odčítanie

subaddressing – provoľba

subclass – podtrieda

subject – predmet

submit – zadať

subnet – podsieť

subroutine – podprogram

subscript – index

subsequent – následný

subset – podmnožina; podskupina; časť súboru

substitute – nahradiť; zameniť

substring – časť (segment) reťazovej premennej

subsystem – subsystém; podsystém

subtask – podúloha; vedľajšia úloha

subtract – odpočítať

succesive – postupný; nasledujúci; po sebe idúci

suit – súprava; sled; rad; súbor

summary – súhrn; výťah

superclass – nadtrieda; základná trieda

superposition – superpozícia; prekrývanie; prekladanie

supervisor – supervízor; dohliadací a riadiaci program

supplement – dodatok; doplnok; príloha

supply – dodávka; zásoba; napájanie; zdroj; dodávať

support – podpora; technická pomoc; posielanie; podporovať

suppress – potlačenie; zabránenie zobrazenia; potlačiť

surface – povrch; plocha

surge – ráz; vrchol; prekročenie; zákmit; náraz

surveillance – kontrola

survey – prehľad; prehliadka; pozorovanie

swap – vymeniť; zameniť; presunúť

SWAP statement – zámena; výmeny; príkaz k zámene hodnoty premenných

swapping – výmena

SWI (software interrupt) – inštrukcia pre prerušenie generovanej programom

swimlane – paralelná dráha

switch – prepínač; vypínač; kľúč

switching – prepojovanie

switchover – prepojenie; prepnutie

symbolic – symbolický

symbolic language – symbolický jazyk; programovací jazyk

symetric array – symetrické pole; štvorcová matica (počet stĺpcov rovný počtu riadkov)

sync – synchronizácia; synchronizačný impulz

syndicate – vydať správu

syntax – syntaxia; skladba

synthesizer – syntetizátor

sysgen (system generation) – generácia systému; vytváranie (zavádzanie) systémových programov

system – systém; sústava

system flowcharts – systémové vývojové diagramy

system software – systémové programové vybavenie

system test time – čas testovania systému

Print Friendly, PDF & Email