R

.rar – komprimovaný súbor vo formáte RAR (DOS, WinRar pod Windows)

.ras – grafický súbor (napr. HiJaak Pro)

.raw – grafický súbor (Photoshop)

.rec – súbor makier (Recorder)

.reg – súbor registrov Windows

.rem – textový súbor (väčšinou ASCII)

.rep – Reportfile / výpis činností (väčšinou ASCII)

.rft – Revisable Form Text (formát pre obrazové súbory od IBM)

.rle – rastrová grafika (bitmapový obrázok komprimovaný metódou RLE4)

.rmi – zvukový súbor MIDI (notový zápis)

.rnk – súbor pre ovládanie počítača na diaľku (RAS, Win)

.rpt – Reportfile (napr. Norman Virus Control)

.rtf – textový súbor vo formáte Rich-Text (Microsoft Word, Pagemaker, Ami Pro, …)

rack – regál; stojan; panel

radix – koreň; základ

radix point – rádová bodka

rag – handra

rail – vodič

RAM – pamäť typu RAM; pamäť s ľubovoľným výberom

random – náhodný; ľubovoľný

random access – ľubovoľný prístup; výber dát, kedy sú všetky položky rovnako dostupné

random access memory (RAM) – pamäť s ľubovoľným výberom; elektronická pamäť; pamäť, pri ktorej je vybavovací čas pre všetky pamäťové miesta

random number – náhodné číslo

range – rozsah; dosah; oblasť; vzdialenosť

range checking – kontrola rozsahu, rozpätie intervalu

RANGECK (range check) – kontrola hraníc rozmedzia intervalu

rank – kategória; trieda; hodnosť; úroveň

rapid – rýchly

raster – raster; matica adresovateľných bodov na obrazovke

raster count – celkový počet adresovateľných bodov na obrazovke

raster scan – spôsob vytvárania obrazu na displeji opakovaným zobrazovaním jednotlivých bodov riadok po riadku

raster unit – jednotková vzdialenosť medzi dvoma susednými adresovateľnými bodmi na obrazovke

rate – rýchlosť; tempo; norma

rated speed – optimálna (predpokladaná) rýchlosť vykonávanie operácií

ratio – pomer; vzťah; stupeň; závislosť; podiel

raw – prvotný; základný; nespracovaný

ray – lúč

reach – dosah; dosiahnuť

react – reagovať

reaction – reakcia; spätná väzba

read – čítanie; snímať

read / write – čítanie / zápis; zariadenie / činnosť, pri ktorej dochádza k prepisu / snímania dát

read check – kontrola načítaných dát

read head – čítacia (snímacia) hlava; magnetická hlava používaná pre snímanie

read only memory (ROM) – trvalá pamäť; pevná pamäť

readability – čitateľnosť

readable – čitateľný

reader – snímač; čítacie zariadenie; vstupné periférne zariadenie

reading – čítanie; snímanie dát

readjustment – znovunastavenie; úprava nastavenia

READLN (read line - statement) – príkaz k načítaniu riadka

readout – výstup dát; výstupné oznámenie (informácie); súbor výsledkov

ready – hotový; pripravený; pohotový; v prevádzke

real – reálny; skutočný

real address – reálna adresa

real constant – reálna konštanta

real storage – reálna, fyzická pamäť

real time – reálny čas

real time display – zobrazenie v reálnom čase

real time operation – operácia v reálnom čase

real variable – reálna premenná

reassembly – znovu zložiť

reboot – reštartovať

recall – znovu vyvolať

receive – prijať

reception – príjem

reconfiguration – rekonfigurácia; zmena konfigurácie

record – záznam; zaznamenať

record layout – forma záznamu

record pointer – ukazovateľ záznamu (premenná)

record separator – oddeľovač viet

recorded – zaznamenaný

RECOVER command – príkaz na obnovenie poškodeného súboru pri poruche sektoru disku

rectangular coordinate system – pravoúhly súradnicový systém

rectifier – usmerňovač

recto – pravá stránka

record – záznam

recovery – zotavenie

recurrent – cyklický; návratný

redirection – presmerovanie

redirector – proces presmerovania

redundancy – nadbytočnosť

reel – cievka

reentrant program – viacnásobne prístupný program; program, ktorý môže byť vykonávaný bez ohľadu na to, či už skončilo predchádzajúce vykonávanie

reentry point – bod návratu; adresa / návestie inštrukcie programu, ktorá má byť vykonávaná ako prvá po skončení činnosti

reformat – preformátovať

refresh – obnoviť; obnovovanie; periodické obnovovanie informácie v pamäťovom médiu s obmedzeným časom uchovávania obsahu

refresh cycle – obnovovací cyklus; cyklus preriodického obnovovania informácie v pamäťovom médiu

region – oblasť

register – register

registry – register

regular – pravidelný

reject – zamietnutie; odmietnuť; vyradiť; funkcia, ktorá ruší práve vykonávanú operáciu

relation – vzťah; relácia; závislosť

relative – relatívny

relative address – relatívna adresa; adresa, v ktorej sa skutočná (efektívna) adresa získa stanovenou modifikáciou

relative file – súbor, v ktorom pozícia jednotlivých záznamov je určená ich vzájomnou polohou

release – uvolniť; nulovať; odblokovať

relevance – platnosť

reliability – spoľahlivosť; vlastnosť sústavy / prvku zaisťujúci plnenie požadovaných funkcií, zahrnujúca hlavne bezporuchovosť, životnosť a udržovateľnosť sústavy / prvku po určitý čas

relocate – premiestniť; presunúť; preadresovať

REM (remark) – poznámka; príkaz umožňujúci vložiť do programu ľubovoľný text

remote – diaľkový; na diaľku

remote access – komunikácia medzi systémami / medzi systémom s perifériou

remote batch entry – diaľkový vstup dávok

remote control – diaľkové ovládanie

remote node – uzol; súčasť siete výpočtového systému, ktorá môže komunikovať s inými uzly ako vo vnútri, tak aj mimo siete

remote terminal – vzdialený terminál

removal – odstránenie; vyraďujúce

rename – premenovanie; zmena názvu; premenovať

reopen – znovu otvárať

repaint – prekresliť; vytvorenie nového (úprava či zmena pôvodného) grafického zobrazenia v súvislosti so zmenenými dátami

repeat – opakovať

repeater – opakovač

replace – nahradiť; zameniť; vymeniť

replaceable – vymeniteľný; nahraditeľný; výmenný

report – správa; oznámenie; hlásenie; zostava; súbor informácií

report program generator (RPG) – vyšší programovací jazyk RPG

repository – úložisko

representation – reprezentácia; zobrazenie; vyjadrenie

reprocess – znovu spracovať; opakovať spracovanie

reprogramming – prestavba programu; zmena programu; preprogramovať

repudiation – poprenie

request – otázka; požiadavka; žiadosť

rerun – opakovať spracovanie; opakované spracovanie

reserved – rezervovaný; vyhradený

reserved words – vyhradené slová

reset – reset; vynulovaní; vymazanie; návrad do východzieho stavu

resident – trvale uchovaný v pamäti

resident disk – disk obsahujúci operačný systém; systémový disk

resilience – pružnosť; reaktívnosť; schopnosť systému pokračovať v činnosti v príprave poruchy / výpadku časti systému

resolution – rozlíšenie; rozlišovacia schopnosť; citlivosť

resource – zdroj; prostriedok; záloha; systémový prvok

resource sharing – zdieľanie zdrojov; zdieľanie prostriedkov; zdieľanie zariadení

response time – doba odozvy (odpovede systému)

restart – znovuspustenie; opakované spustenie

restore – obnoviť; znovu uložiť (obyčajne súbor dát pri výskyte chyby / poruchy)

restriction – obmedzenie; prekážka; porucha

result – výsledok; produkt

resue – obnoviť; začať znovu

RET (return) – návrat

retain – udržať; uchovať

retiming – synchronizácia

retrace – spätný chod; návrat

retrieval – výber; vyhľadávanie informácií

retry – nový pokus

return – návrat; odskok; spätný chod; vrátiť sa

retype – prepísať; opraviť zadanie; znovu nastaviť

reverse – obrátiť; obrátený; spätný; prevrátený; inverzný

reverse video – reverzné video; reverzný signál; inverzný zápis; zápis na obrazovke displeja, kedy je invertované pozadie aj text (tzv. čierne na bielom, zatiaľ čo ostatný text je zobrazený bielou na čiernom pozadí)

reversible – vratný; reverzibilný

revert – prepnúť; prepojiť

revise – revidovať; opravovať; prepracovať

rewind – čas prevíjania; čas pretáčania

rewrite – znovu zaznamenať; oprava zadania

REWRITE statement – príkaz k zmene (prepísanie) dát

RF modulator – VF (vysokofrekvenčný) modulátor

RGB (red, green, blue) – RGB signál; signál obsahujúci tri základné farebné zložky

RG (return on carry) – inštrukcia pre návrat pri prenose

ribbon – farbiaca (písacia) páska

right justified – zarovnaný podľa pravého kraja (napr. text)

right margin – pravý okraj; posledná pozícia v riadku; šírka stĺpca

RIGHTS statement – príkaz na zistenie / vyhľadanie časti reťazovej premennej – segmentu v určenom počte znakov (správa)

rightmost – pravý krajný

rights – práva

ring – kruh; kruhový; čítač; sieť systému

risk – riziko

RM (return on minus) – inštrukcia pre návrat pri zápornom výsledku

RMDIR (remove directory) command – príkaz k zrušeniu adresára na diskete

RNC (return on no carry) – inštrukcia pre návrat, ak nie je prenos

RND (random) – príkaz na vytvorenie náhodného čísla

RNZ (return on no zero) – inštrukcia pre návrat pri nenulovom výsledku

roam – pohyb časti obrazu po ploche obrazovky

rob out – vymazať; vynulovať

ROL (rolate left) – inštrukcia pre rotáciu bytu vľavo

roll – úloha; rolovať; vinúť; cievka

roll in – prisunutie (prísun programu a údajov prv odsunutých do hlavnej pamäti)

roll out – odsunutie

rollback – previnutie

ROM (read only memory) – pamäť typu ROM; trvalá pamäť; pevná pamäť

roman – vzpriamené písmo

root – koreň

root directory – základný adresár diskety

root finding – zisťovanie koreňa

ROR (rotate right) – inštrukcia pre rotáciu slabiky vpravo

rotary – otočný

rotation – rotácia; rotačný pohyb; otáčanie; striedanie

round off – zaokrúhliť

round robin – cyklická obsluha; cyklicky sa opakujúce prideľovanie času procesora / iného prostriedku po stanovených kvantoch niekoľkým procesom

route – trasa

router – smerovač

routine – rutina; program; podprogram; software

routing – smerovanie; smer cesty; spoj; trasa

row – rad; riadok

RP (return on positive) – inštrukcia pre návrat pri kladnom výsledku

RPE (return on parity even) – inštrukcia pre návrat pri párnej parite

RPG (report program generator) – vyššý programovací jazyk RPG

RPO (return on parity odd) – inštrukcia pre návrat pri nepárnej parite

RSET (right set) – príkaz k úprave reťatovej premennej na stanovenej dĺžke zarovnaním sprava

RTI (return from interrupt) – inštrukcia pre návrat z prerušenia

RTS (return from subroutine) – inštrukcia pre návrat z podprogramu

rule – linka; pravidlo; predpis

ruler – pravítko; merítko (aj elektronické)

run – spustiť; beh; chod; povel k zahájeniu činnosti

runaway – odchod; vymknutie sa kontrole

rundown – priebeh cyklu

RWM (read write memory) – pamäť s ľubovoľným výberom

RX (receiver) – prijímač

RZ (return on zero) – inštrukcia pre návrat pri nule

Print Friendly, PDF & Email