P

.pak – komprimovaný súbor (DOS)

.pan – Corel Draw (Printer specific súbor)

.par – odkladací súbor Windows / riadiaci súbor (parametre)

.pas – zdrojový kód programu v jazyku Pascal

.pat – Corel Draw (Vector Pattern)

.pbk – Microsoft Phonebook

.pcd – rastrová grafika: Kodak Photo CD

.pcl – jazyk pre opis inštrukcií pre tlačiarne HP

.pcx – grafický súbor (formát vyvinutý Zsoft pre počítače IBM kompatibilný)

.pdf – Document Adobe Acrobat

.pfb – Adobe Type Manager

.pfm – súbor typu písma (Adobe Type Manager)

.pic – grafický súbor (väčšinou z programov Video Show)

.pif – súbor s opisom programu pre Windows / grafický súbor

.pix – vektorová / rastrová grafika (Hijaak)

.pl – zdrojový kód programu v jazyku Perl

.plt – grafický súbor (napr. Corel)

.pm – Perl (moduly)

.pma – Windows Performance Monitor (Data)

.pmc – Windows Performance Monitor (Settings)

.pml – Windows Performance Monitor Log

.pmr – Windows NT Performance Monitor Report

.pmw – Windows NT Performance Monitor Workspace

.png – Portable Network Graphics (grafický súbor)

.pol – Policy (súbor systémových pravidiel Windows)

.pot – Microsoft PowerPoint (Template)

.pps – Microsoft PowerPoint (Slideshow)

.ppt – Microsoft PowerPoint (Prezentácia)

.pptx – Microsoft PowerPoint 2007 (Prezentácia)

.pre – Lotus Freelance

.prg – Programové moduly

.prl – zdrojový kód programu v jazyku Perl

.prn – tlačový súbor (výstup určený na tlač)

.ps – súbor Postskript (napr. pre výstup na tlačiarňu)

.psd – grafický súbor (Photoshop)

.psp – Paintshop Pro

.pst – Microsoft Exchange Address Book súbor / Microsoft Outlook Personal Folder súbor

.pt5 – PageMaker 5: textový oddiel

.pt6 – PageMaker 6: textový oddiel

.pub – Corel Ventura

.pwz – Microsoft PowerPoint (Wizard)

.pxl – grafický súbor (napr. Photoshop)

.pxr – grafický súbor (napr. Photoshop)

.py – zdrojový kód programu v jazyku Python

pack – súbor; sada; zloženie; zhrnutie; puzdro

package – balíček; súprava; sada; súbor

packaged circuit – zapuzdrený obvod

packed – zhustený

packet – paket; blok; zásobník; balík

packing – sada; súprava

padding – vypchávka

page – stránka; úsek; blok

page frame – rám stránky

paging – vyhľadávacia služba; stránkovanie

paint – maľba

painting – zobrazenie grafických dát na displeji; tiež proces vyplnenia definovanej grafickej štruktúry určenou farbou (farebný displej)

pair – pár; dvojica

panning – posuv; horizontálny pohyb grafického zobrazenia po obrazovke displeja

paper – papier; pozadie

parabola – parabola; parabolická krivka; graf kvadratickej funkcie

paradigm – vzor; forma

parallel – paralelný; súbežný; súčasne prebiehajúci

parallel interface – paralelné rozhranie

parallel process – paralelný proces

parallel processing – paralelné (súbežné) spracovanie dát; súčasné vykonávanie dvoch a viac operácií

parallel test – súbežný test; vyjadruje súčasnú činnosť dvoch zariadení (starého a nového) / dvoch programov pri použití rovnakého súboru dát za účelom skúšky pred zahájením prevádzky nového zariadenia / programu

parallel transmission – súčasne prebiehajúce procesy prenosu (výmeny) dát

parameter – parameter; koeficient; charakteristická veličina; premenná, ktorých hodnota zostáva v danom systéme či procesu nemenná, môže sa však meniť mimo systému / procesu

parameter passing – prenos parametrov; prenos premenných

parametric – parametrický; závislý na parametri

parenthesis – (okrúhla) zátvorka

parity – parita

parity bit – paritný bit; kontrolný bit

parity check – kontrola parity (správnosti, celistvosti dát)

part – časť; súčiastka

partial – čiastočný

partition – oddiel; delenie; rozdelenie; rozdelenie celku do bloku (hardwarových / programových)

partition switching – automatické prepínanie činnosti jednotlivých funkčných blokov (hardwaru / softwaru)

partitioning – rozdelenie do funkčných bokov

parts explosion – vyčlenenie určitých častí z grafického vyjadrenia – celku

parts list – zoznam súčastí celku (zahŕňa tiež názvy, čísla, počty, … – prehľad súčastí)

PASCAL – vyšší programovací jazyk PASCAL

pass – priechod; priebeh

passive – pasívny

passive graphics – pasívna grafika; neinteraktívna grafika; vytváranie grafických zobrazení počítačom bez interakcie s užívateľom

password – heslo; kľúčové slovo

paste – vložiť

patch – záplata; oprava; vsuvka (programu); provizórna úprava / oprava; provizórne spojenie

patchable – prepojiteľný

patching – opravenie; technika korekcie programu (premostenie chybných inštrukcií)

path – cesta; dráha; trajektória; tok; sled; tiež vo význame hierarchie súborov

pattern – diagram; vzorka; predloha; vzorec; obrazec; tvar

pattern recognition – identifikácia; rozpoznanie tvaru, vzoru, obrazu, predlohy, charakteristiky

pause – pauza; prestávka

pause statement – príkaz k dočasnému zastaveniu

PC (1. personal computer, 2. program counter) – 1. osobný počítač, 2. programový čítač; čítač inštrukcií

peak – vrchol; hroz; obrys

peaking – nárazové zaťaženie

peek – nahliadnuť

PEEK statement – príkaz k načítaniu dát z primárnej pamäti

pen – pero

penetration – prienik

Perfect Calc – aplikačný program umožňujúci vytváranie elektronických tabuliek a automatizáciu výpočtov

Perfect Filer – aplikačný program umožňujúci vytvorenie užívateľskej databázy

Perfect Speller – aplikačný program umožňujúci vykonávanie kontroly správnosti písaného textu

Perfect Writer – aplikačný program – textový procesor

perform – vykonávať

performance – výkon; výkonnosť

period – doba; obdobie; perióda; cyklus; interval; bodka

peripheral – periférny; vonkajší; periférne zariadenie

peripheral device – periférne zariadenie

peripheral equipment – periférne zariadenie (vybavenie)

peripheral node – periférny uzol; uzol v sieti výpočtového systému

periphery – periféria; obvod; okraj

permanent – trvalý; stály

permission – poverenie

personal computer (PC) – osobný počítač

perturbance – porucha; rušenie; poruchová veličina

phase – fáza

phishing – podvodná technika, ktorá slúži na získavanie osobných údajov na internete

phoneme – foném

Photobase – štandardný aplikačný databankový program umožňujúci grafické zobrazenie súčasne s dátami

photocell – fotobunka

photoplotter – fotografický zapisovač; vstupné periférne zariadenie umožňujúce zaznamenať zobrazenie na fotosenzitívny materiál

PIA (peripheral interface adapter) – adaptér pre periférne zariadenie

PIC (priority interrupt controller) – obvod priraďujúci prioritu pri žiadosti o prerušenie

pica-sized character set – štandardný tvar písma (tlačiarne)

pick – vyhľadávať; vyberať

pick up – zaznamenávať; registrovať; snímať

picture – obraz; maska; vzor

piece – časť; kus; určitý počet; diel; súčiastka; úsek

pigtail – neúplný kábel

pilot – vodiaci; kontrolný; signálny

pin – kolík; vývod

pinout – rozloženie

pipe – rúrka; potrubie

pipeline – cesta prenosu dát

pitch – rozteč

pivot – ústredný bod (vedúca premenná; premenná, podľa ktorej je riadená procedúra)

pixel – obrazový bod; najmenšia zobraziteľná jednotka na displeji / rastri

place – miesto; umiestnenie

placement – umiestnenie

plane – rovina; matrica

plant – zariadenie; agregát

platen – valec

PLI – vyšší programovací jazyk PLI

plot file – dátový súbor, ktorý je podkladom pre vytvorenie grafického zobrazenia

plotter – súradnicový zapisovač; výstupné periférne zariadenie

plotting – grafické zobrazenie; vytváranie grafického zobrazenia

plug – zástrčka

plug-in unit – výmenná jednotka; štandardná jednotka

plugboard – zásuvná doska; výmenná doska; programová doska

PM (phase modulation) – fázová modulácia

podcasting – digitálny audio / video záznam umiestnený na internete; do istej miery konkuruje rádiu; užívateľ si môže záznam prehrať kedykoľvek

point – bod; bodka; rádová bodka; pozícia

point identification – úplný opis bodu (adresa umiestenia bodu)

point to point – bod po bode; metóda lokalizácie / identifikácia pozície v súradnicovom systéme

pointer – ukazovateľ; ručička; indikátor; odvolávka; register; oblasť pamäte s priradeným významom

POKE statement – príkaz k zápisu dát do pamäte

polar – polárny

polar coordinates – polárna súradnica

polarity – polarita

pole – pól

polling – vyvolanie; spôsob priraďovania poradia k prístupu ku komunikačnému kanálu

pool – združenie; blok; súbor

pooling – zdieľanie

pop – vybrať; čítanie dát

port – brána; miesto spojenia procesorovej jednotky s komunikačným kanálom

portability – prenositeľnosť

portion – časť

POS (position - statement) – príkaz ku zisteniu polohy kurzora

POSINT statement – príkaz k vyhľadaniu segmentu reťazcovej premennej

position – pozícia; miesto; poloha; rád

positional notation – pozičná číselná sústava

positioning – nastavenie

positive testing – overenie správnosti procesora spracovania dát

POST (power on self test) – automatická kontrola zariadenia po zapnutí

postprocessing – následné (finálne) spracovanie dát

postprocessor – postprocesor; softwarový modul

power – napájanie; výkon; zdroj energie; sila

power supply – zdroj napätia; napájací zdroj

powerful – výkonný

precision – precíznosť; presnosť

precondition – podmienka

PRED (predecessor in character set function - statement) – príkaz na vytlačenie predchádzajúceho znaku

predict – predpovedať

prediction – predpoveď; prognóza

predictor – prediktor; nezávislá premenná

preliminary – predbežný

preparation – príprava

preprocessing – predspracovanie; predbežné spracovanie dát

predprogram – predbežný program

preselection – predvoľba; predbežná voľba

preserve – uchovávať

preset – predbežné nastavenie

presetting – prednastavenie

presorting – predbežné triedenie

pressure – tlak

pressure sensing pen – pero snímajúce tlak; vstupné periférne zariadenie

prestore – priebežne nastaviť; predbežne uložiť (do pamäti); zadávať začiatočné veličiny

preventive – preventívne

preventive maintainance – preventívna údržba (zahrnujúce nielen údržbu zariadenie, ale tiež zriaďovanie a overovanie funkčnosti)

primary – prvotný

prime number – prvočíslo

prime track – počiatočný sektor

print – tlačiť; tlač

printed circuit board – doska plošného spoja

printer – tlačiareň; výstupné periférne zariadenie

printout – tlačový výstup; výpis; protokol; tlač výstupných dat

privacy – súkromie

privileged – privilegovaný; uprednostnený

probability – pravdeodobnosť

probe – snímač; sonda; sledovač signálu

problem oriented – problémovo orientovaný

problem oriented language – problémovo orientovaný jazyk

problem solving – riešenie problému; úlohy; zadanie

procedence – priorita; prednosť

procedure – procedúra; postup; proces

proceed – pokračovať; postupovať; prechádzať

process – proces; spôsob; priebeh; postup; spracovanie: spracovať; spracovávať

process I/O overlap – situácia, kedy sú súčasne vykonávané dve aj viac inštrukcií a kedy je zároveň v činnosti procesor aj prenosový kanál

process state – stav procesu

process state vektor – stavový vektor procesu

processing – spracovanie

processor – procesor; základná operačná jednotka

product – produkt; súčin

program – program; úplná logicky skĺbená postupnosť inštrukcií / príkazov a dát pre riešenie úlohy

program flow chart – vývojový diagram programu

program flow diagram – vývojový diagram programu

program library – knižnica programu; organizovaný súbor programu vybavený opisom

program logic – logika programu

program-sensitive fault – porucha závislá na programe

program system – programový systém; súbor programov, v ktorom jednotlivé programy na sebe vzájomne naväzujú

programmable – programovateľný

programmable peripheral interface – univerzálny programovateľný obvod pre komunikácu a perifériu

programmable read only memory (PROM) – programovateľná pamäť s pevným obsahom

programmed – programovaný

programmer – programátor; programovacie zariadenie

programming – programovanie

programming language – programovací jazyk; jazyk pre zápis programu

programming system – programovací systém; sústava programovacích jazykov a programov aj metód pre ich využitie na danom zariadení

progression – postup; postupnosť

project – projekt

project data – súbor informácií potrebný na vyriešenie danej úlohy

PROLOG – vyšší programovací jazyk PROLOG

promotion – postup

prompt – oznámenie počítaču, že očakáva vstup dát (resp. príkazu) zo strany užívateľa

proof – dôkaz; previerka; kontrola; odolnosť; skpška

proofreading – kontrolné čítanie

proportion – pomer; proporcia

proportional spacing – proporcionálne písmo; súbor znakov (typ písma) v nerovnakej šírke

protected – chránený; zabezpečený

protected area – chránená oblasť; pamäťová oblasť, ktorej obsah je chránený proti náhodným / nedovoleným zmenám

protected location – chránené miesto (v pamäti); pamäťové miesto, ktorého obsah je chránený proti náhodným / nedovoleným zmenám

protective – ochranný

protocol – protokol; súbor pravidiel týkajúcich sa výmeny dát; produkovaný písomný doklad

prove – dokazovať; overovať; preskúšať

provider – poskytovateľ

proxy – aplikačná brána

pseudocode – pseudokód; prostriedok uľahčujúci príklad z vyššieho jazyka do strojového kódu

pseudodevice – pseudozariadenie; funkcia zariadenia, ktoré je simulované programom

pseudoinstruction – pseudoinštrukcia; inštrukcia programu, ktorá sa neprekladá do cieľového jazyka, avšak ovplyvňuje preklad

PSH (push) – inštrukcia pre uloženie dát

PTM (programmable timer module) – programovateľný časový modul

public domain – dielo, ktorého práva už vypršali, takže je voľne dostupné; voľné dielo

puck – vstupné periférne zariadenie pre manuálne zadávanie grafických dát

PUL (pull) – inštrukcia pre vyberanie dát

pull – čítanie dát; získavať dáta

pulse – impulz; pulz

punch – dierovať

punch card – dierny štítok

punch check – kontrola správnosti vydierovania

punched tape – dierna páska

punctuation – interpunkcia

purge – uvoľniť; očistiť; vymazať prebytočné dáta, resp. súbory

push – vložiť; ukladanie dát; ukladať dáta

pushbutton – tlačítko

put – vložiť

PUT statement – príkaz na zápis dát

Print Friendly, PDF & Email