C

.c – Zdrojový kód programu v jazyku C

.cab – Inštalačný súbor Windows (komprimovaný)

.cag – Corel Art Gallery

.cal – Dátový súbor pre kalendár (Windows 3x)

.cap – Capture súbor (Logfile) napr. z Telixu

.cbl – Zdrojový kód programu v jazyku Cobol

.cc – Zdrojový kód programu v jazyku C++

.cch – Corel Chart (grafický súbor)

.cda – Súbor pre výmenu dokumentov (Digital Equipment)

.cdr – CorelDRAW (vektorová grafika) / Raw audio CD data

.cdt – Šablóna CorelDRAW

.cf – Norton utility

.cfg – Konfiguračný súbor

.cgm – Vektorová grafika Computer Graphics Metafile, ISO 8662

.chk – Záložný súbor (väčšinou vytvorený pomocou CHKDS)

.cht – Harvard Graphics & dBase

.cim – Záložný súbor CompuServe’s WINCIM

.clp – Súbor klipartov (Windows)

.cmd – Command / Batchfile (OS/2, NT)

.cmp – Verzia JPG (grafický súbor)

.cmx – Grafický súbor CorelDRAW

.cnf – Konfiguračný súbor

.cnv – Prevodný súbor (napr. vo Worde)

.cob – Zdrojový kód programu v jazyku Cobol

.com – Spustiteľný súbor (program)

.cpr – Rastrová grafika (Knowledge Access)

.cpi – Súbor fontov; komprimovaný grafický súbor (Cartesian Perceptual Compression)

.cpl – Zoznam kódov pre ovládanie dialógov (Windows)

.cpp – Zdrojový kód programu v jazyku C++

.cpt – Grafický súbor (verzia TIF)

.crd – Cardfile (kartotéka Windows)

.css – Cascading Stylesheet (definícia kaskádových štýlov)

.cur – Súbor ukazovateľa pod Window

C (language – vyšší programovací jazyk C

C (Basic) – kompilátor jazyka Basic

cache – rýchla pamäť; vyrovnávacia pamäť

CAD (computer aided design) – návrh s pomocou počítača; proces alebo metóda použitia pre tvorbu návrhu a konštrukcií

CAD film plotter – zariadenie, ktoré umožňuje v režime online prenos návrhu vytvoreného počítačom na fotografický materiál

CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) – proces alebo metóda použitia počítača pre tvorbu návrhu a konštrukcií a pre automatizáciu výrobných procesov (za použitia počítačovej grafiky)

caddy – puzdro

CAI (computer aided instruction) – výuka s použitím počítača

calcul – výpočet; výpočetný proces

calculating – počítanie

calculation – výpočet

calculus – počet; kalkul

call – volať; volanie; vyvolanie; tiež inštrukcia pre vyvolanie podprogramu

call centre – telefonické zákaznícke centrum

calling – volanie; vyvolávanie podprogramu

CAM (computer aided manufacturing) – proces alebo metóda použitia počítača k automatizácii výrobných procesov

cancel – zrušiť; vymazať; odvolať

cancellation – zrušenie; stornovanie; vymazanie

canned cycle – fixný cyklus; program, resp. podprogram, ktorý obsahuje definované funkcie alebo súbory funkcií, ktoré majú rovnaký efekt pri vyvolaní z ktoréhokoľvek miesta programu

canonical – kanonický

CAP (capacitor / computer assisted planning) – kondenzátor / plánovanie za použitia počítača

capability – schopnosť; kapacita; vybavenie; objem

capacitor – kondenzátor

capacity – kapacita

capture – zber

CARAM (content addressable random access memory) – pamäť adresovateľná podľa obsahu

carbon copy – kópia (v e-maili)

card – karta; štítok

card punch – dierovač diernych štítkov

card reader – snímač diernych štítkov

card sorter – triedič diernych štítkov

caret – strieška

caron – háčik

carriage – vozík (napr. písací stroj alebo ďalekopis)

carriage return – návrat vozíka; tiež povel pre displej na písanie na nový riadok

carrier – nositeľ; nosič; nosný kmitočet; nosná vina

carry – prenos; prenášať

Cartesian coordinate system – kartézsky súradnicový systém

cartridge – kazeta; zásobník

cartridge disk – kazetový disk; pamäťové médium – magnetický disk v prenosnom puzdre

cartridge tape backup – prídavná sekundárna magnetopásková pamäťová jednotka

case – prípad; puzdro; úloha; počítačová skriňa

cassette – kazeta

cassette tape – magnetická páska uložená v kazete (pamäťové médium)

cast – pretipovať

CAT (computer aided testing) – simulácia testu počítačom

catenation – zlučovanie (reťazových premenných)

cathode ray tube (CRT) – katódová trubica; obrazovka; obrazový displej

CB (circuit breaker) – prerušovač

CC (carrier current / crystal controlled) – nosný prúd / kryštálom riadený

CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy) – Medzinárodný poradný zbor pre telefóniu a telegrafiu; technická norma

CCP (console command processor) – časť operačného systému určenej pre komunikáciu s terminálom, tzv. súbor podprogramov komunikujúcich s klávesnicou a displejom

CCR (condition code register) – register obsahujúci podmienkové kódy (stavový register)

CCT (circuit) – obvod

CCTV (closed circuit television) – uzavretý TV okruh; kamerový systém používaný na sledovanie priestoru

CDA (computer drafting aid system) – interaktívny grafický systém

cell – bunka (pamäťová bunka); blok

cell matrix – matica buniek; matica bodov; súbor bodov vytvárajúcich zobrazenie alfanumerického znaku

center – stred; stredisko; ústredna; ústredie

center of projection – stred projekcie; ústredný bod, z ktorého vychádzajú všetky priamky použité pri vytváraní trojrozmerných obrazov; môže ležať aj mimo obrazovky

central – ústredný; stredný

central processing unit (CPU) – záklaná jednotka; procesor; mikroprocesor

ceramic – keramický

cerpack – keramické puzdro (integrovaného obvodu)

certified – overený; preskúšaný; potvrdený

chain – reťaz

chained – zreťazený; zviazaný do stanovenej postupnosti

chaining – spojovanie; vytváranie väzby (medzi programovými celkami s prenosom premenných); reťazenie

CHAN (channel) – kanál

change – zmena; zámena

changer – prevodník; menič

channel – kanál; spojenie; smerovanie

channel capacity – kapacita kanálu; priepustnosť kanálu

character – znak; symbol (napr. písmeno, číslica alebo špeciálny znak)

character generator – generátor znakov; špeciálny pamäťový obvod, v ktorom je uložená bodová rezprezentácie skupiny vytváraných znakov (väčšinou pamäťový obvod typu ROM)

character recognition – rozpoznávanie (identifikácia znakov: výraz používaný v súvislosti so zariadením alebo programom pre identifikáciu znakov)

character set – súbor znakov; výraz používaný pre označenie definovaných súborov znakov (napr. 128 členný súbor znakov ASCII)

charakter string – reťazec znakov; súbor znakov, ktoré sú postupne spracované počítačom

charge – náboj; záťaž

charset – znaková sada

chart – diagram; schéma; tabuľka

check – kontrola; kontrolovať; kontrolný; skúška; test; overovať

check bit (parity bit) – paritný bit; kontrolný bit; prídavný bit používaný na kontrolu správnosti dát

check digit – kontrolná číslica

check information – kontrolné informácie

check list – kontrolný zoznam

check mark – kontrolná značka

check routine – skúšobný program

check up – preskúšanie; previerka; kontrola

checkbox – zaškrtávacie tlačítko

checking – skúšanie; overovanie

checkpoint – kontrolný bod

checksum – kontrolný súčet

child – potomok

chip – čip; polovodičová doštička obsahujúca zaintegrované prvky vytvárajúce funkčný celok

chipset – čipová sada

CHKD SK (check disk - command) – povel na vykonanie kontroly zaznamenaných kontrolných údajov na disku

choke – tlmivka

chopper – prerušovač; vibrátor; modulátor

chrominance – hodnota televízneho signálu, ktorá charakterizuje farbu

chunk – dávka informácie

cipher – šifra

circle – kruh; kružnica

circuit – obvod; okruh

circuit board – doska plošného spoja osadená súčiastkami

clamp – svorka; zariadenie pre väzbu signálu

class – trieda

classification – klasifikácia; triedenie

clause – klauzula; výhrada; podmienka

CLC (clear carry) – inštrukcia pre zrušenie prenosu

clear – nulovať; čistiť; nastaviť do nuly; vymazať; vymazávať

clearance – výmaz; vyčistenie

clearing – vymazávanie; vymazávací; nulovanie; započítanie

CLI (clear interrupt mask) – inštrukcia pre zrušenie; prerušenie

client – klient

clip boundary – vymedzenie plochy (okrem toho je potlačené zobrazenie)

clipboard – schránka

clipping – potlačenie zobrazenie

CLK (clock) – hodiny: hodinový impulz; časová základňa

close – uzavrieť; príkaz na uzatvorenie súboru alebo komunikácie

closing – zapnutie; uzatvorenie súboru alebo komunikácie

closure – zopnutie; spoj;

cloud – zväzok; združenie spoločností, ktoré sa zaoberajú rovnakým typom podnikania; v počítačovej terminológii ide o zoskupenie počítačov, ktoré spolupracujú, takže môžu fungovať ako jeden počítač

cluster – zhluk; skupina; blok; súbor

clustering – zoskupovanie

CMC (complement carry) – inštrukcia pre doplnok prenosu

CMP (compare) – inštrukcia pre vykonanie porovnania

CNC (computer numerical control) – zariadenie ovládané počítačom

coach surfing – internetová služba bezplatného ubytovania; členovia tejto sociálnej siete ponúkajú alebo hľadajú byty ku krátkodobému prenájmu (väčšinou na dovolenku)

coaxial – koaxiálny; súosový

coaxial cable – koaxiálny (tienený) kábel (vodič)

COBOL (common bussines oriented language) – vyšší programovací jazyk COBOL

code – kód; kódovať

code table – kódová tabuľka

coded – kódovaný; zakódovaný

coder – kodér; kódovač; kódovacie zariadenie alebo program

codify – kodifikovať

coding – kódovanie

coefficient – koeficient; súčiniteľ

coil – cievka; vinutie

collection – súbor; zbierka; zber

collision – kolízia

colon – dvojbodka

color – farba; inštrukcia pre nastavenie farebného výstupu

color coded – farebne označený

color table – tabuľka farieb; paleta farieb, súbor farieb, ktoré sú k dispozícii pre zobrazenie

column – stĺpec

COM (communication) – komunikácia

COM (computer output microfilm) – zariadenie, ktoré v režime online prevádza dáta z počítača na mikrofilm (týka sa alfanumerických znakov a grafiky)

combiner – zlučovač

comma – čiarka

command – povel; príkaz; inštrukcia

command-driven – riadený povelom; vykonávanie operácie na základe detailne špecifikovaných povelov (oproti menu – driven)

comment – komentár; poznámka

common – spoločný; všeobecný

common area – spoločná oblasť (pamäte); zdieľaná oblasť

common area of memory – spoločná oblasť pamäte

common base – spoločná báza; spoločná základňa; spoločný základ

common variable – spoločná premenná

communication – komunikácia; prenos dát

communication area – komunikačná oblasť; spojovacia oblasť

communication channel – komunikačný kanál; spojovací kanál

communication network – komunikačná sieť; súbor vzájomne prepojených zariadení, ktoré môžu pracovať nezávisle a ja vo vzájomnej väzbe

communication system – komunikačný systém; informačný systém

communications adapter – prenosný adaptér

comparator – komparátor; porovnávací člen; porovnávacie zariadenie

compare – porovnávať

comparison – porovnanie

compatibility – kompatibilita; zlučiteľnosť; zameniteľnosť

compatible – kompatibilný; zlúčiteľný; zameniteľný

compilation – kompilácia; proces prekladu programu z vyššieho jazyka do strojového kódu; tiež zlučovanie súborov dát do jednoho záznamu

compile – kompilovať; vyvárať; prekladať program z vyššieho jazyka do strojového kódu

compile-time data – dáta, ktoré sú k dispozícii už v čase prekladania programu z vyššieho programovacieho jazyka

compiler – kompilátor; prekladač z vyššieho jazyka, ktorý prekladá zdrojový program do strojového kódu, čím vznikne cieľový program používaný ďalej bez prekladača

compiler program – kompilačný program; kompilátor; prekladač z vyššieho programovacieho jazyka

complement – komplement; doplnok

complement base – základ doplnku

complete – kompletovať; dopĺňať; dokončovať; úplný

complex – komplexný; súhrn; súhrnný

complex numbers – komplexné čísla

complexity factor – čineteľ obtiažnosti

component – komponent; zložka; súčasť; člen

composite curve – zložená krivka; súbor jednotlivých kriviek vytvárajúcich celok, ktorý je zobrazený ako jedna krivka

compress – komprimovať; zhustiť; zahusťovať

compression – zhustenie (dát)

compromise – kompromitácia

compute – počítať

computed – počítaný; vypočítaný

computer – počítač; systém obsahujúce procesor, pamäte a zariadenie pre vstup a výstup dát

computer aided – počítačom riadený; proces alebo metóda použitia počítača k riešenie úlohy (úplnému alebo čiastočnému)

computer animation – počítačová animácia; proces alebo metóda použitia počítača k simulácii pohybu

computer augmented – počítačom zväčšený; proces alebo metóda, kedy bolo za použitia počítača dosiahnutého vyššieho účinku, ako bolo zadané (predpokladané)

computer graphics – počítačová grafika; aplikácia výpočtovej techniky pre vytváranie grafických zobrazení (akéhokoľvek druhu a k akémukoľvek účelu)

computer program – počítačový program; software; súbor inštrukcií, ktoré riešia zadanú úlohu

computer system – počítačový systém; výpočetný systém obsahujúci hardwarové a programové vybavenie

computer word – strojové slovo (určené pevne určeným počtom bitov)

computing – počítanie; výpočet; výpočtový; počítací; operačný

CONTACT (concatenate) – zlúčiť; príkaz k zlúčeniu reťazových premenných

concatentate – reťaziť; zväzovať

concentrator – koncentrátor; zariadenie pre koncentráciu dát pri ich prenose

concept – pojem; pojatie; koncepcia; predstava

concurrency – súbežnosť; súčinnosť; vyjadruje schopnosť výpočtového systému riešiť dva a viac úloh súčasne

concurrent process – súbežný proces

condition – podmienka

contition – podmienka

conditional – podmienený

conditional transfer (branch) – podmienený skok; podmienený presun

conditioning – filtrovanie

conductive – vodivý

confidentiality – diskrétnosť; dôvernosť

configuration – konfigurácia; zostava; zokupenie; usporiadanie: súbor zariadení (počítač a periférie), ktoré vytvárajú funkčný celok

connect – spojiť; spájať; prepojovať

connecting – spojovací

connection – spojenie; prepojenie

connectionless – nespojovaná služba

connectivity – prepojiteľnosť

connector – konektor; spojovací článok; spojka

consecutive – následný; postupný

consistent – následný; postupný; zhodný; úplný; súdržný

console – ovládací panel; terminál; zariadenie, ktoré obsahuje prvky, ktorými ich možno komunikovať s počítačom

console message manual – manuál obsahujúci zoznam výstupných správ operačného systému

console typewriter – terminál vybavený elektrickým písacím strojom umožňujúcim komunikáciu s počítačom

constant – konštanta

constraint – obmedzenie

constraints – obmedzenie

content – obsah

contention – súperenie

contiguous – súvislý

continual – kontinuálny; súvislý

continuous – nepretržitý; spojitý

continuous form – rolka papiera (pre tlačiareň, obyčajne majúcu po oboch stranách perforáciu pre vedenie v tlačiarni)

contrast – kontrast; rozdiel medzi maximálnou a minimálnou úrovňou jasového signálu

control – riadenie; riadiť

control bus – súbor vodičov kontrolných a riadiacich signálov

control card – riadiaca karta; štítok, karta alebo aj doska plošného spoja, ktorá obsahuje informáciu alebo vykonáva určité funkcie v rámci systému

control character – riadiaci znak (je vždy interpretovaný ako inštrukcia, povel)

control function – riadiace funkcie

control key – riadiace tlačítko; tlačítko, ktoré ovláda určitú funkciu

control unit – riadiaca jednotka; radič

controlled – riadený; regulovaný

controller – radič; riadiaci obvod; zariadenie alebo program, ktorý umožňuje konverziu dát a ich prenos

controls – ovládacie prvky; riadiace prvky

convention – konvencia; výraz používaný v súvislosti s vytváraním programov a rešpektovaním dohodnutých pravidiel

convergence – konvergence; zbiehavosť

conversational mode – dialógový režim; komunikácia medzi počítačom a užívateľom

conversational system – interakčný systém

conversion – konverzia; prevod; prevádzanie; zmena

conversion time – čas potrebný k prevodu analógového signálu do digitálnej formy

convert – konvertovať; prevádzať; meniť

cookie – malé množsto dát, ktoré sa zo serveru samé uložia do počítača užívateľa; slúžia na rozlíšenie jednotlivých užívateľov

coordinate – koordináta; súradnica

coordinate system – súradnicový systém

coordinated dimensioning – usmerňovanie rozmeru (zobrazenie vo vzťahu k súradnicovému systému)

copy – kópia

cord – šnúra; kábel

core memory – feritová pamäť

correct – správny; opraviť

correction – oprava

corrective – opravný

correlation – korelácia; súvzťažnosť; vzájomný vzťah

cosplay – kostýmová hra; daný človek sa snaží správať ako ten, za ktorého je prezlečený; veľmi obľúbená činnosť v Ázii a USA; často ide o postavy z anime alebo manga (japonské animované filmy a komiksy)

count – počet; výpočet; počítanie

counter – čítač; akumulátor

countermeasure – protiopatrenie

counting – čítací; čítanie; počítanie

coupler – väzobný člen; zlučovač

course – priebeh; kurz; smer

cover – kryt

CP/M (control program for microcomputers) – operačný systém pre mikropočítače

cpi (characters per inch) – počet znakov na palec; výraz vyjadrujúci záznamovú hustotu na magnetickom médiu

CR – návrat vozíka

crash – zastavenie činnosti vzniknuté poruchou systému; havária

creation – vytváranie; tvorba

credentials – charakteristické hodnoty

criterion – kritérium; merítko

critical – kritický

critical path method (CPM) – metóda kritickej cesty; počítačový aplikačný program umožňujúci tvorbu harmonogramu

CRLF – návrat vozíka a posun riadku

crop – orezanie

cross – krížový; priečny

cross-reference listing – súbor názvov premenných spolu s uvedením miesta ich použitia

cross section slice – prierezová rovina

crosshatching – šrafovanie definovanej časti obrazu

crossposting – preposielanie

crosstalk – prepočutie

crowfunding – získavanie finančných prostriedkov na zaujímavé projekty cez sociálne siete; väčší počet ľudí prispieva menšími čiastkami, až dôjdu k cieľovej čiastke, za ktorú je možné daný projekt finacovať

crowding – zhusťovanie

CRT – obrazovka; obrazovkový displej

CRTC (cathode ray tube controller) – riadiací obvod displeja

crunch – spracovať; spojiť; zotriediť; ohraničiť

cryptoanalysis – kryptoanalýza

cryptocurrency – virtuálna mena, napr. bitcoin

cryptography – šifrovanie

cryptology – kryptológia

crystal – kryštál

CSR (corporate social responsibility) – spoločenská zodpovednosť firiem; integrácia sociálnych a ekologických hľadísk do podnikania

CTR (counter) – čítač

cube – kocka; tretia mocnina

current – súčasný; aktuálny; bežný

current directory – aktívny adresár

cursor – kurzor; indikátor polohy na obrazovke; ukazovátko

cursor control keys – tlačítka ovládajúceho polohu kurzora

curve – krivka

custom LSI circuit – LSI obvod vyrobený podľa špecifikácie zákazníka; zákaznícke obvody LSI

cut – vyrezať

CY (cycle / capacity) – časový interval / kapacita

cyberspace – kybernetický priestor

cyberstalking – prenasledovanie a obťažovanie cez internet

cycle – cyklus; časový interval

CYCLE statment – príkaz opakovania slučky za súčasného preskočenia zostávajúcich krokov pri splnení stanovenej podmienky

cycle steal – zdieľanie pamäťové cyklu

cycles per second – frekvencia (počet cyklov za sekundu)

cyclic – cyklický; kruhový; opakujúci sa

cyclic code – kruhový kód

cyclic redundancy check – cyklická kontrola správnosti (úplnosti) dát

cylinder – valec

Print Friendly, PDF & Email