I

.ica – rastrová grafika (formát IBM IOCA)

.icb – grafický súbor (varianta TGA)

.ico – ikony (Windows)

.idx – indexový súbor (používa ho veľa programov)

.iff – interchange File Format (Electronic Arts)

.igf – vektorová / rastrová grafika (Hijaak)

.img – rastrová grafika (formát Image File)

.in – súbor include rôznych programovacích jazykov

.inc – súbor include rôznych programovacích jazykov

.inf – súbor setup (používa sa napr. pri inštalácii ovládačov)

.ini – inštalačný program / súbor parametrov / riadiaci súbor

.inx – indexový súbor (Clipper, FoxPro)

.ipl – Corel Draw

I/O (Input/Output) – vstup / výstup

I/O channel – vstupný / výstupný kanál; prenosový kanál

I/O control system – riadiaci systém pre vstup – výstup dát

I/O device – periférne zariadenie umožňujúce vstup a výstup dát

I/O unit – jednotka vstupu a výstupu

IACK (interrupt acknowledge) – potvrdenie prerušenia

ICAPS (integrated composition and production software) – aplikačný programový súbor určený pre spracovanie grafických a textových informácií (najčastejšie používaný pre prípravu publikácií)

icons – špeciálne grafické symboly reprezentujúce činnosť počítača

ICT – informačné a komunikačné technológie

ID (instruction decoder) – dekodér inštrukcií

idea – idea; myšlienka; pojem

identification – identifikácia; registrácia

identifier – identifikátor; identifikačný znak / súbor znakov

identify – identifikovať

identity – identita

ideogram – ideogram

idiot check – podmienkový test v programe, ktorý overuje všetky, aj nezmyselné, príp. zámerne nesprávne zadanie dát, aby nedošlo k prerušeniu chodu programu (prevencia chýb užívateľa)

idle – nevyužítý; nečinný; neúrodný

idle time – rezervný čas; záložný čas; čas, kedy počítač nie je využitý

idling – chod na prázdno

IGES (initial graphics exchange specification) – projekt vytvorenia štandardu v oblasti grafických počítačových zariadení zameraný na zaistenie kompatibility, a tým prenosu a výmeny grafických dátových súborov (vstupných a výstupných)

ignore – ignorovať; zanedbať; neplatný

illegal – neplatný; neprípustný; nedovolený

illuminance – osvetlenie

image – duplikát; kópia; obraz; zobrazenie

image enhancement – zvýraznenie zobrazovaných grafických dát rozličnými technikami

image processing – spracovanie grafických dát

imaginary number – imaginárne čísla

imaginary numbers – imaginárne čísla

IMHO (in my humble opinion) – skratka používaná v e-mailoch či sms, ktorá znamená „podľa mojej skromnej mienky“

immediate – prísny

immediate mode – režim priameho zadávania povelov z klávesnice

impact – dopad

impact printer – mechanická tlačiareň, v ktorej sa znak vytvára mechanickým otlačkom za použitia farebnej pásky (na rozdiel od iných spôsobov prenosu farby)

imperative – prikazovací; nepodmienený

imperative instructions – nepodmienená inštrukcia

improper – nesprávny; neplatný

impulse – impulz

IN statement – príkaz na zistenie / vyhľadanie hodnoty v súbore dát

in-line – sériovo zapojený; v rade za sebou

inaccessible – neprípustný

inaccuracy – nepresnosť

inactive – inaktívny; neaktívny; pasívny

INC (increment) – prírastok

inches per second – palcov za sekundu

incorrect – nesprávny

increment – prírastok; pripočítať; zvýšiť o jednotku

incremental coordinates – relatívne koordináty (súradnice)

incremental data – relatívne hodnoty dát (numerických / grafických, ktorých význam spočíva v zmene proti pôvodným hodnotám)

incremental plotter – plotter; prírastkový zapisovač; výstupné periférne zariadenie, ktoré zobrazuje grafické dáta posúvaním zapisovacej hlavy o definovanú hodnotu

incremental points – ekvidistančne uložené body (napr. na priamke, krivke, grafickom zobrazení)

incremental system – systém dát (súbor dát), kde jednotlivé dáta sú v relatívnom vzťahu k predchádzajúcim (nie napr. k súradnicovému systému)

indefinite iteration – vopred neurčený počet opakovania procedúry; opakovanie procedúry toľkokrát, až bude dosiahnutý určitý stav

indentation – vytvorenie odstavca

independent – nezávislý

index – register; index; ukazovateľ

index hole – perforovaný otvor; otvore v pružnom disku (diskete), ktorý identifikuje umiestnenie počiatočného sektoru

indexed – indexovaný; indexové adresovanie

indexed files – indexové súbory; súbory obsahujúce index adries jednotlivých záznamov

indexed sequential – indexsekvenčné súbory; jeden zo spôsobov adresovania (vyhľadávania) dát

indicator – indikátor; ukazovateľ

indirect – nepriamy

indirect addressing – nepriame adresovanie

ineffective time – neefektívny čas

infinite – nekonečný

infinite loop – nekonečná slučka

infograph – interaktívny grafický programový súbor

information – informácia; dáta; údaje

information content – množstvo informácie

inherent – vnútorný

inherent addressing – vnútorné adresovanie

inheritance – dedičnosť

inhibit – zamedzovať; blokovať

initial – začiatočný; východzí; zavádzací

initial condition mode – nastavenie začiatočných podmienok

initial program load (IPL) – začiatočné zavádzanie programu

initialization – inicializácia; spustenie a nastavenie začiatočných podmienok

initialize – nastavovať do východzieho stavu

initiate – spustiť; otvoriť; začať

ink jet plotter – zapisovač; tlačiarňa, ktorá používa na vytváranie znakov elektronického riadenia trysky, ktoré prepúšťajú farbu

inlet – prívod

inner – vnútorný

INP statement – príkaz na prevzatie dát z periférie

input – vstup; zaviesť

input data – vstupné dáta

input program – vstupný program

input routine – vstupná sekcia; vstupná oblasť (oblasť pamäti, do ktorej sú umiestnené vstupné dáta)

input signal – vstupný signál

input state – vstupný stav; kombinácia hodnôt vstupných premenných (signálov); stav nastavenia pre príjem dát

inquiry – otázka

insert – vložiť

insertion – vkladanie; vloženie; vsunutie; zaradenie

Instagram – voľne dostupná aplikácia umožňujúca zdieľanie fotografií

install – inštalovať

installation – inštalácia; montáž; zavedenie do prevádzky

instruction – inštrukcia; povel; príkaz

instruction address – adresa inštrukcie

instruction decoder – dekodér inštrukcií; súčasť procesora, v ktorom sú inštrukcie dekódované

instruction set – súbor inštrukcií

INT (integer - statement) – príkaz na vytvorenie celého čísla

integer – celé číslo; celočíselná premenná

integer constants – celočíselná konštanta

integer variable – celočíselná premenná

integral – integrálny; celočíselný

integrand – integrand; integrovaná veličina / funkcia

integrated circuit – integrovaný obvod

integrated data processing – integrované spracovanie dát; koordinované spracovanie dát rôznych postupov s cieľom dosiahnutia vyššej efektivity

integrating – integrujúci; integračný

integration testing – spojenie s overovaním činnosti jednotlivých funkčných celkov s cieľom overiť komplexnú funkciu / činnosť

integrity – integrita; celistvosť

intelligent device – inteligentné zariadenie; zariadenie schopné uchovávať / čiastočne spracovávať dáta

intelligent terminal – inteligentný terminál; vstupné a výstupné periférne zariadenie umožňujúce čiastočné spracovanie dát

intensity – intenzita; hustota; napätie; jas

interactive – interaktívny; dialógový (režim, program, systém)

interactive data – dáta zadávané v priebehu vykonávania programu

interactive graphics system – interaktívny grafický systém (umožňujúci riešiť zadané úlohy interaktívnym, tzv. dialógovým spôsobom)

interactive mode – interakčné spracovanie

interactive query – interaktívne vyhľadávanie; vyhľadávanie dát zo súboru zo spoluúčasti užívateľa

interactive system – interakčný systém

interactivity – interaktivita; súčinnosť; spolupráca (užívateľa a systému pri riešení zadaných úloh)

intercept – pozastaviť; zachytiť

interchange – výmena; vymieňať

interchargeable – výmenný; vymeniteľný

interconnection – spojenie; prepojenie

interface – rozhranie; stykový obvod; prepojenie; prostriedky komunikácie medzi výpočtovým systémom a perifériami

interference – rušenie; interferencia

interfering process – interferujúci proces

interlace – striedať; prekladať; vrstviť; prekladaný

interlace scan – prekladané riadkovanie

interlacing – prekladanie

interleaving – prekladanie

interlock – blokovanie (vzájomné); zaistenie

intermediate – prostredný; medziľahlý; medzičlánok

internal – vnútorný

internal label – vnútorné návestie; označenie; identifikátor; používané softwarom bez zásahu užívateľa

international character set – medzinárodný súbor znakov tlačiarne (štandardné)

internetworking – prepájanie siete

interoperabiliny – súčinnosť

interpolation – interpolácia; určenie neznámej hodnoty, ktorá sa nachádza medzi dvoma známymi hodnotami, matematickými metódami

interpolator – interpolátor; programový súbor, ktorý umožňuje vykonávať interpoláciu

interpretation – interpretácia; preklad; dekódovanie; dešifrovanie; vyhodnotenie

interpreter – prekladač z vyššieho jazyka, ktorý prekladá program postupne pri jeho chode, čo umožňuje na rozdiel od kompilátoru, jednoduchý návrat k pôvodnému zdrojovému programu

interrogate – pýtať sa

interrupt – prerušenie; prerušiť

interrupt handler – riadiaci program, ktorý zabezpečuje uchovanie všetkých potrebných dát a obsahu registrov procesora pri prerušení tak, aby po ukončení prerušenia mohlo byť pokračované vo vykonávaní prerušeného

interruption – prerušenie

intersection – priesečník; priesečnica; prienik

interspace – interval

interval – interval

intervention – zákrok; zásah; intervencia

intranet – súkromná sieť

intrinsic – vnútorný

introduce – zaviesť

invalid – neplatný

inversion – inverzia; obrátenie

invert – obrátiť

inverted list – zoznam záznamov vytvorený podľa stanoveného kritéria

inverter – invertor; prevodník (logický obvod vykonávajúci negáciu vstupného signálu)

invoke – vyvolať

INX (increment index) – inštrukcia pre zväčšenie obsahu indexovaného registra

IoT (the Internet of Things) – prepojenie bežných zariadení s internetom (napr. televízia môže komunikovať so žiarovkou a nastaviť optimálne svetlo, …)

ipad – počítač typu tablet od spoločnosti Apple

IPL (interrupt priority level) – úroveň priority prerušenia

ipod – MP3 prehrávač od spoločnosti Apple

IR (index register) – indexový register

IRQ (interrupt request) – prerušenie; žiadosť o prerušenie

irrelevant – nepodstatný

isolate – oddeliť; rozdeliť; izolovať

issue – vydanie; výdaj; emisia

italics – kurzíva

item – položka

iteration – iterácia; opakovanie; opakované vykonávanie úlohy

Print Friendly, PDF & Email