Z

.zip – komprimovaný súbor vo formáte PKZIP (DOS, WinZip, …)

.zoo – komprimovaný súbor vo formáte ZOO (DOS)

Z-buffer – časť pamäte grafickej karty vyhradenej pre spracovanie obrazových bodov na osi z (3D) (porov. buffer)

Z-Modem (Zmodem) – (Ch. Forsber) protokol pre prenos dát v blokoch do 512 Byte, nástupca protokolu Xmodem; bol oveľa rýchlejší, ako Ymodem a mal lepšiu kontrolu chýb; vo svojej dobe predstavoval rýchlu a presnú metódu pre výmenu dát medzi modemami, preto bol veľmi populárny v (vtedy BBS) systémoch a podporovali ho aj výrobcovia modemov

zero – nula; nulový bod; začiatok

zero flag – nulový príznak

zero page – nultá stránka

zero suppression – potlačenie núl pri zápisu čísla

zerofill – nulovať; napĺňať nulami

zeroize – nastaviť na nulu; vynulovať

zipcord – dvojlinka; duplexný kábel, resp. dva samostatné káble so stenčeným spojom uprostred

zone – zóna; pásmo; oblasť; časť (DNS) priestoru spracovaná jedným primárnym a jedným či viac sekundárnymi doménovými serverami; pomocou mien označuje logickú skupinu sieťových zariadení s vlastnou správou DNS; môže zahŕňať vlastnú doménu, doménu vrátane subdomén / takú jej časť, pre ktorú má daný server oprávnenie (domain)

zone transfer – proces, pri ktorom sa z doménového servera prenesú (download) všetky záznamy týkajúce sa časti domény. (porov. zone, DNS)

zone-c – skratka zone contact person, atribút doménového objektu v databáze RIPE (viz RIPE Database, zone); osoba zodpovedná za príslušnú zónu (viz zone); namiesto mena osoby je uvedený jej jednoznačný identifikátor (NIC handle)

zoning – zónovanie; rozdelenie do pásiem

zoom – proces zmeny perspektívy zobrazenia na obrazovke displeja; transfokácia; zostriť

zoom box – ovládač zväčšenia; prepínacie tlačítko v roku okna počítača s inštalovaným grafickým užívateľským rozhraním; po kliknutí na tlačítko sa príslušné okno zväčší na celú obrazovku / opäť zmenší do pôvodnej veľkosti (porov. GUI)

Print Friendly, PDF & Email