M

.mac – Rastrová grafika vo formáte PNTG (nazývaná rovnako formát MAC)

.mad – Microsoft Access (Module Shortcut)

.maf – Microsoft Access (Form Shortcut)

.mam – Microsoft Access (Makro)

.maq – Microsoft Access (Query)

.mat – Microsoft Access (Table Shortcut)

.mcs – Vektorová grafika (MathCAD)

.mda – Microsoft Access (add-in)

.mdb – Microsoft Access (databázový súbor)

.mdn – Microsoft Access (blank database template)

.mdw – Microsoft Access Workgroup Information

.mdz – Microsoft Access (Wizard Template)

.me – Textový súbor s odkazmi (napr. readme)

.met – Vektorová grafika (PM Metafile)

.mid – Zvukový súbor (formát MIDI)

.mix – Steinberg Cubase (zvukový súbor) / image súbor / súbor Power C objectu

.mmm – Multimedia movie

.mod – Zvukový súbor

.mov – Videosúbor vo formáte Quicktime

.mp3 – Komprimovaný digitálny audio / videosúbor

.mpg – Videosúbor vo formáte MPEG

.mpt – Grafický súbor (napr. z Photoshopu)

.msg – Súbor správ (využívajú ho rôzne programy)

.mwf – CorelDraw

machine – stroj; zariadenie; počítač

machine code – strojový kód; strojový jazyk

machine dependent – strojovo závislý; program závislý na type počítača

machine independent – strojovo nezávislý; programy, ktoré môžu byť používané na viac typoch zariadení

machine instruction – strojová inštrukcia; inštrukcia určujúca strojovú operáciu

machine language – strojový jazyk; programovací jazyk, ktorého inštrukcie je stroj schopný bezprostredne vykonávať

machine readable – čitateľný; snímateľný strojom

machine time – strojový čas; čas, v ktorom prebieha riešenie na počítači

macro – makro

macro assembler – makroasembler

macro library – knižnica makier

macroinstruction – makroinštrukcia; inštrukcia napísaná v asembleri; označujúca vopred určenú skupinu riešení na počítači

magazine – zásobník

magnetic bubble – bublinová pamäť

magnetic bubble memory – magnetická bublinková pamäť

magnetic card – magnetická karta

magnetic core – magnetické / feritové jadro

magnetic core storage – feritová pamäť

magnetic disk – magnetický disk; vnútorné pamäťové médium, v ktorom je magnetická vrstva nanesená na povrchu jedného / viac diskov

magnetic drum – magnetický bubon; pamäť, kde magnetická vrstva je nanesená na povrchu rotujúceho valca

magnetic head – magnetická hlava

magnetic ink character recognition (MICR) – rozpoznávanie magnetických znakov; čítanie znakov písaných magnetickým atramentom

magnetic tape – magnetická páska

magnetic tape device – pásková mechanika

magnetic tape drive – pamäťové zariadenie používajúce magnetickú pásku ako médium

magnetic tape drive unit – pamäťová jednotka používajúca magnetickú pásku ako médium

magnetic tape reader – snímač; čítačka magnetických pások

magnetic track – magnetická stopa

magnitude – rozsah; absolútna veľkosť

mailbox – poštová schránka; e-mailová schránka; schránka elektronickej pošty

main – hlavný

main memory – hlavná pamäť; primárna pamäť

main menu – hlavná ponuka

main program – hlavný program

main store – operačná pamäť

main task – hlavná úloha

mainframe – veľkokapacitný počítač; mainframe

mains – sieť; hlavné vedenie prúdu

maintainability – udržovateľnosť

maintainance – údržba; obsluha; oprava; starostlivosť; udržovanie; zachovanie

majority – väčšina

malfunction – chybná funkcia; zlyhanie

management – riadenie

management information system (MIS) – informačný systém pre účely riadenia

mantissa – mantisa

manual – manuál; príručka; ručný; dokumentácia

manual control – manuálny; ručné riadenie; ovládanie

manual input – manuálny / ručný vstup

map – mapa; tabuľka; rozdelenie: rozvrhnutie

mapping – mapovanie; mapovnie pamäte; zobrazenie usporiadania pamäte

margin – okraj

marginal – okrajový

marging lists – spojovanie súborov dát; zlučovanie dvoch a viacerých zatriedených súborov v jeden cieľový, rovnako zatriedený súbor

mark – značka

marking – značenie; značkovanie

marquee – rolujúci nápis

mask – maska

masking – maskovanie

mass – hromadný

mass storage – veľkokapacitná pamäť

master – hlavný; riadiaci; matrica

master disk – hlavný disk

master file – hlavný súbor (používa sa ako hlavný zdroj odkazu)

master record – hlavný záznam; súbor dát, ktorý tvorí súčasť hlavného súboru

MAT INPUT (matrix input) – príkaz pre zápis dát do matice

MAT READ (matrix read) – príkaz pre načítanie dát do matice

match – zhoda; porovnávať

matching – prispôsobenie

mathematical model – matematický model

matrix – matica; viacrozmerné zoskupenie položiek rovnakého tvaru

matrix character – matica znaku

matrix printer – maticová tlačiareň

matrix printing – maticová tlač

MByte (MB) – megabyte (megabajt)

mean – priemer; priemerný

mean value – stredná / priemerná hodnota

measure – miera

measure of information – miera informácie

medium – médium; prostriedok, na ktorom možno zaznamenávať údaje (magnetická páska, disketa, …)

mega (M) – milión

megabit – milión bitov

megabyte (MB) – milión bytov

megacycle (MC) – milión cyklov

megahertz (MHz) – milión hertzov

MegaPlus – voliteľná hardwarová výbava osobného počítača umožňujúca rozšírenie pamäte a komunikačných kanálov

member – člen

memory – pamäť; pamäťové zariadenie (primárne, vnútorné typu RAM a ROM, sekundárne, vonkajšie, tzv. magnetický disk, páska, …)

memory address – adresa pamäte

memory bus – pamäťová zbernica

memory capacity – kapacita pamäte

memory cycle – cyklus pamäte

memory cycle time – čas trvania cyklu pamäte

memory data register – pamäťový register

memory dump – výpis z pamäte

memory map – mapa pamäte (počítača)

memory management – správa pamäte

memory module – pamäťový modul

memory protection – ochrana pamäte

memory resident – rezidentná pamäť

memory word – pamäťové slovo

menu – ponuka; menu; zoznam; súbor ponúkaných variantov

menu driven – program, ktorý umožňuje výber z niekoľkých variantov, ktorého ďaľšie pokračovanie je závislé na výbere užívateľa

merge – zlúčiť; spojiť; zlučovanie; spojenie; zviazanie

message – správa; hlásenie; oznámenie; informácia; postupnosť znakov používaných na odovzdanie informácie

message source – zdroj správ

meta language – metajazyk

metacommand – príkaz vyvolávajúci procedúru

metalanguage – metajazyk; jazyk slúžiaci k opisu iného jazyka

metaphor – metafora

micro disk – mikrodisketa

micro instruction – mikroinštrukcia

micro program – mikroprogram

microchip – mikročip

microcode – mikrokód

microcomputer – mikropočítač; malý počítač

microdevice – súčiastka; integrovaný obvod; časť zariadenia počítača

microprocessor – mikroprocesor

microsecond – mikrosekunda

MIDS (middle of string) – príkaz na zaistenie / vyhľadanie časti (segmentu) reťazcovej premennej vo vnútri tejto premennej

minicartridge – minikazeta

minicomputer – minipočítač; minikalkulačka

minority – menšina

mirror – zrkadlo

misinformation – dezinformácia

mismatch – nezhoda; nesúhlasiť; neodpovedať

missing – chýbajúci

mission – úloha

mistake – omyl; chyba

mixed – zmiešaný

MKDS (make double precision variable into string - statement) – príkaz na prevod reálnej premennej s dvojitou presnosťou na reťazcovú premennú

MKDIR (make directory - command) – príkaz na vytvorenie adresára na diskete

MKIS (make integer into string - statement) – príkaz na prevod celočíselnej premennej na reťazcovú premennú

MKSS (make single precision variable into string - statement) – príkaz k prevodu reálnej premennej na reťazcovú premennú

mnemonic – mnemotechnika; mnemotechnický

mnemonic symbol – mnemonický symbol

mnemonics – mnemonický kód

MOD (modulo) – zvyšok po delení

mode – spôsob prevádzky; režim; metóda; forma; typ

model – model; vzor

modem (modulator / demodulator) – modem; zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu medzi dvoma systémami na veľkú vzdialenosť za použitia telefónnej linky (modulátor / demodulátor)

modify – modifikovať

modular – modulárny; stavebnicový

modular programming – modulárne (štruktúrované) programovanie

modularity – modularita; prístup k tvorbe programu modulárnym spôsobom

modulation – modulácia

module – modul; časť stavebnicového systému

moisture – vlhkosť

monitor – sledovať; zobrazovač; obrazovkový displej; jeden zo základných programov

monitoring – sledovanie; kontrola; dohliadanie

monochrome – monochromatický

monochrome display – monochromatický displej; jednofarebný displej; čiernobiela obrazovka

monolithic – monolitický; obvod v pevnej fáze

monostable – monostabilný

most significant bit – bit najvyššieho rádu

motherboard – základná doska plošných spojov počítača

motion – pohyb

mount – montáž; inštalácia; objímka; podložka

mouse – myš; vstupné periférne zariadenie používané pre vstup informácií; pohyblivý identifikátor na obrazovke

move – pohybovať; presúvať; premiestnenie; zápis

movement – pohyb; presun

moveout – časový rozdiel; časový presun

MOVETO (move to - statement) – grafický príkaz na vytvorenie linky

MPM (multiprogramming control program for microcomputers) – diskový operačný systém

MS DOS – operačný systém

MULS (multiply signed) – inštrukcia pre násobenie so znamienkom

multi – mnohonásobný

multi-user system – viacuživateľský systém: systém, ktorý umožňuje súčasnú činnosť viac užívateľov

multiaccess – mnohonásobný prísun

multiaddress – viacadresový

multicast – skupinová správa

multicomputer system – sieť vzájomne prepojených počítačov

multilayer – mnohovrstvový

multilayer pc board – viacvrstvová doska

multilevel – viacúrovňový; viacstupňový

multipath – viaccestný

multiple – viacnásobný

multiple regression – mnohonásobná regresia

multiplex channel – multiplexný kanál

multiplex mode – multiplexný režim

multiplexer – multiplexor; multiplexer

multiplexing – združovanie signálov; multiplexovanie; zlučovanie datového toku

multiplexor – združovač

multiplication – násobenie

multiprocessing – súbežné spracovanie; paralelné spracovanie dát

multiprogramming – multiprogramovanie; súčasné spracovanie viacerých programov

multiprogramming control program for microprocessors (MP / ) – operačný systém, ktorý umožňuje súčasnú činnosť viacerých užívateľov mikropočítača (upravená verzia CP / M)

multistage – viacstupňový

multitasking -súbežné spracovanie niekoľkých úloh; multitasking

multitrack – viacstopový

multiuser system – viacužívateľský systém

multivibrator – multivibrátor; astabilný klopný obvod

MOLU (multiply unsigned) – inštrukcia pre násobenie bez znamienka

mutex – semafor

MUX (multiplexer) – multiplexor

Print Friendly, PDF & Email