D

.dat – dátový súbor / súbor parametrov / zmiešané dáta

.db – databázový súbor

.dbf – databázový súbor (dBase)

.dbo – dBase (Compiled Program súbor)

.dbs – databázový súbor (Structured Query Language – SQL)

.dbx – rastrová grafika (DataBeam)

.dca – Document Content Architecture (formát záznamu textu od IBM)

.dcs – Desktop Color Separation (nadradený súbor pre 4-farebné zobrazenie vo formáte EPS)

.dct – slovník

.dcx – rastrová grafika

.def – definičný súbor / súbor parametrov

.dhp – rastrová grafika (Dr. Halo II)

.dib – rastrová grafika (bitmapový formát)

.dic – slovník

.dif – Database Interchange Format (výstupný formát zo systému riadenia databáz)

.dil – Delphi súbor

.diz – opis súboru (používa sa v BBS)

.dll – Dynamic Link Library (programové knižnice pre Windows)

.dmp – dump (výpis pamäte)

.dng – Digital Negative, formát RAW od Adobe

.doc – dokument (väčšinou vo Worde)

.docx – dokument Word 2007 / Word 2010

.dok – dokument (väčšinou v ASCII)

.dot – šablóna dokumentov (Word)

.drm – Cubase Drumsets súbor (zvukový súbor)

.dru – ovládač tlačiarne (väčšinou pri DOS programoch)

.drv – ovládač zariadenia

.drw – vektorová grafika (formát MicrografX, Typ 2)

.dsp – grafický ovládač

.dta – dátový súbor

.dtf – databázový súbor (napr. F&A)

.dwg – Autocad

.dxf – vektorová grafika (formát Drawing Exchange)

DAC (digital-to-analog converter) – digitálno-analógový prevodník; zariadenie umožňujúce prevod číselných hodnôt na spojité veličiny

daisywheel – rotujúci tlačiarenský kotúč (ekvivalent guľovej hlavy); súčasť elektronickej tlačiarny alebo písacieho stroja

daisywheel printer – označenie pre tlačiareň používajúcu rotačný tlačiarenský kotúč

dard – normalizovaný tvar

dash – pomlčka

data – dáta; údaje; súbor organizovaných informácií

data backup – záložný dátový súbor; zaistenie dát

data base management system (DBMS) – systém riadenia bázy dát; software, ktorý umožňuje vytvárať, radiť, riadiť a vyhľadávať záznamy dátových súborov

data bus – dátová zbernica; súbor vodičov umožňujúci prenos dát medzi jednotlivými časťami počítača

data card – dátový štítok

data carrier – nosič dát

data direction register – register riadiaci smer toku dát

data element – čásť dát; vyčlenená časť dátového súboru

data entry – vstup dát; zadanie dát: vloženie dát

data field – dátové pole

data file – súbor dát

data item – položka dát; jednotka dátového súboru v rôznom tvare (bit, byte, …)

data link escape – zmena významu

data processing – spracovanie dát

data protection – ochrana dát

data rate – množstvo dát prenesených v čase (obyčajne vyjadrené v bitoch za sekundu)

data record – dátový záznam; záznam dát

data reduction – redukcia dát (v súvislosti s ich spracovaním)

data sensitive fault – porucha závislá na údajoch

data storage – uloženie dát

data tablet – periférne zariadenie umožňujúce vstup dát (obyčajne grafických)

data type – typ údajov

database – databáza; organizovaný súbor dát, ktorý je k dispozícii pre spracovanie rôznymi programami (obyčajne uložený na magnetických médiách)

datamation – automatické spracovanie dát

dataphone – systém, ktorý umožňuje prenos dát po telefónnom vedení

dBase – jeden z aplikačných programov pre osobné počítače, ktorý umožňuje vytvárať užívateľskú databázu

DC (device control) – ovládanie zariadenia

DD (double density) dvojnásobná hustota (záznamu)

deadlock – zablokovanie; uviaznutie

debug – vyhľadávať a odstraňovať chyby; ladiť

debugger – ladiaci program

debugging – odstraňovanie chýb; ladenie

DEC (decrement) – zníženie; znížiť

decay – dosvit; doznievanie

decimal – dekadický; desatinný (desiatková číselná sústava)

decimal digit – desiatková číslica (cifra)

decimal notation – desatinná bodka

decipher – dekódovať; dešifrovať

decision – rozhodnutie

decision content – maximálna antropia

decision point – miesto rozhodnutia; bod rozhodnutia

deck – sada; súbor; doska

decluttering – selektívna eliminácia nepodstatných dát z dátového súboru

decode – dekódovať; dešifrovať

decoded – dekódovaný

decoder – zariadenie alebo program umožňujúci dekódovanie; dekodér

decoding – dekódovanie

decomposition – rozdelenie; rozloženie úlohy na jednotlivé kroky

decrease – zníženie; znížiť

decrement – zníženie; úbytok; znížiť

dedicated – určený; funkčne určený; priradený

dedicated computer – počítač určený na vykonávanie špecifickej funkcie

DEF SEG (define segment statement) – príkaz k definovaniu užívaného segmentu primárnej pamäte

def statement – príkaz definície funkcie

default – štandardný; nastavený; vyplývajúca (hodnota alebo činnosť); implicitný

deference – nepriamy odkaz

deferred mode – režim použitia programu (oproti režimu priameho zadávania povelov z klávesnice)

definite – definovaný; konečný; určitý

definite iteration – definovaný počet opakovacej procedúry

deflecting – vychylovací

degree – stupeň

del – znak vymazania

delete – vymazať; vyradiť; vypustiť

delimiter – obmedzovač; znak konca skupiny symbolu; oddeľovač

delivery – dodanie; finálna fáza tvorby programu, kedy sú už použité dáta na overenie funkcie reálne dáta

demang paging – stránkovanie na žiadosť (presun stránok z vonkajšej pamäte do hlavnej pamäte podľa konkrétnej potreby)

density – hustota; intenzita (vyjadrenie množstva informačných jednotiek zadaných vo fyzikálnych veličinách)

dependency – závislosť

dependent – závislý; druhotný

depress – stlačiť

depth – hĺbka; dimenzia alebo veľkosť zobrazenia na ose Z

depth control – riadenie veľkosti zobrazenia podľa osy Z

depth cueing – spôsob stimulujúci trojrozmerný predmet prostredníctvom tieňovania alebo zmeny intenzity zadaný súborom (grafických) inštrukcií

deque – obojstranná rada

derivative – odvodenina; derivácia

derived – odvodený

descender – dolná preťažnica

descenders – označenie pre znaky (písmená g, j, p, q, y), ktorých časť je umiestnená pod základnou čiarou

descending – zostupný

descrambler – dekodér; kódovacie zariadenie

description – opis

descriptor – kľúčové slovo

design – tvar; projekt; úprava; riešenie; návrh; konštrukcia; štruktúra

design language – vyšší umelý jazyk; obsahuje špeciálny výrazy a inštrukcie určené pre počítače pri vytváraní návrhu (projektu)

desired – žiadaný; požadovaný

desk – stôl; panel; stolný

desk checking – odstraňovanie chýb

detach – odpojiť; vybrať; oddeľovať

detachable – odpojiteľný; výmenný

detail – detail; malá časť alebo úsek celku (programu, grafického zobrazenia)

detection – detekcia; zisťovanie; vyhľadávanie

development – vývoj; priebeh

development trend – vývojový trend

deviation – odchýlka; úchylka; deviácia

device – zariadenie; termín pre mechanické, elektrické alebo elektronické zariadenie / súčiastku

device independent – nezávislý na zariadení; počítačový program, ktorý môže pracovať nezávisle na konkrétnom type zariadenia

DFT (draft) – návrh

DI (disable interrupt) – blokovanie prerušenia

diaeresis – prehláska

diagnostic – diagnostický; proces alebo metóda, ktorá umožňuje zistiť aktuálny stav zariadenia alebo programu

diagnostic message – diagnostické informácie; hlásenie chýb / priebehu procesu alebo rozhodovania

diagnostic routine – diagnostický program; špeciálny program, ktorý je určený pre detekciu a identifikáciu chýb v počítačovom systéme alebo jeho súčastiach

diagram – diagram; graf; schéma

dial – voliť; voľba; stupnica

dialect – dialekt; špecifická verzia základného programovacieho jazyka (napr. upravená pre konkrétny typ hardwaru)

dialog system – interakčný systém

dialtone – oznamovací tón

dibit – dvojica bitov

die – matrica; matica; čip; substrát

dielectric – dielektrický

difference – diferencia; rozdiel

differential – diferenciálny; rozdielový

digit – číslica

digit place – radové miesto

digital – číslicový; diskrétny; digitálny; nespojitý

digital computer – číslicový počítač

digital footprint – dáta, ktoré po sebe zanechávajú užívatelia internetu

digitize – digitalizovať; previesť do číslicového tvaru

digitizer – digitalizér; periférne zariadenie prevádzajúci vstupný signál do číselnej formy

DIM (dimension) – rozmer

dim statement – príkaz definície premennej; pole; …

dimension – rozmer; veličina; dimenzia

DIR (directory - command) – príkaz k výpisu základného adresára diskety

dimensioning – kótovanie

dingbat – ozdobný znak

direct – priamy

direct access – priamy prístup

direct-access device – zariadenie s priamym prístupom

direct mode – priamy režim

directions – inštrukcia; pokyny; návod

directive – ukazovací; smerodatný; pseudoinštrukcia

directory – adresár; zoznam

disable – blokovať; zablokovať; vyradiť z prevádzky; inštrukcia alebo signál, ktorá blokuje ďaľšiu operáciu alebo zariadenie

disabled – blokovaná služba; zablokovaný; stav zariadenia, ktoré je zablokované (nie je navolené)

discard – vyradiť; znehodnotiť; vymazať

disclosure – odhalenie

disconnect – vypojiť; odpojiť

discontinuous – nespojitý

discrete – diskrétny

disk – disk; zariadenie pre záznam dát (médium); diskový

disk directory – zoznam súborov na disku

disk drive – disková pamäťová jednotka; periférne zariadenie

disk initialization – inicializácia disku; zaznamenanie úvodného súboru identifikačných znakov na disk pred jeho ďaľším použitím

disk operating system (DOS) – diskový operačný systém (CP/M, MS DOS, UNIX, XENIX, …)

disk pack – pamäťové médium; súbor magnetických diskov v puzdre; zväzok diskov

disk partition – rozčlenenie diskov; rozdelenie záznamovej plochy disku na sektory; členenie diskov

DISKCOPY command – príkaz na kopírovnie kompletného obsahu diskety

diskette – disketa; pružný disk, pamäťové médium

dispatcher – dispečer

dispatching – priraďovanie; výber a zoradenie riešených úloh

displacement – premiestnenie; posunutie; posun

display – displej; zobrazovacia jednotka; zobraziť; obrazovka

display background – pozadie obrazovky; časť zobrazených dát (môže byť aj vo forme farebného zobrazenia)

display console – obrazovkový terminál; periférne zariadenie pre komunikáciu s počítačom; obsahuje alfanumerickú klávesnicu a zobrazovaciu jednotku

display cycle – pracovný cyklus zobrazovacej jednotky

display device – zobrazovacie zariadenie; periférne zariadenie

display foreground – najvýznamnejšia časť zobrazovaných dát na displeji (môže byť aj vo forme farebného zobrazenia)

display image – obraz vytvorený na displeji; znázornenie na obrazovke displeja

display list – zoznam informácií zobrazených v režime online na displeji

display menu – zoznam ponúkaných variant činnosti, z ktorých má možnosť užívateľ voliť

display terminal – obrazovkový terminál vybavený alfanumerickou klávesnicou

display unit – zobrazovacia jednotka; periférne zariadenie

dispose – usporiadať; priradiť

dissipation – strata; rozptyl; spotreba

distance – vzdialenosť

distance conversion – konverzia vzdialenosti; vytvorenie relatívnych rozmerov podľa určeného merítka

distortion – skreslenie; deformácia obrazu

distributed – rozložený; rozdelený

distributed computer network – súbor nezávislých vzájomne prepojených počítačov, ktoré si navzájom vymieňajú dátové alebo programové súbory; distribuovaná počítačová sieť

distributed data processing – rozdelené spracovanie dát; spracovanie dát, ktoré je rozdelené na jednotlivé úseky v rámci organizácie (odboru)

distributed plotting system – systém grafických periférnych zariadení; systém, ktorý umožňuje prenos grafických dát do sústavy grafických výstupných zariadení

distributed processing – rozdelené spracovanie (dát); spracovanie dát v sústave nezávislých vzájomne prepojených počítačov

distribution – delenie; príkaz delení

DIV (division) – delenie; príkaz delenia

divide – deliť

DMA (direct memory access) – priamy prístup do pamäte

DMAC (DMA controller) – riadiaci obvod pre DMA

documentation – dokumentácia

domain – doména; oblasť; sféra

DOS (disk operating system) – diskový operačný systém

dot – bod; bodka

dot matrix – matica bodov; bodová atica (v dvojrozmernom súradnicovom systéme)

dot matrix printer – maticová tlačiareň; bodová tlačiareň

dotcom – internetová fira

double – dvojitý; dvojnásobný

double buffering – zdvojená vyrovnávacia pamäť; zdvojený zápis do pamäte; spôsob použitia dvojitej pamäte, ktorá je striedavo adresovaná v snahe o zvýšenie rýchlosti (obyčajne pri grafickom zobrazovaní)

double density – dvojnásobná hustota (záznamu na diskete)

double precision – dvojnásobná presnosť

double sided – obojstranný (záznam na diskete)

double speed dual density bit image mode – grafický režim tlačiarne a polovičná vzdialenosť medzier medzi bodmi a dvojnásobne zvýšenou rúchlosťou tlače

down – dolu; dole

downlink – zostupný smer/spoj

download – prevziať; stiahnuť; nahrať dáta

downloading – proces zápisu dát pred začiatkom ich spracovania; prepis dát z centrálneho počítača do inteligentného terminálu

downtime – prestoj; označenie pre časový interval, kedy je systém mimo prevádzky v dôsledku poruchy

DOWNTO (down to) – príkaz dekrementácie premennej, ktorá riadi cyklus (opakovanie procedúry)

drag – presunúť

drawing – výkres; plán; schéma; kresba

drift – posun; kolísanie

drive – pohon; zariadenie umožňujúce záznam a čítanie dát z disku

driver – ovládač; budič; pohonná jednotka (člen); program umožňujúci riadenie operácií periférnych zariadení

dropout – výpadok; strata informácie spôsobená chybou, poruchou, výpadkom

drum – bubon

drum plotter – grafický zapisovač (používajúci rotujúci valec)

DS (doule side) – obojstranný

DTACK (data acknowledge) – prevzatie dát

dual – dvojitý

dual density bit image mode – grafický režim tlačiarne s polovičnou vzdialenosťou medzier medzi bodmi

dumb – nemý

dumb terminal – jednoduchý terminál; komunikačné zariadenie bez možnosti čiastočného spracovania dát

dummy – prázdny; fiktívny; zdanlivý

dummy activity – fiktívna činnosť; výraz používaný pre simuláciu činnosti

dummy input statement – príkaz zápisu dát použitý len pre dočasné zastavenie behu programu, nie k zápisu dát

dummy module – modul s fiktívnou činnosťou (nie je používaný pre vlastnä činnosť počítača)

dump – výpis; prepis obsahu pamäte do inej časti pamäte alebo periférie

duplex – duplexný; obojsmerný

duplicate – získavať/kupovať identickú kópiu

duration – trvanie

duty – výkon: funkcia

dynamic – dynamický

dynamic allocation – dynamické prideľovanie prostriedkov (procesom v okamihu potreby)

dynamic display – dynamický obraz (na grafickom displeji)

dynamic dump – dynamický výpis; prepis obsahu pamäte do inej časti pamäte alebo periférie, ktorý je vykonaný v priebehu spracovania dát

dynamic memory – dynamická pamäť

dynamic refresh – dynamické obnovovanie (obsahu pamäte)

dynamic relocation – dynamické premiestňovanie

dynamic storage – dynamická pamäť; pamäť vyžadujúca periodickú obnovu zaznamenaných dát

D

DAC (digital-to-analog converter) – digitálno-analógový prevodník; zariadenie umožňujúce prevod číselných hodnôt na spojité veličiny

daisywheel – rotujúci tlačiarenský kotúč (ekvivalent guľovej hlavy); súčasť elektronickej tlačiarny alebo písacieho stroja

daisywheel printer – označenie pre tlačiareň používajúcu rotačný tlačiarenský kotúč

dard – normalizovaný tvar

dash – pomlčka

data – dáta; údaje; súbor organizovaných informácií

data backup – záložný dátový súbor; zaistenie dát

data base management system (DBMS) – systém riadenia bázy dát; software, ktorý umožňuje vytvárať, radiť, riadiť a vyhľadávať záznamy dátových súborov

data bus – dátová zbernica; súbor vodičov umožňujúci prenos dát medzi jednotlivými časťami počítača

data card – dátový štítok

data carrier – nosič dát

data direction register – register riadiaci smer toku dát

data element – čásť dát; vyčlenená časť dátového súboru

data entry – vstup dát; zadanie dát: vloženie dát

data field – dátové pole

data file – súbor dát

data item – položka dát; jednotka dátového súboru v rôznom tvare (bit, byte, …)

data link escape – zmena významu

data processing – spracovanie dát

data protection – ochrana dát

data rate – množstvo dát prenesených v čase (obyčajne vyjadrené v bitoch za sekundu)

data record – dátový záznam; záznam dát

data reduction – redukcia dát (v súvislosti s ich spracovaním)

data sensitive fault – porucha závislá na údajoch

data storage – uloženie dát

data tablet – periférne zariadenie umožňujúce vstup dát (obyčajne grafických)

data type – typ údajov

database – databáza; organizovaný súbor dát, ktorý je k dispozícii pre spracovanie rôznymi programami (obyčajne uložený na magnetických médiách)

datamation – automatické spracovanie dát

dataphone – systém, ktorý umožňuje prenos dát po telefónnom vedení

dBase – jeden z aplikačných programov pre osobné počítače, ktorý umožňuje vytvárať užívateľskú databázu

DC (device control) – ovládanie zariadenia

DD (double density) dvojnásobná hustota (záznamu)

deadlock – zablokovanie; uviaznutie

debug – vyhľadávať a odstraňovať chyby; ladiť

debugger – ladiaci program

debugging – odstraňovanie chýb; ladenie

DEC (decrement) – zníženie; znížiť

decay – dosvit; doznievanie

decimal – dekadický; desatinný (desiatková číselná sústava)

decimal digit – desiatková číslica (cifra)

decimal notation – desatinná bodka

decipher – dekódovať; dešifrovať

decision – rozhodnutie

decision content – maximálna antropia

decision point – miesto rozhodnutia; bod rozhodnutia

deck – sada; súbor; doska

decluttering – selektívna eliminácia nepodstatných dát z dátového súboru

decode – dekódovať; dešifrovať

decoded – dekódovaný

decoder – zariadenie alebo program umožňujúci dekódovanie; dekodér

decoding – dekódovanie

decomposition – rozdelenie; rozloženie úlohy na jednotlivé kroky

decrease – zníženie; znížiť

decrement – zníženie; úbytok; znížiť

dedicated – určený; funkčne určený; priradený

dedicated computer – počítač určený na vykonávanie špecifickej funkcie

DEF SEG (define segment statement) – príkaz k definovaniu užívaného segmentu primárnej pamäte

def statement – príkaz definície funkcie

default – štandardný; nastavený; vyplývajúca (hodnota alebo činnosť); implicitný

deference – nepriamy odkaz

deferred mode – režim použitia programu (oproti režimu priameho zadávania povelov z klávesnice)

definite – definovaný; konečný; určitý

definite iteration – definovaný počet opakovacej procedúry

deflecting – vychylovací

degree – stupeň

del – znak vymazania

delete – vymazať; vyradiť; vypustiť

delimiter – obmedzovač; znak konca skupiny symbolu; oddeľovač

delivery – dodanie; finálna fáza tvorby programu, kedy sú už použité dáta na overenie funkcie reálne dáta

demang paging – stránkovanie na žiadosť (presun stránok z vonkajšej pamäte do hlavnej pamäte podľa konkrétnej potreby)

density – hustota; intenzita (vyjadrenie množstva informačných jednotiek zadaných vo fyzikálnych veličinách)

dependency – závislosť

dependent – závislý; druhotný

depress – stlačiť

depth – hĺbka; dimenzia alebo veľkosť zobrazenia na ose Z

depth control – riadenie veľkosti zobrazenia podľa osy Z

depth cueing – spôsob stimulujúci trojrozmerný predmet prostredníctvom tieňovania alebo zmeny intenzity zadaný súborom (grafických) inštrukcií

deque – obojstranná rada

derivative – odvodenina; derivácia

derived – odvodený

descender – dolná preťažnica

descenders – označenie pre znaky (písmená g, j, p, q, y), ktorých časť je umiestnená pod základnou čiarou

descending – zostupný

descrambler – dekodér; kódovacie zariadenie

description – opis

descriptor – kľúčové slovo

design – tvar; projekt; úprava; riešenie; návrh; konštrukcia; štruktúra

design language – vyšší umelý jazyk; obsahuje špeciálny výrazy a inštrukcie určené pre počítače pri vytváraní návrhu (projektu)

desired – žiadaný; požadovaný

desk – stôl; panel; stolný

desk checking – odstraňovanie chýb

detach – odpojiť; vybrať; oddeľovať

detachable – odpojiteľný; výmenný

detail – detail; malá časť alebo úsek celku (programu, grafického zobrazenia)

detection – detekcia; zisťovanie; vyhľadávanie

development – vývoj; priebeh

development trend – vývojový trend

deviation – odchýlka; úchylka; deviácia

device – zariadenie; termín pre mechanické, elektrické alebo elektronické zariadenie / súčiastku

device independent – nezávislý na zariadení; počítačový program, ktorý môže pracovať nezávisle na konkrétnom type zariadenia

DFT (draft) – návrh

DI (disable interrupt) – blokovanie prerušenia

diaeresis – prehláska

diagnostic – diagnostický; proces alebo metóda, ktorá umožňuje zistiť aktuálny stav zariadenia alebo programu

diagnostic message – diagnostické informácie; hlásenie chýb / priebehu procesu alebo rozhodovania

diagnostic routine – diagnostický program; špeciálny program, ktorý je určený pre detekciu a identifikáciu chýb v počítačovom systéme alebo jeho súčastiach

diagram – diagram; graf; schéma

dial – voliť; voľba; stupnica

dialect – dialekt; špecifická verzia základného programovacieho jazyka (napr. upravená pre konkrétny typ hardwaru)

dialog system – interakčný systém

dialtone – oznamovací tón

dibit – dvojica bitov

die – matrica; matica; čip; substrát

dielectric – dielektrický

difference – diferencia; rozdiel

differential – diferenciálny; rozdielový

digit – číslica

digit place – radové miesto

digital – číslicový; diskrétny; digitálny; nespojitý

digital computer – číslicový počítač

digital footprint – dáta, ktoré po sebe zanechávajú užívatelia internetu

digitize – digitalizovať; previesť do číslicového tvaru

digitizer – digitalizér; periférne zariadenie prevádzajúci vstupný signál do číselnej formy

DIM (dimension) – rozmer

dim statement – príkaz definície premennej; pole; …

dimension – rozmer; veličina; dimenzia

DIR (directory - command) – príkaz k výpisu základného adresára diskety

dimensioning – kótovanie

dingbat – ozdobný znak

direct – priamy

direct access – priamy prístup

direct-access device – zariadenie s priamym prístupom

direct mode – priamy režim

directions – inštrukcia; pokyny; návod

directive – ukazovací; smerodatný; pseudoinštrukcia

directory – adresár; zoznam

disable – blokovať; zablokovať; vyradiť z prevádzky; inštrukcia alebo signál, ktorá blokuje ďaľšiu operáciu alebo zariadenie

disabled – blokovaná služba; zablokovaný; stav zariadenia, ktoré je zablokované (nie je navolené)

discard – vyradiť; znehodnotiť; vymazať

disclosure – odhalenie

disconnect – vypojiť; odpojiť

discontinuous – nespojitý

discrete – diskrétny

disk – disk; zariadenie pre záznam dát (médium); diskový

disk directory – zoznam súborov na disku

disk drive – disková pamäťová jednotka; periférne zariadenie

disk initialization – inicializácia disku; zaznamenanie úvodného súboru identifikačných znakov na disk pred jeho ďaľším použitím

disk operating system (DOS) – diskový operačný systém (CP/M, MS DOS, UNIX, XENIX, …)

disk pack – pamäťové médium; súbor magnetických diskov v puzdre; zväzok diskov

disk partition – rozčlenenie diskov; rozdelenie záznamovej plochy disku na sektory; členenie diskov

DISKCOPY command – príkaz na kopírovnie kompletného obsahu diskety

diskette – disketa; pružný disk, pamäťové médium

dispatcher – dispečer

dispatching – priraďovanie; výber a zoradenie riešených úloh

displacement – premiestnenie; posunutie; posun

display – displej; zobrazovacia jednotka; zobraziť; obrazovka

display background – pozadie obrazovky; časť zobrazených dát (môže byť aj vo forme farebného zobrazenia)

display console – obrazovkový terminál; periférne zariadenie pre komunikáciu s počítačom; obsahuje alfanumerickú klávesnicu a zobrazovaciu jednotku

display cycle – pracovný cyklus zobrazovacej jednotky

display device – zobrazovacie zariadenie; periférne zariadenie

display foreground – najvýznamnejšia časť zobrazovaných dát na displeji (môže byť aj vo forme farebného zobrazenia)

display image – obraz vytvorený na displeji; znázornenie na obrazovke displeja

display list – zoznam informácií zobrazených v režime online na displeji

display menu – zoznam ponúkaných variant činnosti, z ktorých má možnosť užívateľ voliť

display terminal – obrazovkový terminál vybavený alfanumerickou klávesnicou

display unit – zobrazovacia jednotka; periférne zariadenie

dispose – usporiadať; priradiť

dissipation – strata; rozptyl; spotreba

distance – vzdialenosť

distance conversion – konverzia vzdialenosti; vytvorenie relatívnych rozmerov podľa určeného merítka

distortion – skreslenie; deformácia obrazu

distributed – rozložený; rozdelený

distributed computer network – súbor nezávislých vzájomne prepojených počítačov, ktoré si navzájom vymieňajú dátové alebo programové súbory; distribuovaná počítačová sieť

distributed data processing – rozdelené spracovanie dát; spracovanie dát, ktoré je rozdelené na jednotlivé úseky v rámci organizácie (odboru)

distributed plotting system – systém grafických periférnych zariadení; systém, ktorý umožňuje prenos grafických dát do sústavy grafických výstupných zariadení

distributed processing – rozdelené spracovanie (dát); spracovanie dát v sústave nezávislých vzájomne prepojených počítačov

distribution – delenie; príkaz delení

DIV (division) – delenie; príkaz delenia

divide – deliť

DMA (direct memory access) – priamy prístup do pamäte

DMAC (DMA controller) – riadiaci obvod pre DMA

documentation – dokumentácia

domain – doména; oblasť; sféra

DOS (disk operating system) – diskový operačný systém

dot – bod; bodka

dot matrix – matica bodov; bodová atica (v dvojrozmernom súradnicovom systéme)

dot matrix printer – maticová tlačiareň; bodová tlačiareň

dotcom – internetová fira

double – dvojitý; dvojnásobný

double buffering – zdvojená vyrovnávacia pamäť; zdvojený zápis do pamäte; spôsob použitia dvojitej pamäte, ktorá je striedavo adresovaná v snahe o zvýšenie rýchlosti (obyčajne pri grafickom zobrazovaní)

double density – dvojnásobná hustota (záznamu na diskete)

double precision – dvojnásobná presnosť

double sided – obojstranný (záznam na diskete)

double speed dual density bit image mode – grafický režim tlačiarne a polovičná vzdialenosť medzier medzi bodmi a dvojnásobne zvýšenou rúchlosťou tlače

down – dolu; dole

downlink – zostupný smer/spoj

download – prevziať; stiahnuť; nahrať dáta

downloading – proces zápisu dát pred začiatkom ich spracovania; prepis dát z centrálneho počítača do inteligentného terminálu

downtime – prestoj; označenie pre časový interval, kedy je systém mimo prevádzky v dôsledku poruchy

DOWNTO (down to) – príkaz dekrementácie premennej, ktorá riadi cyklus (opakovanie procedúry)

drag – presunúť

drawing – výkres; plán; schéma; kresba

drift – posun; kolísanie

drive – pohon; zariadenie umožňujúce záznam a čítanie dát z disku

driver – ovládač; budič; pohonná jednotka (člen); program umožňujúci riadenie operácií periférnych zariadení

dropout – výpadok; strata informácie spôsobená chybou, poruchou, výpadkom

drum – bubon

drum plotter – grafický zapisovač (používajúci rotujúci valec)

DS (doule side) – obojstranný

DTACK (data acknowledge) – prevzatie dát

dual – dvojitý

dual density bit image mode – grafický režim tlačiarne s polovičnou vzdialenosťou medzier medzi bodmi

dumb – nemý

dumb terminal – jednoduchý terminál; komunikačné zariadenie bez možnosti čiastočného spracovania dát

dummy – prázdny; fiktívny; zdanlivý

dummy activity – fiktívna činnosť; výraz používaný pre simuláciu činnosti

dummy input statement – príkaz zápisu dát použitý len pre dočasné zastavenie behu programu, nie k zápisu dát

dummy module – modul s fiktívnou činnosťou (nie je používaný pre vlastnä činnosť počítača)

dump – výpis; prepis obsahu pamäte do inej časti pamäte alebo periférie

duplex – duplexný; obojsmerný

duplicate – získavať/kupovať identickú kópiu

duration – trvanie

duty – výkon: funkcia

dynamic – dynamický

dynamic allocation – dynamické prideľovanie prostriedkov (procesom v okamihu potreby)

dynamic display – dynamický obraz (na grafickom displeji)

dynamic dump – dynamický výpis; prepis obsahu pamäte do inej časti pamäte alebo periférie, ktorý je vykonaný v priebehu spracovania dát

dynamic memory – dynamická pamäť

dynamic refresh – dynamické obnovovanie (obsahu pamäte)

dynamic relocation – dynamické premiestňovanie

dynamic storage – dynamická pamäť; pamäť vyžadujúca periodickú obnovu zaznamenaných dát

Print Friendly, PDF & Email