F

.f01 – faxové programy (rastrová grafika)

.fax – faxové programy (väčšinou rastrová grafika)

.fdf – Adobe Acrobat (vstupné formy)

.ffa – Microsoft Office (indexový súbor)

.ffl – Microsoft Office (indexový súbor)

.fft – Final Form Text (výmena dát od IBM), Microsoft Office (indexový súbor)

.fif – Fractal Image Format (grafický súbor)

.fla – Shock Wave Flash (zdrojový kód)

.flc – animácia (FLIC)

.fli – animácia / video

.flm – Photoshop

.flu – skriptovací súbor pre Flu (Windows Interpreter)

.fm – databázový súbor (Filemaker)

.fnd – Microsoft Explorer Saved Search súbor (uložené vyhľadávanie z Exploreru)

.fnt – súbor písma

.fon – súbor písma

.fot – súbor písma

.fp3 – databázový súbor (Filemaker)

.frm – formulárový súbor (napr. WordPerfect)

.frx – formulárový súbor (Visual Basic)

.fxt – faxový súbor (Drlrina Winfax)

facility – zariadenie; prostriedok

facsimile – faksimile; zariadenie / spôsob prenosu obrazovej informácie

factor – faktor; činiteľ; koeficient

fade – oslabenie; únik

fail – výpadok; porucha; zlyhanie; zlyhať

failure – zlyhanie; porucha; výpadov

fallback – núdzový ústup

fallout – výpadok

false – nepravdivý; logická nula pri vyhodnotení logických výrazov

fan – ventilátor

fanout – rozvetvenie

FAQ (frequently asked questions) – najčastejšie odkazy

fast – rýchly

fast printer – rýchlotlačiareň

fat (thick) and thin (lean) clients – tučný client je počítačový systém, ktorý je do určitej miery nezávislý na centrálnom serveri; na rozdiel od toho je tenký klient na serveri úplne závislý

fault – porucha; závada; chyba; defekt

FDC (floppy disk controller) – riadiaci obvod pre pružný disk

FDM (frequency domain multiplexing) – technika frekvenčného multiplexovania

feasible – reálny; prípustný

feature – dôležitá vlastnosť; zariadenie; vybavenie; vlastnosť; charakteristika

feed – podávanie; podávať; posuv; zavedenie do počítača; vstup dát

feed check – kontrola správnosti zavedenia dát

feed rate – rýchlosť zavádzania dát (obyčajne z periférnych zariadení do počítača)

feedback – spätná väzba

feeder – zavádzač; napájač

feeding – zavádzanie; podávanie; prevod; napájanie

fetch – vybrať; vyvolať; výber

FF (form feed) – posun listu

FG (foreground) – prioritná činnosť

fiber – vlákno

fiber optica – vláknová optika

field – pole; priestor; oblasť; slovo; jednotka informácie v rámci súboru

field length – dĺžka poľa

field programmable logic array (FPLA) – matica logických obvodov programovateľných poľom

FIFO (first in first out) – prvý v poradí je prvý spracovaný údaj

figure – číslice; symbol; tvar; obraz; schéma

file – súbor

file directory – zoznam súborov; zoznam informačných súborov (sústavy) v spojení s diskovým operačným systémom uvádza lokalizáciu informačných súborov v sekundárnej pamäti

file organization – organizácia súborov; usporiadanie súborov na disku

file protected – chránená sústava dát

file protection – ocarina informačných súborov (sústavy dát) pred nežiadúcim použitím

file symbols – symboly informačných súborov; symbolické znázornenie vo vývojovom diagrame používané na označenie vstupných a výstupných informačných súborov používaných programom

filename – meno súboru

fill – plniť; zavádzať (napr. dáta do vopred definovanej oblasti súboru)

fill storage – súbor inštrukcií a dát súčasne zavádzaných do pamäte

filling – zostavenie súboru; uloženie v súbore; naplnenie; zaplnenie

FILLS – príkaz na vyplnenie poľa definovanej dĺžky prázdnymi znakmi

FILLSREEN – príkaz na zaplnenie definovanej štruktúry na obrazovke

filter – priepust; filter; označenie pre program a niektoré inštrukcie operačného systému

final – konečný; koncový

find – nájsť; vyhľadať

fine index – sekundárny index

finite – konečný; obmedzený

firewall – zábrana; sieťové zariadenie, ktoré slúži na zabezpečenie sieťovej prevádzky

firmware – firemný software; súbor mikroprogramového vybavenia počítača (obyčajne dodávaného výrobcom)

fitting – úprava; prispôsobenie; montáž; inštalácia

fitting curve – aproximácia krivky

fix – upraviť; pripevniť; upevniť; pevné; nevýmenné

fixed point – pevná riadková čiarka; metóda reprezentácie numerických dát v počítačovom systéme používajúca pevnú radovú čiarku (oproti pohyblivej radovej čiarke)

fixed point constants – konštanty v pevnej radovej čiarke

fixed point representation system – zápis čísla v pevnej radovej čiarke

fixed sequential format – sekvenčné usporiadanie informačného súboru (každé slovo v tomto usporiadaní je identifikované svojou relatívnou polohou)

fixed word length – pevná dĺžka slova; vyjadrenie stavu, kedy všetky slová majú pevný počet bitov (resp. bajtov – bytes)

flag – príznak; príznak prepínača; indikátor; označenie; binárna premenná, ktorou je riadený priebeh programu; prepínač pre riadenie chodu programu

flame – hádka

flash drive/disc – ‚flasha‘; prenosné pamäťové médium

flashmob – blesková akcia, pri ktorej sa zíde väčšia skupina ľudí na vopred určenom mieste a vo vopred určenom čase a usporiadajú krátke predstavenie

flat – plochý

flatbet plotter – horizontálny zapisovač; zapisovač produkujúci grafický vstup na akékoľvek médium uložené v horizontálnej polohe

flicker – mihotanie; blikanie; kmitanie

flip flop – klopný obvod

FLOAT – príkaz ku konverzii celočíselnej premennej v reálnu

floating address – pohyblivá adresa; relatívna adresa

floating point – pohyblivá radová čiarka

floating point representation – reprezentácia s pohyblivou radovou čiarkou

floating point representation system – zápis čísla v pohyblivej radovej čiarke

floating zero – pohyblivý referenčný (nulový) bod

flooding – záplavové smerovanie

floppy disk – pružný disk; magnetické pamäťové médium

floppy diskette – pružný disk; disketa; magnetické pamäťové médium

flow – tok

flow diagram – vývojový diagram

flow line – smer priebehu; linka spájajúca symboly jednotlivých operácií vo vývojovom diagrame

flow sheet – hárok; list, na ktorom je vytvorený vývojový diagram

flowchart – vývojový diagram

flowchart symbol – symbol vo vývojovom diagrame

flowcharter – počítačový program, ktorý vytvára vývojové diagramy

flowcharting – zostavovanie vývojového diagramu

flush – vyprázdniť

flutter – chvenie; pulzovanie

FM (frequency modulation) – frekvenčná modulácia

focus – ohnisko

fold – vrstva; násobok; skladanie; záhyb; regulácia; prekladať

folder – zložka

follow – sledovať

font – rez; typ písma; kompletný súbor alfanumerických a grafických znakov

font change character – znak zmeny typu písma

foot – stop; koniec

force – sila; pôsobnosť; vplyv; zasahovať

forced – nútený; neprirodzený; umelý

forecast – predpoveď; prognóza

forecasting – predpovedanie; tvorba prognózy

foreground – popredie; činnosť v popredí; vyššia priorita

foreground processing – spracovanie dát vysokej priority (prednostné spracovanie dát)

form – formulár; forma

form feed – posun stringy (papiera v tlačiarni)

form feed character – znak, ktorý spôsobuje posuv formulára

form length – dĺžka formulára (tlačeného dokumentu)

form length setting – nastavenie veľkosti formula (tlačeného dokumentu)

format – formát; veľkosť; rozmer; tvar; usporiadanie

FORMAT – príkaz na vytvorenie formátu diskety (rozdelenie a označenie sektorov; adresára; … )

formatted display – usporiadanie zobrazovaných dát; spôsob zobrazenia dát v usporiadaní, ktoré bolo vopred definované užívateľom

formatted writing – výstupné informácie vytvorené podľa vopred zvoleného formátu (tlače)

formatting characters – špeciálne znaky (povely) zjednodušujúce komunikáciu s počítačom

forms stacker – vymedzená oblasť (tlačiarne) pre zobrazenie výstupných dát

formula – vzorec

FORTRAN (formula translation) – vyšší programovací jazyk FORTRAN

FORWARD – príkaz k nepodmienenému skoku do určenej procedúry

forward – vpred; dopredu

fraction – zlomok; časť; frakcia

fractional – zlomkový

frame – rámec; rám; snímok; rámik; obraz; kostra

frame memory – obrazová pamäť; digitálna / anológová elektronická pamäť, ktorá uchováva kompletný televízny snímok

free – voľný; neobsadený; uvoľniť

frequency – frekvencia; kmitočet

FSK (frequency shift keying) – kľúčovanie posunom kmitočtu

full – plný; úplný

full-duplex – obojsmerný režim; úplne duplexný

full frame – plný obraz; spôsob zobrazovania, kedy sú rozmery generovaného obrazu dané do korelácie a rozmermi obrazovky

function – funkcia; funkčné

function keypad – funkčná klávesnica; vstupné periférne zariadenie s jednotlivými tlačítkami ovládajúcimi definované funkcie

function keys – funkčné tlačítka; tlačítka umožňujúce aktivovať priradené funkcie (ktoré by inak boli nutné zadávať súborom znakov)

function name – názov funkcie; pomenovanie funkcie

functional – funkčný

functional unit – funkčná jednotka

fundamental – základ; základný

fuse – tavná poistka; poistka

FYI (for your interest/information) – skratka používaná v e-mailoch pri posielaní informácií, ktoré by mohli byť pre príjemcu zaujímavé

Print Friendly, PDF & Email