K

.kbd – modul pre rozloženie klávesnice

.key – Software Key (sériové čísla softwaru, registračné kódy)

.kfx – Rastrová grafika (Kofax Group 4)

KBD (keyboard) – klávesnica

kern – rozlíšiť

kernel – jadro; označenie pre súbor programov

key – klávesa; kľúčové slovo; kľúč; tlačítko; jeden / viac znakov priradených položke a slúžiacich na identifikáciu tejto položky; tlačítko s priradeným symbolom / funkciou

key cap – hmatník

key frame – kľúčový / rozhodujúci snímok

key in – zadať pomocou klávesnice

key off – vypínať

key on – zapínať

key word – kľúčové slovo; kódovanie; slovo s priradeným významom, najčastejšie identifikačným

keyboard – klávesnica; tastatúra; vstupné periférne zariadenie, ktorého prostredníctvom je vykonávané zakódovanie znaku / zadanie funkcie; súbor tlačítok zostavený podľa určitej normy

keyboard buffer – vyrovnávacia pamäť klávesnice

keyboard controller – radič klávesnice

keyboard installation routine – program pre nastavenie (inicializáciu) klávesnice (napr. zavedenie abecedy)

keyboard layout – rozloženie klávesnice

keying – kľúčovanie

keypad – klávesnica; tastatúra; vstupné periférne zariadenie

keyset – súbor tlačítok

keystroke macro – komplexný súbor funkcií, resp. inštrukcií priradených jednomu tlačítku

keyword entry – zadanie kľúčového slova

Khan Academy – nezisková vzdelávacia organizácia fungujúca na internete

kill – prerušiť; vymazať; zastaviť

killer app – revolučná / prevratná / pokroková aplikácia

kilo (k:K) – tisíc

kilobauds – tisíc baudov

kilobit (kb) – tisíc bitov (obyčajne vyjadruje 1024 bitov)

kilobyte (KB) – tisíc slov (obyčajne vyjadruje 1024 bytov)

kilocycle – tisíc cyklov

kindle – čítačka elektronických kníh od spoločnosti Amazon

kinetic – kinetický; pohybový

kit – súbor; súprava; sada; stavebnica

kludge – núzová konštrukcia

knob – tlačítko

know-how – znalosť technológie; technická informácia; úroveň technológie; odborné znalosti a skúsenosti; duševné vlastníctvo

knowledge base (knowledgebase) – databáza vedomostí

Print Friendly, PDF & Email