Q

.que – Windows QUEue object (rad)

QL (query language) – opytovací jazyk (obyčajne)

QR code (quick response code) – kód rýchlej reakcie; obsahuje oveľa väčšie množstvo dát ako klasický čiarový kód; možno ho načítať pomocou smartfónu

quad-density – 4-násobná hustota (záznamu)

quadrant – kvadrant

quadratic equation – kvadratická rovnica

quadrature – integrácia (výpočet plochy medzi krivkou definovanou funkciou a osou x)

quadruple density bit image mode – zvláštny grafický režim tlačiarne s prekladaním bodov (pre dosiahnutie maximálneho kontrastu tlače)

qualify – kvalifikovať; označiť

qualitative – kvalitatívny

quality – kvalita; akosť

quanta – kvantum; intervaly kvantovania

quantity – kvantita; množstvo

quarter – štvrť; štvrtina

quartz – kryštál

query – pýtať sa; otázka

query files – súbory určené na vyhľadávanie dát

quest – žiadosť; otázka; vyhľadávanie informácie

question – otázka

question mark – otáznik

questionaire – otáznik

queue – rad; zástup; zoskupenie úloh (dátových súborov) čakajúcich na spracovanie, príp. na uvolnenie periférneho zariadenia

queuing – radenie do radu; sekvenčné spracovanie dát; radenie disku

queuing theory – teória rady

quick – rýchly

quick access store – pamäť s rýchlym prístupom; pamäť s relatívne veľmi krátkou vybavovacím časom

quicken – urýchliť

quiescent – kľudový

quit – ukončiť

quotation – záznam; kurz

quoted string – reťazová premenná oddelená úvodzovkami (môže obsahovať ľubovoľný alfanumerický / zvláštny znak)

quotient – podiel

Print Friendly, PDF & Email