E

.ed5 – vektorová grafika (EDMICS)

.ega – ovládač obrazovky (DOS, Windows 3.11)

.ems – Windows Enhanced Metafile

.eps – Encapsulated Postskript (vektorová / rastrová grafika)

.err – súbor s výpisom chybových hlásení (napr. po inštalácii softwaru)

.exe – spustiteľný program

E (enable) – uvolnenie; uvolniť; odblokovanie; aktivovanie

EAROM (electrically alterable read only memory) – pevná pamäť s elektricky meniteľným obsahom

EasyWriter – textový procesor (štandardný aplikačný program pre spracovanie textov)

eavesdropping – zachytenie

EBCDIC (extended binary decimal interchange code) – kód EBCDIC: 8-bitový kód, ktorý sprostredkováva prenos 256 číslic, písmen, symbolov v počítačovom systéme

echo – ozvena; spätný; potvrdenie; zopakovanie

echo check – kontrola prenosu; spätná kontrola; spôsob kontroly správnosti prenosu dát

echo line – potvrdzovací riadok; časť obrazovky vyčlenená pre kontrolu komunikácie užívateľa so systémom

edge – hrana; okra

edit – upravovať; vydať; proces modifikácie dát v režime online

edit program – program pre úpravu dát; program, ktorý umožňuje vykonať kontrolu správnosti a prípadne korekciu dát (pred ich spracovaním)

editing – vydávanie; redakcia; úprava (týka sa aj elektronicky spracovávaného textu / programu pred jeho prekladom z vyššieho programovacieho jazyka)

editor – redaktor; strihač; vydavateľ; počítačový program pre úpravu dát v režime online

editorial – komentár; úvodník

EDLIN (line editor) – riadkový editor

EDP (electronic data processing) – elektronické spracovanie dát

effective – efektívne; skutočné

effective speed – efektívna rýchlosť; výkonná rýchlosť; skutočná rýchlosť (spracovania dát)

efficient – výkonný

egosurfing – vyhľadávanie údajov na internete o sebe samom

EI (enable interrupt) – inštrukcia pre povolenie prerušenia

EIA (Electronic Industries Association) – spoločnosť pre elektronický priemysel

eject – odkladať; vysunúť

electronic – elektronický

electronic mail – elektronická pošta; spôsob prenostu informácií medzi počítačmi, ktoré eliminuje potrebu prenosu papierového dokumentu

electrostatic plotter – elektrostatický zapisovač; výstupné periférne zariadenie na kreslenie na jednotlivé listy papiera

element – element; prvok; člen; jednotka

eligible – predpokladaný

eligible error – predpokladaná chyba; predpokladaná závada

ellipsis – výpustka

else clause – inštrukcia pre ďaľší priebeh programu pre nesplnenie podmienky

emergency – nudzh; porch; havária

emoticon – ‚smajlík‘

emphasized character set – zvýraznený typ písma (tlačiarne)

empty – prázdny

emulate – emulovať

emulation – emulácia

emulator – emulátor; mikroprogramová riadiacia jednotka, ktorá emuluje jeden počítač na inom počítači

enable – uvolniť; odblokovať; uviesť do činnosti (do aktívneho stavu); aktivizovať

enabled – odblokovaná služba

encapsulation – zapuzdrenie

encipher – zakódovať; zašifrovať

enclose – obklopiť; uzavrieť

encode – zakódovať

encoded – zakódovaný

encoder – kodér; kódovacie zariadenie / program

encoding – kódovanie; zakódovanie

encryptor – šifrátor

end – koniec

end of file mark (EOF) – znak konca suborn; špecifický kód identifikujúci koniec (dátového) súboru

end of tape mark (EOT) – znak konca pásky; špecifický kód identifikujúci koniec záznamovej oblasti magnetickej pásky

end point – koncový bod

endless – nekonečný

endurance – záťaž; vytrvalosť; trvanlivosť

endurance testing – záťažový test (zariadenia / programu)

engaged – obsadený

engineering simulation – súbor programov určených pre testovanie algoritmov návrhu a konštrukcií za simulácie reálnych podmienok

enhancement – zlepšenie; rozšírenie (modifikáciou existujúceho / pridaním nového)

enlarged character set – elektronicky zväčšený typ písma (tlačiarne)

ENQ (enquiry) – otázka

entire – celý

entity – celok; objekt; jednotka; súbor (dát majúci nezávislú pozíciu)

entry – položka; vstup; zápis; záznam

enumerate – vypočítavať

enumeration – výpočet

envelope – obálka; obal; plášť

environment – okolie; prostredie

envolve – uvoľniť

EOF (end of file) – koniec záznamu na magnetickom médiu

EOLN (end of line function) – príkaz na ukončenie riadka (vloženie znaku CR)

EOT (end of text, end of tape) – koniec text, koniec pásky

equal – rovný; roveň; rovnať sa

equalization – vyrovnávanie

equality – rovnosť

equation – rovnica

equipment – vybavenie; zariadenie; prístroj

equivalent – ekvivalentný; rovnaký

ephemeral messaging – prenos multimediálnych odkazov, ktoré automaticky miznú z obrazovky mobilu potom, ako sú prečítané

EPROM (erasable programmable read only memory) – zmazateľná reprogramovateľná pamäť s pevným obsahom

e-read – čítať z čítačky elektronických kníh

erasable – zmazateľný

erase – vymazať; zmazať

ERL (error line) – riadok (program), ktorého vykonávanie vyvolalo chybu

ERR (error) – chyba; druh chyby; správa o vzniku / druhu chyby

error – chyba

error detection – detekcia chýb; lokalizácia chýb; vyhľadávanie chýb

ERTS (error text) – príkaz na vapid text o druhu chyby

ESC (escape) – únik; uniknúť; prerušiť činnosť

escape – uniknúť; zvláštny povel / inštrukcia pre návrat do povelovej úrovne / operačného systému

escape character – zmeny významu

estimate – odhad; odhadnúť

Ethernet – lokálna počítačová sieť

ETX (end of text) – koniec text (kód)

evaluation – vyhodnotenie

even – párny

event – udalosť; uzol; jav

exact – presný

examine – prehliadať; preskúšať

except – vylúčiť; vybrať

exception – výnimka

excess – prebytok; nadbytok

excess three code – kód „plus tri“

exchange – výmena; zámena

excursion – odchýlka; odbočka

executable – vykonateľný

execute – vykonať; realizovať (inštrukciu, program)

execution – vykonanie inštrukcie / programu

execution-time data – data zadávané v priebehu programu (interaktívne dáta)

exit – výstup; ukončiť; koniec

EXIT command – príkaz k ukončeniu procesu a návratu do povelovej úrovne operačného systému

EXP (exponential function) – funkcia umocnenia; príkaz na vytvorenie mocniny

expanded – rozšírený

expansibility – rozšíriteľnosť

expansion – rozšírenie

expected – očakávaný; predpokladaný

expiration – doba platnosti

explicity – explicitnosť

exploded view – zvýraznené zobrazenie; zobrazenie časti celku oddelene, ale v správnom vzťahu k celku

exponentiation – umocňovanie

expression – výraz; kombinácia znakov

extended addressing – rozšírené adresovanie; plné adresovanie

extended memory – systém umožňujúci používať pamäť zariadenia nad 640 KB

extension – prípona; rozlíšenie; predĺženie

extent – rozsah; oblasť; sektor; pole

external – vonkajší; externý

external memory – vonkajšia pamäť; sekundárna pamäť

extractor – extraktor; oddeľujúce slovo / znak

extras – príslušenstvo; vybavenie

extrema – extrémny; krajný

extreme – extrém; miera; medza

extrinsic – zjavný; vonkajší

Print Friendly, PDF & Email