L

.lbg – dBase (label data)

.lbl – dBase (label)

.lda – Microsoft Access (dočasný súbor)

.ldb – Microsoft Access (dočasný súbor)

.lha – Komprimovaný súbor archívu Lharc (DOS)

.lnk – Odkaz na objekt

.log – Logfile / protokolový súbor

.lst – Výpis programu / textový súbor (väčšinou vo formáte ASCII)

.lwp – Lan WorkPlace (Novell), Lotus WordPro

.lzh – Komprimovaný súbor archívu Lharc (DOS)

label – návestie; označenie; štítok; symbolické označenie bodu programu; jeden / viac znakov tvoriaci neoddeliteľnú súčasť záznamu a slúžiaci k jeho identifikácii

label alignment – zarovnanie návestia

ladder – delič napätia

lag – oneskorenie; časová strata

lag unit – oneskorovací článok

landscape – formát na šírku

language – jazyk

large scale integration (LSI) – vysoká hustota integrácie; umiestnenie veľkého množstva zaintegrovaných prvkov na jednom čipe

larp (Live Action Role Play) – zábavná hra, v ktorej majú účastníci úlohy a správajú sa podľa nich; môže ísť o hru z fiktívneho sveta, ktorú hrajú ľudia prezlečení do adekvátnych kostýmov v reálnom svete a čase

laser (light amplifier with stimulated emission of radiation) – laser

laser card – optická pamäťová karta

lasser plotter – laserový zapisovač

laser printer – laserová tlačiareň

laser scanner – laserový snímač

laser storage – optická pamäť

laser technology – laserová technológia

last mile – posledná míla

latch – klopný obvod; zdrž; blokovanie; vyrovnávací register

latency – latencia; oneskorenie; čakacia doba; časový interval

lattice – štruktúra

launch – spustiť

law – zákon; pravidlo; formula

layer – vrstva; rad; rez

layout – rozvrhnutie; rozmiestnenie; usporiadanie

layout character – znak úpravy, ktorý sa používa na riadenie úpravy výstupných dát (napr. tabulátor)

LBL (label) – návestie

LCD (liquid crystal display) – displej z tekutých kryštálov

LCD-projector – LCD projektor

LDA (load accumulator) – inštrukcia pre vloženie dát do akumulátora

lead – prívodný kontakt

leading – počiatočný; vedúci

leading zero – úvodná nula; nula / rad núl použitých pred ostatnými číslicami pre identifikáciu pozície (poradia) číslice / radovej čiarky

leak – rozptyl

leapfrog test – náhodný test; kontrola

least – najnižší

least significant bit – najmenej významný bit

LED printer – LED tlačiareň

left justification – zarovnanie vľavo

left-justify – zarovnávať vľavo

left margin – ľavý okraj; prvé použiteľné pozície pri tlači; začiatok stĺpca

LEFTS (statement) – príkaz na zistenie / vyhľadanie časti reťazovej premennej – segmentu o určenom počte znakov – zľava

leftmost – ľavý krajný

leg – vetva (zapojenie)

legal – právoplatný

LEN (length - statement) – príkaz na zistenie dĺžky (počtu znakov) reťazovej premennej

length – dĺžka

LENGTH statement – príkaz na zistenie počtu znakov reťazovej premennej

less – menší; menej

less or equal to – menší alebo rovný

LET statement – príkaz na priradenie

letter – písmeno; znak

lettering – písomné označenie; opis

level – úroveň; stupeň

library – knižnica; organizovaný súbor; knižnica programov, …

library routine – štandardizovaný program pre každodenné používanie dátových súborov

life-cycle – životnosť (programu); časový interval zahrňujúci obdobie od začiatku vývoja programu až po ukončenie jeho používania, príp. jeho náhradu

LIFO (last in first out) – posledný v poradí je prvý spracovaný údaj

light – svetlo

light cell – svetelná bunka; fotoelektrický snímač

light emitting diode – svetelná dióda

light guide – svetlovod

light pen – svetelné pero; detektor lúča slúžiaci ako vstupné periférne zariadenie

lightwave system – optický vlnovod

like (button) – tlačítko (napr. na Facebooku či webovej stránke), ktorým označujeme niečo, čo sa nám páči

limit – limit; medza; hranica

limit check – skúška medzných hodnôt

limiting – obmedzujúci

line – vedenie; linka; riadok

line adapter – linkový adaptér

line analyzer – analyzátor spojenia

line cap – konieč čiary

line chart – spojnicový graf

line concentration – hustota čiar

line conditioner – prúdový filter

line driver – líniový zosilovač

line feed (LF) – riadkový posun; posuv o jeden riadok

line feed character – znak, ktorý spôsobuje posuv o jeden riadok

line generator – generátor liniek (priamok) vytváraný hardwarovo / softwarovo

LINE INPUT statement – príkaz pre zadanie riadku alfanumerických znakov ukončených znakom CR

line join – spojenie čiar

line level – intenzita signálu

line printer – riadková tlačiareň; výstupné periférne zariadenie, ktoré tlačí naraz celý riadok

line segment – čiarový segment

line spacing – riadkovanie; základná vzdialenosť medzi riadkami pri tlači

line speed – rýchlosť prenosu; vyjadrenie rýchlosti prenosu dát medzi dvoma zariadeniami (prenosová rýchlosť v baudoch, resp. bitoch za sekundu)

line style – vyjadruje formu vytvorenia linky z grafických elementov

line voltage – sieťové napätie

line width – hrúbka linky; výraz používaný v počítačovej grafike

linear – lineárny; spojitý

linear addressing architecture – lineárne / priame adresovanie

linear equation – lineárna rovnica

linear interences per second – lineárna interferencia za sekundu

linear interpolation – lineárna interpolácia

line load – zaťaženie vedenia

linear optimization – lineárne programovanie; postup na určenie lokálnych extrémov lineárnych funkcií, na ktorých premenné sú kladené obmedzenia, pričom funkcie aj tieto obmedzenia sú lineárne

linear programming – lineárne programovanie

linear search – lineárne (postupné) vyhľadávanie

linear unit – lineárna počítacia jednotka

linguistics – jazykoveda

link – odkaz; spojiť; väzba; spojenie; zlúčenie; prostriedok spojenia prvku štruktúry dát, inštrukcií, programov; program, ktorý umožňuje zlučovať resp. naväzovať iné programy navzájom

link program – spojovací program; obslužný program, ktorý umožňuje spojiť niekoľko programových modulov / celkov

link time – čas spojenia

linkage – väzba; spojenie; návrat; koordinácia; prechod s návratom; proces spojovania individuálnych programov

linkage editor – program, ktorý umožňuje vytvárať programové súbory z jednotlivých programových modulov

linked file – spojený súbor

linked list – usporiadaný súbor položiek

linker – spájací program; program, ktorý umožňuje zlučovať súbory (programové / datové)

LINPUT (line input - statement) – príkaz pre zadanie riadkov alfanumerických znakov ukončených znakom CR

liquid crystal shutter printer – tlačiareň s clonou z tekutých kryštálov

LISP (List Processing) – vyšší programovací jazyk LISP

list – výpis; zoznam; list; súbor dát, v ktorom jednotlivé položky môžu byť v závislosti; výpis programu

list heading – záhlavie zoznamu

list processing – spracovanie zoznamov

listing – výpis; výpis programu

literacy – funkčná gramotnosť

literal string – súbor znakov (reťazcová premenná ohraničená úvodzovkami)

lithium ion battery – lithium iontová batéria

load – zaviesť; zavádzať; naplniť; načítanie programu (dát) z vonkajšieho média do vnútornej pamäti

load leveling – rozdelenie záťaže; distribuované spracovanie dát

load module – program, resp. súbor programov, pripravený pre bezprostredné použitie; zavediteľný modul

loader – zavádzač; zavádzacie zariadenie / program loading

local – miestny

local area network – lokálna / miestna počítačová sieť

local file – dočasný súbor; súbor existujúci len v priebehu programu

local memory – lokálny reštart počítača

local node – uzol; bod (zariadenia) v sieti systému, ktorý môže komunikovať len v rámci danej siete

local reboot – lokálny reštart počítača

local variables – premenné, ktorých platnosť je obmedzená len na určitú funkciu / podprogram

locate – umiestniť; zachytiť; lokalizovať

location – umiestnenie; miesto; adresa

locator – hľadač; vyhľadávacie zariadenie / program

lock – zámok; uzáver; blokovanie; blokovacia jednotka

LOCK statement – príkaz na uzavretie súboru

locking – trvalý (znak rozšírenia)

lockout – blokovanie; dočasné zastavenie činnosti

LOG (logarithm function) – funkcia logaritmus; príkaz na vytvorenie logaritmu

log – protokol; výpis

log in – prihlásenie do systému

logged off – ukončenie činnosti užívateľa s výpočtovým systémom

logged on – začatie činnosti užívateľa s výpočtovým systémom

logic – logika; logické obvody; logický

logic chip – logický integrovaný obvod

logic circuit – logický obvod; skupina vzájomne spojených logických členov

logic design – logický návrh; návrh logiky systému

logic diagram – logická schéma; schéma logiky systému

logic element – logický člen

logical drive – logická mechanika

logical network – logická počítačová sieť

logical operation – logická operácia; operácia, v ktorej operandy aj výsledok sú logické premenné

logical unit – logická jednotka; funkčný celok

login – prihlásenie k účtu; niekedy tiež sign in

logon – prihlásenie; naviazať

logoff – odhlásenie; ukončenie činnosti užívateľa s výpočtovým systémom

logon – začatie činnosti užívateľa s výpočtovým systémom

logout – odhlásenie

longitudinal – pozdĺžny

look up – vyhľadávanie; vyhľadávať

look up table – vyhľadávacia tabuľka

loop – slučka; cyklus; postupnosť inštrukcií, ktorá sa vykonáva opakovane

loop, to – priebeh slučkou

loop control – riadenie opakovania procedúry

loophole – chyba; závada

loss of information – strata informácie

lossles compression – bezstratová komprimácia

lossy – stratový

lost cluster – stratený cluster (alokačná jednotka)

lot – dávka; množstvo; partia

Lotus – Lotus (štandardný aplikačný program, ktorý umožňuje spracovanie textov, tvorbu grafov a vytváranie databanky)

low – nízky

low frequency – nízky kmitočet

low level language – strojovo orientovaný jazyk

low memory – dolná pamäť

lower – nižší

lowest – najnižší

LPT (left set - statement) – príkaz na úpravu reťazovej premennej na stanovenú dĺžku zarovnaním zľava

LSR (logical shift right) – inštrukcia pre logický posun vpravo

luminace – svietivosť

luminace decay – dosvit

luminous – svietiaci; svetelný; presvetlený

lurking – pasívna účasť

Print Friendly, PDF & Email