J

.jbf – Paintshop Pro (prehliadač)

.jif – JPEG File Interchange Format (JFIF)

.jiff – Grafický súbor (verzia jpg)

.job – Súbor Microsoft Windows Job

.jpg – Grafický súbor vo formáte JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.js – JavaScript

.jtf – Grafický súbor (verze jpg)

jabber – parazitné vysielanie

jack – svorka; zdierka; konektor

jacket – puzdro diskety

jaggies – schodovitý / zubatý efekt

jam – rušenie; porucha; vzpriečenie; zmätok

JC (jump on carry) – inštrukcia pre skok pri prenose

jig – záťaž

jitter – kolísanie; vibrácia; chvenie; iskrenie; rušenie; chvenie obrazu

JM (jump on minus) – inštrukcia pre skok pre zápornom výsledku

JMP (jump) – inštrukcia pre nepodmienený skok

JNC (jump on no carry) – inštrukcia pre skok, ak nie je prenos

JNZ (jump on no zero) – inštrukcia pre skok pre nenulovom výsledku

job – práca; činnosť; jednotka činnosti vykonávaná na počítači

Job Control Language (JCL) – riadiaci jazyk

job processing – spracovanie úlohy

job queue – rad úloh

joggle – urovnávať; porovnávať; vibrovať; striasť (napr. dierové štítky)

join – spájať; spojiť; spojenie

joint – spojený; spojenie; spojka; uzol; spoj; miesto pripojenia

joint data-processing – spoločné spracovanie dát

joint information content – simultánna informácia

journal – denník; protokol

joystick – pákový ovládač; periférne vstupné zariadenie

JP (jump on positive) – inštrukcia pre skok pri kladnom výsledku

JPE (jump if parity even) – inštrukcia pre skok pri párnej parite

JPO (jump if parity odd) – inštrukcia pre skok pri nepárnej parite

JSR (jump to subroutine) – inštrukcia pre skok do podprogramu

jump – skočiť; skok; prerušiť normálnu postupnosť vykonania inštrukcií

jump instruction – skoková inštrukcia; inštrukcia skoku

jump table – tabuľka skokov

jumper – prepojka; spojka

junction – spojenie; spojka; kontakt; uzol; prípojka

justification – nastavenie; vyrovnanie; zariadenie

justify – zarovnať; nastaviť; vyrovnávať; vyrovnať

JZ (jump on zero) – inštrukcia pre skok pri nule

Print Friendly, PDF & Email