G

.gca – vektorová grafika (formát IBM GOCA)

.ged – vektorová grafika (WiCAT)

.gem – vektorová grafika: Graphics Environment Manager (CorelDraw, Pagemaker)

.gen – generatorfile (dBase)

.geo – GeoWorks

.gif – grafický súbor (formát Graphics Image)

.gr2 – ovládač obrazovk (Windows 3.11)

.gz – komprimovaný súbor Unixu (gzip, gunzip)

gain – zisk; prírastok; zosilnenie

game – hra

game ports – vstupy pre ovládacie prvky (analógové vstupy používané obyčajne pre počítačové hry)

gamification – používanie herných praktík a princípov v nehernom prostredí (napr. v obchodovaní)

gap – medzera; rozdiel

gap digit – pomocná číslica

garbage – odpad; nepotrebná informácia; nežiadúca informácia

garble – skresliť; porušiť

gate – hradlo; hradlový obvod

gateway – komunikačná brána; komunikačný kanál; uzol

gauge – miera; merítko; rozmer

gear – pohon; prevod; prístroj

general – všeobecný; hlavný; univerzálny; všeobecné údaje

general processor – hlavný program; software riadiaci priebeh programu pre riadenie NC strojov

generate – generovať; vytvárať

generation – generácia; tvorba; tvorenie; vytváranie: generovanie

generator – generátor; zdroj; generujúci program zo súboru k ich ďaľšiemu spracovaniu v programe

get – vziať; prečítať; preniesť; príkaz na prevzatie dát zo súboru k ich ďaľšiemu spracovaniu v programe

giga – miliarda

glare – kolízia

global – globálny; celkový

global variable – globálna premenná

glocalization – globálne praktiky používané s prihliadnutím k lokálnej kultúre

glyph – symbol znaku

GND (ground) – uzemnenie

GOSUB (go to subroutine) – príkaz k skoku do programu

GOTO (go to) – príkaz k nepodmienenému skoku

GPIA (general purpose interface adapter) – univerzálna interfácia

GPIB (general purpose interface bus) – viacúčelová zbernica

grabber – záchytný program

gradation – gradácia; stupňovanie

grade – stupeň

gradient – gradient; sklon; spád; smer

granularity – zrnitosť

graph – graf; diagram

grapher – zapisovač

graphic – grafický

graphic character – grafický znak

graphic fonts – užívateľom vytvorený zvláštny typ písma (tlačiarne), ktorý je tlačený v grafickom režime

graphics – grafika

graphics card – prídavná doska, ktorá umožňuje vytvoriť / zmeniť parametre grafiky počítača

graphics display – grafický displej; zobrazovacia jednotka pre grafický výstup; výstupné periférne zariadenie

graphics input device – zariadenie pre zadávanie grafický dát; vstupné periférne zariadenie

graphics tablet – zariadenie pre zadávanie grafických dát; vstupné periférie

GRAPL (graphics processing language) – vyšší programovací jazyk

gray scale – škála šedej; súbor úrovní jasového signálu

grid – mriežka; zobrazenie súradnicového systému

gross – hrubý

ground – uzemnenie

group separator – oddeľovač skupín

groupware – skupinový software

growth – rast; nárast; pribúdanie; prírastok

guard – opatrenie

guide – návod; vedenie; príručka; sprievodca

gulp – skupina niekoľkých slabík spracovaných ako jednotka informácie

guru – učiteľ

Print Friendly, PDF & Email