N

pocket dictionary of f

.nam – Novell Netware: menný súbor

.nca – Norton (Commander)

.ncf – Netware Command File

.ndx – dBase (indexový súbor)

.nlm – Netware Loadable Module (spustiteľné moduly)

.nls – Súbor pre podporu prirodzeného jazyka

.now – Textový súbor s odkazom (napr. README.NOW)

.nsf – Lotus Notes

.ntf – Lotus Notes

.ntx – Clipper

NAK (Negative Acknowledgment) – negatíve potvrdenie; odozva na prijatie poškodeného paketu

name – meno; názov; označenie; symbol identifikujúci / pomenovávajúci dáta v programovacom jazyku; identifikátor súboru; pomenovávať

Name Resolution – vyriešenie mena; proces priradenia mena k jemu zodpovedajúcej adrese (porov. DNS)

name server – špeciálny software pre prácu s tabuľkami mien (porov. DNS)

named pine – prepojenie procesov; komunikačný prostriedok používaný aplikáciami pracujúcimi v sieti; zaisťuje porgramové spojenie medzi klientom a serverom a používa pritom podobné služby, ako sú pre normálne operácie pre otváranie, čítanie a zápis do súborov

namespace – oblasť mien; súbor mien distribuovaný obyčajným spôsobom, v ktorom je každé meno len raz (jedinečnosť)

NAND – negácia logického súčinu

nanosecond – nanosekunda (miliarditina sekundy)

NAP (Network Access Point) – prístupový bod siete; hlavní poskytovatelia Internetu obyčajne budujú spojenie na rovnakej úrovni cez jeden / viac prístupových bodov

Napster – distribuovaný systém zdieľania informácií; program N umožňuje zdieľať a vymieňať si súbory cez Internet; je využívaný k výmene nahrávok vo formáte (.mp3); bol vedený súd o podporu porušovania autorských práv

NAT (Network Address Translation) – preklad sieťových adries; protokol používaný pre preklad IP adries používaných vo vnútornej sieti na IP adresy, ktoré je možné použiť vo vonkajšej sieti, prípadne aj na jedinú takú adresu; používa sa ako bezpečnostné opatrenie, pretože umožňuje skryť štruktúru vnútornej siete a pre preklade adries umožňuje aplikovať bezpečnostnú politiku; znižuje tiež množstvo adries IP, ktoré firma potrebuje; je spustený na smerovači / firewallu (porov. CIDR)

National Institute of Standards and Technology – Národný ústav pre normalizáciu a technológiu (USA); vládny úrad, ktorý poskytuje podporu pri vývoji noriem; pôvodne National Bureau of Standards

National Research and Education Network – prepojená gigabitová počítačová sieť venovaná vysoko výkonným výpočtom a komunikáciám (HPCC)

National Science Foundation – vládna agentúra USA pre podporu rozvoja vedy; financuje vedca, výzkumné projekty a infraštruktúru (porov. NSF-net)

National Security Agency – Národná bezpečnostný úrad USA; kontroluje Internetovú komunikáciu vo svete, aby zistil možné nebezpečenstvá pre USA (projekt Echelon, …); jeho centrála je vo Fort Meade v štáte Maryland, zamestnáva 38 000 (1999)

native – v počítačovej terminológii je natívne to, čo podporuje systém s minimom prídavných zariadení

natural – prirodzený

needle – ručička; ukazovateľ; hrot; ihla

NEG (negate) – negácia; negovať

negater – invertor

negation – negácia

negative – negatívny; záporný

negative testing – negatívne testovanie; spôsob zabezpečenia programu proti predčasnému (chybnému) ukončeniu v dôsledku výskytu nepredpokladaných hodnôt dát

nerd – človek, ktorý je úzko zameraný len na jednu činnosť a nedokáže dobre komunikovať s ľuďmi inak zameranými; často sa toto trochu pejoratívne označenie používa pre počítačových programátorov

nested loop – vložený cyklus; cyklus v cykle

nesting – vnorenie tabuliek; vkladanie do seba; včlenenie štruktúry / štruktúr do podobnej štruktúry

net – sieť

net list – súbor obsahujúci dáta, mená, názvy, návestia, identifikátory a súradnice, čím je umožnené vytvárať sieť

netiquette – sieťová etiketa; správne správanie na internete

network – sieť; obvod; reťazec

networking – vytváranie siete; vytváranie väzieb a ich spojenie

new line character – znak pre nový riadok

NEW statement – príkaz na vymazanie programu z primárnej pamäte

newbie – nováčik

NEWDOS – operačný systém

newsgroup – diskusná skupina

next – nasledujúci

NGO (non-governmetal organization) – neštátna nezisková organizácia

nibble1/2 byte (4 bit)

NIL – príkaz na inicializáciu riadiacej premennej

NMI (non maskable interrupt) – nemaskovateľné prerušenie

no – nie; žiadny

no address instruction – bezadresová inštrukcia

nodal – uzlový

node – uzol

noise – hluk; šum

noiseless – bezhlučný; bezšumový

nominal – nominálny

nomogram – nomogram

non – nie

non active record – pasívny záznam

non-interactive graphiscs – neinteraktívna grafika

non-locking – okamžitý (znak rozšírenia)

non volatile – nevolatílny; zachovávajúci informáciu aj pri vypnutí napájania

NOP (no operation) – nulová operácia

NOR – negácia logického súčtu

norm – norma

normal – normálny; bežný

normal density bit image mode – grafický režim tlačiarne so štandardnou vzdialenosťou medzier medzi bodmi

normalization – normalizácia

NOT – negácia

not busy – voľno; voľný; stav zariadenia, kedy riadne dokončilo minulú operáciu a neprijalo doteraz príkaz pre ďaľšiu operáciu

notation – zápis; notácia; definovaná symbolická sústava pre reprezentáciu dát

notch – drážka; zárez; vybranie; selektorová značka

notepad memory – zápisniková pamäť

notify – ohlásiť; oznámiť; uvedomiť

notion – pojem

NTSC (National Television System Comettee) – televízna norma NTSC

nucleus – jadro

null – nula; prázdny

null character – prázdny znak

null representation character – znak bez významu; znak, ktorý môže byť vyňatý / vložený do postupnosti znakov bez toho, aby sa ovplyvnil význam postupnosti, ale riadenie / formát môže byť týmto znakom ovplyvnené

null string – prázdny reťazec; reťazec, ktorý neobsahuje žiadny člen

nullification -anulácia

number – číslo

number crunching – vykonávanie komplexných numerických operácií; spracovanie dát náročných na aritmetické operácie

numbering – číslovanie

numeral – číslica; číslovka

numeration system – číselná sústava

numeric – číselný; numerický

numeric character – číslica; cifra; číselný znak

numeric code – číslicový kód

numeric constants – číselná konštanta

numeric format – číselný formáta (usporiadanie, sústava)

numeric function – číselná (numerická, matematická) funkcia

numeric sort key – kľúč pre numerické triedenie

numeric word – číselné slovo; slovo zložené z číslic, prázdnych znakov a znakov, ktoré vyjadrujú kladnosť, zápornosť a riadkovú čiarku; znak pre exponent, jeho znamienko a veľkosť

numerical – numerický; číselný; číslicový

numerically controlled – číslicovo riadený

nybble1/2 byte (4 bit)

Print Friendly, PDF & Email