O

.obj – súbor objektov (často používaný databázami)

.ogg – hudobný súbor

.olb – ukladanie do knižnice VBA (Office)

.old – záložná kópia súboru

.or2 – Lotus Organizer

.org – Lotus Organizer

.otx – Olitext Plus (starý formát pre spracovanie textu od Olivetti)

.ovl – súbor Overlay

.ovr – súbor Overlay (kód programu)

object – cieľový; program, ktorý bol vytvorený a upravený do takej formy, že je schopný byť bezprostredne vykonaný

object code – strojový kód; cieľový kód; program zostavený asemblerom / kompilátorom vyššieho jazyka

object index – predmetový register

object instruction – cieľová inštrukcia

object language – strojový jazyk; strojový kód; cieľový bod

object module – cieľový modul; vytvorené a overené programové bloky, ktoré je možné spojiť v jeden programový celok

object program – cieľový program; výsledný program; program vytvorený kompilátorom zo zdrojového jazyka

objective – cieľ; úloha

oblique – nepravé kurzíva

obsolete – zastaralý

occurence – výskyt

octal – osmičkový

octal constant – oktalová konštanta

odd – nepárny; nerovný

ODD statement – príkaz na zistenie, či je premenná párna / nepárna

off – vypnuté: vypnutý; mimo prevádzky

off-grade – podradný

off-line – nespriahnutý; nenapojený

offset – relatívna adresa; posunutie; odstup; odskok; odchýlka; premiestnenie; preloženie; preradenie

ogonek – chvost

on – zapnuté; zapnutý; v prevádzke

ON ERROR GOTO (GOSUB statement) – príkaz na ošetrenie chýb vzniknuté v priebehu programu

on state – zapnutý; jednotkový stav (stav pamäťového elementu reprezentujúci jednotku)

on-line – spriahnutý; napojený

one – jeden

onset – začiatok postupnosti; vstup

op-code – strojový kód

open – otvoriť; povel na otvorenie súboru / komunikačného kanálu; tiež zaistenie prístupu na vonkajšie zariadenie (tlačiareň, disk, …)

open source – otvorený software používaný zadarmo

operable time – čas prevádzkovateľnosti

operating – operačný; prevádzkový; pracovný; ovládací

operating system – operačný systém; základný systémový software

operating system manual – manuál operačného systému (príručka, návod)

operating time – čas operácie; časový interval potrebný na výber, prípravu a vykonanie jednej operácie

operation – operácia; obsluha; prevádzka; činnosť; vytvorenie údajov (výsledku) na základe pravidiel, ktoré určujú výsledok pre ľubovoľnú prístupnú kombináciu operanda

operational – činný; funkčný; vo funkcii; v prevádzke; prevádzkyschopný; aplikovateľný

operative – pracovný; prevádzkový; operatívny

operator – operátor; operácia; obsluha; symbol označujúci operáciu

opposite – obrátený

optical – optický

optical character reader (OCR) – zariadenie pre optické čítanie znaku; vstupné periférne zariadenie

optical character recognition – optické rozpoznávanie znakov; optické čítanie znaku (periférnym zariadením)

optical fibre – optické vlákno; prenáša signály na dlhšiu vzdialenosť prostredníctvom svetla; používa sa namiesto kovového vodiča

optical scanner – optický snímač; vstupné periférne zariadenie

optimal – optimálny; najvýhodnejší

optimalize – optimalizovať

optimum – optimum; najvýhodnejšia varianta

option – voľba; výber; varianta

optional – voliteľný; zvláštny

OR – logický súčet

OR ELSE statement – príkaz na väzbu dvoch logických operátorov

ORD (ordered place in character set function - statement) – príkaz na vytlačenie znaku

order – príkaz; inštrukcia; usporiadanie; poradie; miesto; usporiadať

ordering – usporiadanie; riadenie

organization – organizácia; usporiadanie

origin – zdroj; pôvod

original – pôvodný; prvotný; východzí

originate – vyzývateľ

out – výstup; von

out device – výstupné zariadenie

OUT statement – príkaz na vyslanie dát do periférie

outage – výpadok

outcome – výsledok

outdent – vysunuté odsadenie

outer – vonkajší

outernet – vonkajšia sieť

outlet – vývod; výstup

outline – náčrt; obrys; smernica; návod

outline procedure – uzatvorená procedúra; procedúra, ktorá je mimo hlavnú procedúru

output – výstup; prenos dát zo systému na periférii

output file – výstupný súbor

output soubroutine – podprogram zabezpečujúci prenos dát do určeného periférneho zariadenia

outside – vonku; vonkajší

outsourcing – externé zadanie

overall – celkový

overflow – preplnenie; pretečenie

overflow tables – tabuľka pre zápis dát pri preplnení matice

overhead – doplnkový proces; prídavný

overlapping – presahovanie; prekrývanie; forma činnosti, kedy sa súčasne vykonávajú rôzne fázy dvoch po sebe idúcich inštrukcií

overlay – prekrývanie; prekladanie; vrstvenie; superpozícia; prekrývať; prekladať; prepis časti programu v operačnej pamäti inou časťou

overlay routine – program, ktorý vykonáva prepis časti programu v operačnej pamäti inou časťou, resp. iným programom

overload – zahltenie; preťaženie

overloading – preťaženie; preťaženie; presýtenie; presah; stav, kedy je z vonkajšieho nosiča prenesených viac dát, ako môže počítač prijať

overshoot – prekročiť; presiahnuť

oversign – znamienko nad číslom

overstrike – preklep

overstriking – zvýraznenie; schopnosť tlačiarne vytlačiť znak viac ako raz za účelom jeho zvýraznenia

overvoltage – prepätie

overwrite – prepis; prepísanie (časti pamäte inými dátami); prepísať

Print Friendly, PDF & Email