B

.bak – záložná kópia súboru (Backup file)

.bar – dBase (Application Generator horizontal bar menu object súbor)

.bas – zdrojový kód Basicu

.bat – spustiteľný textový súbor (dávkový súbor)

.bbs – súbor pre komunikáciu s e-mailovou schránkou (zoznam súborov)

.bch – dBase (Batch process object súbor)

.bfc – súbor Aktovky (Briefcase)

.bgi – grafický ovládač Borland

.bif – Binary Image File

.bin – binárny súbor – programový kód

.bit – výstupný formát TeX (tlač)

.bk – záložný súbor (Word Perfect)

.bmp – rastrová grafika v bitmapovom formáte (Windows, OS/2)

.btm – dávkový súbor pod 4DOS a OS/2

B-tree – B strom

B2B (business to business) – výmena produktov, služieb či informácií medzi firmami (nie medzi firmou a zákazníkom)

back – zadný; spätný; zadná strana

back contact – pevný dotyk; zadný dotyk

back current – spätný prúd; záverný prúd

back off – otočiť späť

back roll – spätný beh; opakovaný beh; opakované spustenie programu

back transfer – spätný presun

back up – podpera; reprodukcia: záloha; rezerva

back up copy – záloženie kópie: rezervná kópia; pracovná kópia

back up facilities – záložné zariadenie

back up program – záložný program

back up roll – opakované spustenie programu

back up system – záložný systém

background processing – činnosť v pozadí; činnosť vykonávaná procesorom v prípade, ak nie sú zadávané úlohy s vyššou prioritou

backing storage – záložná pamäť

backcoupling – spätná väzba

background – pozadie

background processing – bezprioritné spracovanie (bežiace na pozadí)

background programm – bezprioritný program (bežiaci na pozadí)

backing storage – prídavná pamäť

backplane – prepojovacia rovina

backslash – oddeľovač; oddeľovací znak; lomítko

backspace – spätný chod / krok; vrátenie; krokovať späť

backspace file instruction – inšturkcia vrátenia späť o súbor

backtracking – návrat

backup – rezerva; záloha

backup copy – záložná kópia

backup file – záložný súbor

backup system – záložný systém

backward – spätný; naspäť

backward reading – spätné čítanie; spätné snímanie

bad – zlý; vadný

bail – záves

balance – rovnováha; váha; vyváženie; vyrovnanie; bilancia

balanced – vyvážený; symetrický

balancing – nastavenie; vyváženie; regulovanie

band – pásmo; výrez

bandpass – pásmo priepustnosti; pásmové priepusť

bandwith – šírka pásma

bank – banka

bank switching – prepínanie blokov pamäte

banner – transparent

bar – pásmo; stĺpec; tyč; klávesa

bar chart – stĺpcový diagram; stĺpcový graf

bar code – prúžkový kód

bar graph – stĺpcový graf

barcode – čiarový kód

bardiagram – stĺpcový diagram

bare – holý: neizolovaný; bez príslušenstva

barrier – bariéra; priehrada; prekážka

base – základňa; základný; panel; základná adresa

base address – základná adresa

base data – základné dáta

base element – základný člen

base record – základný záznam

base register – základný register

base stock – minimálna zásoba; poistná zásoba

baseline – základná čiara; základňa

baseband – základné frekvenčné pásmo (obsahujúce prenášanú informáciu)

basic – základný

BASIC (beginner's all-purpose symbolic instruction code) – vyšší programovací jazyk BASIC

basic block – základný blok

basic block chart – základná bloková schéma

basic block diagram – základná bloková schéma

basic data – základné dáta

basic disk operating system (BDOS) – základný diskový operačný systém, časť operačného systému (súbor podprogramov) pre čítanie a zápis dát na diskovú pamäť

basic equipment – základné vybavenie

basic error – základná chyba

basic file directory (BFD) – základný adresár súboru (záznamu v sekundárnej pamäte)

basic file index – základný index súboru

basic hardware – základné technické vybavenie

basic information – základné informácie

basic input output system (BIOS) – základný systém pre vstup a výstup dát (časť operačného systému)

basic instruction – základné inštrukcie

basic instruction set – základný súbor inštrukcií

basic set up – základná zostava

basic statement – základný príkaz

basic symbol – základný symbol

basic utilities – základné obslužné programy

basic variable – základná premenná

basic – základňa; podklad

batch – dávka; skupina

batch file – dávkový súbor

batch processing – dávkové spracovanie; spracovanie v dávkach; neinterakčné spracovanie; spôsob spracovania súborov programov v postupnej naviazanosti

baud – baud; jednotka rýchlosti prenosu informácie

baud rate – baudová (kódová) rýchlosť; jednotka rýchlosti pri prenose dát, ktorá vyjadruje počet vyslaných alebo prijatých znakov za sekundu

bay – panel; stojan

Bcc (blind carbon copy) – skrytá kópia (v e-maili)

BCC (branchif carry clear) – inštrukcia pre podmienený skok pri nulovom prenose

BCD arithmetik – aritmetika BCD

BCD code – BCD kód; dvojková reprezentácia číslic 0 až 9

BCS (branch if carry set) – inštrukcia pre podmienený skok pri nenulovom prenose

BDOS (basic disk operating system) – základný diskový operačný systém, časť operačného systému (súbor podprogramov) pre čítanie a zápis dát na diskovú pamäť

beacon – výstražný maják

beam – lúč; zväzok lúčov

beat – fáza; takt

beep – pípnutie

BEGIN-END – ohraničenie začiatku a konca

beginning – začiatok

behavior – správanie; režim (práce)

bell – zvonček

benchmark – orientačný bod; referenčný bod umožňujúci meranie pre účely porovnávania

benchmark program – orientačný program; program pre vyhodnotenie výkonu počítača

benchmark test – porovnávací test

BEQ (branch if zero) – inštrukcia pre podmienený skok pri výsledku operácie rovnej nule

BERR (bus error) – chyba smernice

BFD (basic file directory) – základný adresár súboru

BG (background) – činnosť nižšej priority

BGE (branch if greater than or equal to zero) – inštrukcia pre podmienený skok pri výsledku operácie väčším alebo rovným nule

BGT (branch if greater than zero) – inštrukcie pre podmienený skok pri výsledku operácie väčším ako nula

BHI (branch if higher) – podmienený skok pri výsledku operácie väčšej ako stanovená hodnota

bias – predpätie; predmagnetizácia; systematická odchylka

bidirectional – obojsmerný; dvojsmerný; spôsob toku informácií, kedy v jednom prenosovom kanáli prebiehajú informácie oboma smermi

bidirectional printing – obojsmerná tlač; spôsob toku informácií, kedy v jednom prenosovom kanáli prebiehajú informácie oboma smermi

big data – veľké dáta; veľké objemy dát

binary – binárny; dvojkový; číselné vyjadrenie v dvojkovej sústave, ktorá má hodnoty 1 a 0

binary code – dvojkový kód

binary coded decimal (BCD) – binárne zakódovaná dekadická čislica

binary constants – binárne konštanty

binary data – dvojkové dáta

binary decision – dvojhodnotové rozhodovanie; rozhodovací uzol v programe, ktorý má len dve alternatívy

binary digit – dvojkový číselný znak

binary notation – dvojkový zápis

binary number – dvojkové číslo

binary search – binárna metóda vyhľadávania (formou rozdeľovania súboru vždy na polovicu); dvojkové vyhľadávanie

binary tree – dvojkový strom

bind – viazať; spájať; upínať

binding – väzba

binding (of an address) – priradenie adresy

binomial – binomiálny; dvojčlenný

BIOS (basic input/output system) – časť operačného systému (súbor podprogramov) umožňujúci prenos dát medzi počítačom a perifernými zariadeniami

bipolar – bipolárny; dvojpólový

bisect – pretínať; poliť; rozpoliť

bistable – bistabilný; dvojstavový

bit (binary digit) – bit; dvojková číslica; jednotka informácie; môže mať hodnoty 1 a 0

bit density – hustota záznamu

bit frequency – množstvo bitov

bit image mode selection – nastavenie varianty grafického režimu tlačiarne

bit mask – bitová maska

bit parallel – paralelne po bitoch

bit pattern – štruktúra bitov

bit rate – prenosová rýchlosť v bitoch

bit serial – sériovo po bitoch

bit string – reťazec bitov; súbor bitov, ktorému bol priradený špecifický význam

bit vector – reťazec bitov

bitmap – jeden zo spôsobov spracovania obrazovej informácie pomocou rastrovej grafiky (bitmapu, súbory GIF a JPEG)

bits per inch (bpi) – počet bitov na palec

bits per second – počet bitov za sekundu

bivalent – dvojhodnotový

blackbox – čierna skrinka; zariadenie alebo program, ktorý je možné používať bez znalosti jeho štruktúry alebo funkcie

blackout – úplný výpadok

blank – prázdny znak; medzera

blank region – vyprádznená oblasť; definovaná oblasť zobrazovacieho poľa, kde dáta nie sú zobrazené

blanking – nulovanie; zatemňovanie; potlačenie zobrazenia v priebehu procesu

BLE (branch if less than or equal to zero) – inštrukcia pre podmienený skok pri výsledku menšom alebo rovnom nule

bleed – okraj; zvýraznenie

blinking – blikajúci

blip – značka; výchylka; záblesk; impulz

BLK (block) – blok

block – blok; skupina; tvoriť bloky; blokovať

block device – blokové zariadenie

block diagram – vývojový diagram; bloková schéma; schéma vyjadrujúca funkčné celky systému a vzťahy medzi nimi

block end – konie bloku

block index – blokový index

block instruction – inštrukcia bloku

block length – dĺžka bloku

block movement – premiestnenie; presun bloku

block record – blokový zázna

block size – veľkosť bloku

block sort – triedenie po blokoch

block structure – štruktúra bloku; bloková štruktúra

blocking – blokovanie; tvorenie blokov

blockstatement – blok inštrukcií

blog – webová aplikácia obsahujúca príspevky väčšinou jedného editora; zápisník na webe – web log, skrátene blog

blooming – zväčšenie stopy

BLS (branch if lower or same) – inštrukcia pre podmienený skok pri výsledku operácie menšom alebo rovnom stanovenej hodnoty

BLT (branch if less than zero) – inštrukcia pre podmienený skok pri výsledku operácie menšom ako nula

bluetooth – zariadenie pre bezdrôtovú komunikáciu dvoch či viac elektronických zariadení

Blu-ray disc – optický disk určený pre ukladanie digitálnych dát

BMI (branch if minus) – inštrukcia pre podmienený skok pri nerovnosti dvoch hodnôt; inštrukcia pre podmienený skok pri nerovnosti dvoch hodnôt

board – doska; panel; výraz používaný tiež pre označenie plošného spoja

body – telo; teleso; hlavná časť (programu)

bogusware – škodlivý

bold – tučný; výrazná (napr. tlač)

boldface – tučné píso; výrazné písmo (písmo v dvojnásobnej hustote bodo)

bookmark – záložka

Boolean algebra – Booleova algebra

Boolean expression – logický výraz (môže mať len hodnotu 1 alebo 0 – pravdivý / nepravdivý)

Boolean flag – riadiaca premenná, ktorá môže mať hodnotu 1 a 0

Boolean operator – logický operátor

Boolean value – logická hodnota (1 alebo 0)

Boolean variable – premenná, ktorá môže mať len hodnotu 1 alebo 0

boot – zaviesť; zavedenie; bootovanie; proces načítania operačného softwaru zo sekundárnej pamäte do operačnej pamäte počítača

bootstrap – samozavádzací; zavádzací program, ktorý po zapnutí prístroja alebo vynulovanie kontroluje stav systému a súčasne vykonáva načítania operačného softwaru

bootstrap loader – zavádzací program

bootstrapping – samozavádzací; inicializácia systému; proces zavedenia operačného softwaru do operačnej pamäte po zapnutí prístroja alebo vynulovaní

border – hranica

borrow, carry – prenos; záporný prenos; prenos riadku pri odčítaní

bottleneck – kritické miesto

bottom margin – spodný okraj (obrazovky, tlače)

bounce – odskok

bounce e-mail – e-mail vrátený ako nedoručený

bound – obmedzenie

boundary – hranica; okraj

boundary checking – kontrola okrajov; kontrola, či proces nepresahuje vopred definované medze

bounded – ohraničený

BPI (bytes per inch) – počet slabík na palec; výraz označujúci záznamovú hustotu na magnetickom médiu; vyjadruje počet bytov na dĺžke jednoho palca záznamového média

BPL (branch if plus) – inštrukcia pre podmienený skok pri kladnom výsledku operácie

bps (bits per second) – počet bitov za sekundu; výraz označujúci prenosovú rýchlosť vyjadrenú počom prenesených bitov za sekundu

BR (bus request) – žiadosť o uvoľnenie zbernice

BRA (branch allways) – inštrukcia pre nepodmienený skok

bracket – zátvorka

branch – vetva; rozvetvenie; jedna z možných ciest ďaľšieho postupu programu v závislosti na vstupnej premennej

branched – rozvetvený

branching – vetvenie; vetvenie programu umožňujúce výber ďaľšieho programu

branching point – bod vetvenia; bod rozvetvenia

breach – prielom

break – prerušenie; prerušiť

breakdown – porucha; rozpis

breakpoint – bod / miesto prerušenia; miesto zastavenia programu; bod nespojitosti; bod zlomu

bricks and clicks – obchodný model, v ktorom je kombinovaná dostupnosť offline i online (napr. obchody, kde môžu zákazníci nakúpiť v kamenných predajniach i cez internet)

bridge – most

brightness – jas

brittle – náchylnosť

broadband – širokopásmový prenos

BSR (branch to subroutine) – inštrukcia pre skok do podprogramu

bubble memory – magnetická bublinová pamäť; pamäťový obvod, ktorý sa vyznačuje vysokú kapacitu a nižšiu záznamovú rýchlosť; tento druh pamäte je nevolatílna

bubble sort – zámenové triedenie; jedna z variant triedenia dát

buck – kompenzácia; kompenzovať; opačne pôsobiť

buckling – deformácia

buddy list – zoznam priateľov, ktorý je uložený ako jedna skupina (napr. v mobile či e-maili)

buffer – vyrovnávacia pamäť; vyrovnávač; je používaná k prechodnému uchovávaniu dát alebo súbore dát; zakončovací ochranný obvod

buffering – vyrovnanie; použitie vyrovnávacej pamäte

bufferstorage – vyrovnávacia pamäť

bug – chyba; programová chyba

built-in – zabudovaný; vstavaný

built-up – zostavený

bulk – objem; množstvo

bulk data – hromadné dáta

burn in – zahorovanie

burst – ráz; zhluk

burst mode – prenos celého záznamu; spôsob prenosu dát, kedy je v čase prenesený celý záznam

burster – oddeľovacie zariadenie

bus – zbernica; súbor vodičov umožňujúci prenos signálu medzi jednotlivými súčasťami počítača

bus driver – ovládač zbernice

bus system – zbernicový systém

business graphics – obchodná grafika

busy – obsadené

button – tlačítko

BVC (branch if overflow clear) – inštrukcia pre podmienený skok, ak nie je preplnený

BVS (branch inf overflow set) – inštrukcia pre podmienený skok, ak je preplnený

BYOD (bring your own device) – doporučenie na pozvánke, na schôdzku je potrebné priniesť vlastný notebook/tablet

bypass – preklenúť; obhvat; vynechanie, preklenutie

byte – bajt; slabika; reťazec s pevným počtom bitov, ktorý je možné uložiť v jednom pamäťovom mieste

byte mode – prenos dát po bytoch; spôsob prenosu dát, kedy je v čase prenášaný len jeden byt

byte size – dĺžka slabiky

Print Friendly, PDF & Email