H

.h – header (hlavičkový súbor); súčasť zdrojového textu programu v jazyku C, C++

.ham – Novell NetWare (ovládač hardwaru)

.hex – Hexdump / výpis pamäti (hexadecimálny)

.hlp – súbor nápovedy

.hpg – Hewlett Packard Graphics Language (ovládanie plotterov HP)

.hqx – komprimovaný súbor (MAC)

.ht – HyperTerminal file

.htm – www stránka (súbor ASCII zo zodpovedajúcimi tagmi)

.html – www stránka (súbor ASCII zo zodpovedajúcimi tagmi)

hacker – počítačový pirát; ten, ktorý neoprávnene vniká do chránených informačných systémov

half – polovica; polovičný

half-duplex – obojsmerný režim; jednosmerný; poloduplexný

half speed printing – zníženie rýchlosti posunu písacej hlavy (pre vyššiu kvalitu tlače)

halt – zastaviť; zastavenie

hand – ruka; ručička; ukazovateľ; indikátor

handle – ukazovateľ; spracovať (dáta)

handler – obslužný program

handling – spracovanie dát

handover – predávanie

handshake – úvodná synchronizácia

handshaking – spojenie; naviazanie; výmena kontrolných signálov pri prenose dát

hard – pevný

hard-wired – pevný (v zmysle neprogramovateľný); počítačový systém (zariadenie), ktorý je determinovaný hardwarovou konfiguráciou (vrátane inštrukcií)

hard copy – kópie dát / častí programu z obrazovky na tlačiareň; kópia obsahu obrazovky

hard copy unit – jednotka (zariadenie / program), ktorá umožňuje vytlačenie obsahu obrazovky na tlačiareň

hard disk – pevný disk (magnetické pamäťové médium)

hard sectored – hardwarovo formátovaná (disketa); jednotlivé sektory na diskete sú vytvorené hardwarovo

hardware – výpočtové zariadenie; počítač; technické vybavenie; hardware

hash – krížik; neužitočná informácia

hashtag – kľúčové slovo / fráza; je označené krížikom # (hash)

hatching – plnenie; proces, pri ktorom dochádza k plneniu informácií do špecifikovanej oblasti súboru

head – hlava; hlavica; aktívne záznamové / čítacie zariadenie

head-per-track disk – pamäťové zariadenie, ktoré používa väčší počet záznamových hláv, ktoré sú permanentne umiestnené nad jednotlivými sektormi

head crash – poškodenie; zničenie záznamových hláv (v dôsledku dotyku hlavy s diskom)

header – hlavička; záhlavie; návestie; začiatočný; vedúci

heading – záhlavie; hlavička

headline – titulok

heap – hromada

heatmap – teplotná mapa; farebne zobrazuje, ako sa návštevník správa na webovej stránke, ktoré časti prehliada viac a ktoré menej

heavy – ťažký

height – výška

hesitation – dočasné potlačenie; pozastavenie; prestávka pri spracovaní

heuristic method – heuristická metóda

hex constants – hexadecimálna konštanta

hex dump mode – režim výpisu v hexadecimálnom kóde

hexadecimal – šesťnástkový; hexadecimálny; v šesťnástkovej číselnej sústave

hierarchical groups – hierarchicky zoradené skupiny

hierarchy – stromové usporiadanie

high – vysoký

high-power – výkonný; veľmi výkonný

high definition television – televízia s vysokým rozlíšením; vysiela digitálne

high level language – vyšší programovací jazyk

high resolution – vysoká rozlišovacia schopnosť; vysoká záznamová / zobrazovacia hustota

higher – vyšší

highest – najvyšší

highlight – osvetlenie; zvýraznenie (informácia na obrazovke)

hint – pokyn

hipster – dvadsiatnik až tridsiatnik, pre ktorého je dôležité byť nezávislý (v móde, myšlienkach…); preferuje najnovšie trendy

histogram – histogram; stĺpcový diagram

hists – poruchy

HLT (halt) – zastavenie; inštrukcia na zastavenie

hoax – fáma; falošný poplach; nevyžiadaná, časťo obťažujúca e-mailová správa

hold – fixovať; zastaviť; obsadiť

holdback – zachovávanie; uchovávanie

holding – zachovanie; uchovanie

holdup – oneskorenie; zastavenie

hole – otvor

home – domáci; východzia pozícia (kurzora)

home office – práca z domu

homing – vrátenie do východzej polohy (kurzora)

hop – preskok

horizontal axis – vodorovná os

host – hostiteľ; hostiteľský; základný; hlavný

hosting – prenájom priestoru pre webovú stránku na cudzom serveri

hostname – meno uzlu

hot spot – miesto, kde je k dispozícii bezdrôtové pripojenie na internet

housekeeping – organizovanie; usporiadavanie; vymazávanie (dát a ich súborov)

housing – umiestnenie

HT (horizontal tab) – horizontálna tabelácia; nastavenie štandardných medzier v riadku

hub – rozbočovač, ktorý umožňuje vetvenie počítačovej siete; združovač

hue – odtieň

human engineering – vytváranie užívateľsky orientovaných programov

hunt – rozbeh; vyhľadávanie

hybrid – hybrid; hybridný; zmiešaný

hyperbola – hyperbola; krivka (grafický tvar)

hyperlink – odkaz

hyphen – spojovník; rozdeľovacie znamienko

hyphenation – rozdeľovanie slov (textovým procesorom)

hypotenuse – prepona

hypothesis – hypotéza

Print Friendly, PDF & Email