A

.aac – zvukový súbor

.ace – komprimovaný súbor programu Ace Archiver (Ace, WinAce)

.ad – After Dark (sporič obrazovky)

.adn – Lotus 1-2-3 (zásuvný modul)

.adx – Lotus Approach (indexový súbor)

.afl – Adobe (súbor fontov)

.afm – Adobe Font Metrics

.ai – Adobe Illustrator (vektorová grafika)

.aif – Internet Audio File (zvukový súbor)

.all – Steinberg Cubase (zvukový súbor)

.ani – animácia

.ans – textový súbor vo formáte ANSI

.apr – Lotus Approach

.arc – komprimovaný súbor vo formáte LHARC

.arj – komprimovaný súbor vo formáte ARJ

.arr – Cubase Arrangement file (zvukový súbor)

.asc – textový súbor vo formáte ASCII

.asf – komprimovaný videosúbor pod Windows (Windows Media Player)

.asm – zdrojový kód programu v jazyku Assembler

.asp – Active Server Page (rozšírená HTML stránka firmy Microsoft (IIS))

.au – Audio Basic File (zvukový súbor)

.aux – riadiaci súbor pre audio (Windows)

.avi – Animated Video File (videosúbor)

ABC (automatic brightness control) – automatické riadenie jasu

abend (abberational end) – chybové ukončenie programu; abnormálne ukončenie programu

aberration – aberácia; odchýlka; systematická chyba

abnormal – výnimočný; abnormálny; nesprávny

abnormal statement – nesprávny príkaz

abort – prerušiť; predčasné ukončenie priebehu programu alebo procesu zápisu alebo čítania dát, ktoré sú spôsobené obyčajne nesprávnou inštrukciou riadiaceho programu alebo technickou závadou (poruchou pri prenose dát)

abortive – nepodarený; predčasný

ABS (absolute) – absolútny

abs (function) – príkaz na vytvorenie absolútnej hodnoty

abscissa – úsečka; úsečka v pravoúhlom súradnicovom systéme, ktorá predstavuje vzdialenosť bodu od osi Y meranou paralelne s osou X

absencia – neprítomnosť

absence of feedback – bez spätnej väzby; prerušenie spätnej väzby

absence of interaction – neprítomnosť interakcie; bez interakcie; nedostatočná komunikácia; jednosmernosť

absolute – absolútny; vyjadrenie vzťahujúce sa k meraniu, resp. k jednotkám merania odvodených od pevnej alebo nemeniacej sa základne; v počítačovej grafike je touto základňou obyčajne začiatok súradnicového systému

absolute address – absolútna adresa; priama adresa; adresa konkrétneho miesta v primárnej pamäti počítača; pojem označujúci jeden zo spôsobov adresovania

absolute addressing – absolútne adresovanie; priame adresovanie pamäťového miesta

absolute code – strojový kód

absolute coding – programovanie v strojovom kóde; programovanie v absolútnych adresách

absolute convergence – absolútna konvergencia

absolute coordinates – absolútna súradnica; hodnota, ktorá vyjadruje vzdialenosť k ose X, Y, Z vo vzťahu k začiatku súradnicového systému

absolute delay – absolútne oneskorenie

absolute dimension – absolútny rozmer; miera priestorového rozmeru vyjadrená vo vzťahu k začiatku špecifického súradnicového systému

absolute error – absolútna chyba; závažná chyba

absolute language – strojový jazyk

absolute loader – spúšťací program v absolútnych adresách

absolute magnitude – absolútna veľkosť; absolútna veličina

absolute program – program v absolútnych adresách

absolute programming – programovanie v absolútnych adresách

absolute sensitivity – absolútna citlivosť

absolute system – absolútny systém; systém (sústava) absolútnych jednotiek, v ktorých každá jednotka je vyjadrená vo vzťahu k začiatku súradnicového systému

absolute threshold – absolútny prah

absolute unit – absolútna jednotka

absolute value – absolútna hodnota

absolute vector – absolútny vektor; veličina, ktorá má smer a veľkosť vyjadrenú vo vzťahu k začiatku súradnicového systému

absolute zero point – absolútny nulový bod; začiatok súradnicového systému

abstract – abstraktný; výňatok; výťah

abstract code – abstraktný kód; pseudokód

abstract file – abstraktný súbor

abstract mode – myšlienkový model; abstraktný model

abstract number – abstraktné číslo

abstract symbol – abstraktný symbol; dohodnutý symbol

abstraction – abstrakcia

AC (Alternating Current) – striedavý prúd

AC-DC (alternating and direct current) – (pre) striedavý aj rovnosmerný prúd

accelerated – zrýchlený; urýchlený

acceleration – zrýchlenie; nárast rýchlosti vo vzťahu k času: vyjadrenie uplatňované vo vzťahu k čítaniu dát alebo pohybu digitálne riadených zariadení

acceleration constant – konštanta zrýchlenia

acceleration distance – akceleračná vzdialenosť; vzdialenosť pozdĺž osi pohybu potrebná na dosiahnutie optimálnej operačnej rýchlosti

acceleration time – čas rozbehu: množstvo času potrebného na dosiahnutie definovanej operačnej rýchlosti; týka sa to vlastného výpočtového systému a aj periférnych zariadení

acceptability – prijateľnosť

acceptable – prípustný; prijateľný; v rámci povolených možností

acceptable deviation – prípustná odchýlka

acceptance – prevzatie; potvrdenka; prijatie; príjem

acceptance test – preberací test; test, ktorým je preverovaná funkčnosť zariadení aj programového vybavenia vzhľadom k vopred definovaných požiadaviek

acceptor – akceptor; príjemca; prijímač

access – prístup: pojem uplatňovaný v súvislosti so zápisom alebo výberom dát

access address – prístupová adresa

access bits – prístupové bity

access code – prístupový kód; kód prístupu

access coding – kódovanie prístupu

access control – riadenie prístupu

access cycle – cyklus výberu (dát z pamäte)

access key – prístupový kľúč; kód, ktorý umožňuje prístup do pamäte

access mode – spôsob prístupu; spôsob výberu: režim prístupu k dátam

access speed – vybavovacia rýchlosť

access storage address – prístupová adresa

access time – vybavovací čas; čas prístupu; prístupový čas

accessability – prístupnosť; dostupnosť; dosiahnuteľnosť

accessible – prístupný

accessing – sprístupnenie

accessory – príslušenstvo

accessories – príslušenstvo; vybavenie

accidental – náhodný

accidental error – náhodná chyba

accidental mistakes – náhodný omyl

acclimatiation – aklimatizácia; proces postupnej adaptácie na podmienky prostredia (hlavne teplotu, vlhkosť, magnetické pole prostredia, …); tento proces sa týka hardwarového zariadenia a médií (dierová páska; magnetické nosiče)

accomodation – prispôsobenie; adaptácia

accountability – zodpovednosť; individuálny

accountig – evidencia; zaúčtovanie; vedenie účtu

accumulator – akumulátor: register; batéria

accumulator addressing – adresovanie akumulátora

accumulator contents – obsah akumulátora

accumulator overflow – preplnenie akumulátora

accumulator shift – posuv v akumulátori

accuracy – presnosť; správnosť

accuracy check – kontrola presnosti

accuracy of reading – presnosť snímania; prenosť čítania

accuracy of scaning – presnosť sledovania; presnosť snímania

accuracy rate – stupeň presnosti

accurate – presný

accurate setting – presné nastavenie

ACIA (asynchronous communication interface adapter) – interfácia pre asynchrónny prenos

acknowledge – potvrdiť; potvrdiť príjem; uznať; potrvrdenie

acknowledge character – potvrdzovací znak

acknowledge signal – potvrdzovací signál

acoustic – akustický: zvukový

acoustic coupler – akustický väzobný člen; akustický kupler; zariadenie umožňujúce prenos dát prostredníctvom zvukových signálov obyčajne za použitia telefónnej linky pre diaľkový prenos dát medzi počítačom alebo medzi počítačom a periférnymi zariadeniami

acoustic decoder – akustický dekodér; dekodér zvukového signálu

acoustic input – akustický vstup

acquisition – zber; získavanie

acquisition of data – zber dát

acquisition of information – zber informácií; príjem informácií

acronym – skratka

action – akcia; činnosť; pôsobenie; vplyv; proces

action area – akčná oblasť

action chart – funkčná schéma; diagram činnosti

action cycle – akčný cyklus

action potential – akčný potenciál

action range – rozsah činností; rozsah pôsobenia

action spot – snímací bod; funkčný bod

activate – aktivovať; uviesť v činnosť; budiť; spustiť; vyvolávať

activation – aktivácia; vzrušenie; regenerácia; spustenie

active – aktívny; aktivovaný; činný

active circuit – aktívny obvod; navolený obvod

active element – aktívny prvok

active file – aktivovaný súbor; aktívny súbor

active lines – aktívne linky; riadky televízneho signálu, ktoré sa objavujú na displeji

active memory – aktívna pamäť

active network – aktívna sieť; aktívny prenosový článok; aktívny obvod

active segment – aktivovaný činný segment (blog pamäte)

active segment table – tabuľka aktívnych segmentov; slúži na koordináciu zdieľania segmentu v celom systéme

active storage – aktívna pamäť; určitá časť pamäte, ktorá obsahuje dáta, ktoré sú práve spracovávané

active store – aktívna pamäť; určitá časť pamäte, ktorá obsahuje dáta, ktoré sú práve spracovávané

activity – aktivita; činnosť; pôsobenie

activity analysis – analýza činnosti

activity chart – diagram činnosti

activity level – úroveň aktivity

activity sequence – postupnosť činnosti; frekvenčná postupnosť

actor – participant

actual – skutočný

actual address – skutočná adresa; efektívna adresa

actual coding – programovanie v absolútnych adresách

actual error – skutočná chyba

actual instruction – efektívna inštrukcia; vykonávaná inštrukcia

actual notation – efektívny zápis

actual power – skutočný výkon; efektívny výkon

actual pulse shape – skutočný tvar impulzu

actual time – reálny čas

actual value – skutočná hodnota

actuate – poháňať; budiť; pôsobobiť; uvádzať do činnosti; spúšťať

actuating circuit – ovládací obvod; spúšťací obvod

actuating current – budiaci prúd

actuating device – ovládacie zariadenie

actuating signal – budiaci signál

actuating unit – regulačný člen

actuating voltage – budiace napätie

actuator – akčný člen; pohon

adapt – adaptovať; prispôsobovať

ADA – vyšší programovací jazyk

ADAPT (adapted automatically programmed tools) – súčasť programovacieho jazyka APT používaného k rámcovému vytváraniu obrysu

adaptability – prispôsobivosť; prispôsobiteľnosť

adaptable – prispôsobivý

adaptation – úprava; adaptácia; prispôsobenie

adapter – adaptér; prispôsobovacie zariadenie; prispôsobovací člen; prispôsobovací článok

adaptive – adaptívny; prispôsobivý; prispôsobiteľný

adaptive control – adaptívne riadenie; spôsob riadenia systému rešpektujúce vonkajšie alebo vnútorné podmienky

adaptive control system – adaptívny riadiaci systém

adaptive logic – adaptívna logika

ADC (add with carry) – inštrukcia súčtu s prenosom rádu

ADC (analog-to-digital converter) – analógový digitálny prevodník; zariadenie umožňujúce prevod spojitého signálu do číslicovej formy

add – spočítať

add on kit – prídavné zariadenie

add operation – operácia sčítania

add statement – príkaz sčítania

add with carry – spočítať s prenosom

addend – sčítanec

adder – sčítačka

adder circuit – sčítací obvod

adding – sčítanie

adding element – sčítací prvok

adding operator – operátor sčítania

addition – sčítanie

addition record – prídavný záznam

additional – dodatočný

additional addressing module – prídavný adresovací modul

additional device – prídavné zariadenie; prídavná súčasť

additional feature – prídavné vybavenie; prídavná činnosť

additional instruction – prídavná inštrukcia

additional memory – prídavná pamäť

additional option – doplnková voľba; prídavná voľba: ďaľšie vybavenie

additional storage – prídavná pamäť

additive – sčítací; additívny; doplnkový

address – adresa; adresovať; identifikačný kód, ktorý označuje umiestnenie znakov v systéme; tento pojem sa najčastejšie používa v súvislosti s pamäťou počítača

address allocation – prideľovanie adries

address array – pole adresy; adresová časť inštrukcie

address assignment – priraďovanie adries

address bit – bit adresy

address bus – adresová zbernica

address byte – slabika adresy; adresová slabika

address change – modifikácia adresy; zmena adresy

address check – kontrola adresy

address code – kód adresy

address comparator – porovnávač adresy; zariadenie alebo program vykonávajúci porovnanie adries

address conversion – prevod adries

address counter – čítač adries

address decoder – dekodér adries

address error – chyba adresy; chyba v adresovaní

address file – adresový súbor; súbor adries

address format – formát adresy

address index – index adries

address instruction – inštukcie týkajúce sa adresy

address label – návestie; relatívna adresa

address list – súbor adries; zoznam adries

address match – zhoda adries; nájdenie adresy

address modification – modifikácia adresy; úprava adresy

address pattern – formát adresy

address range – rozsah adries; rozsah pamäte

address register – register adries; adresový register

address search – vyhľadávanie adresy

address section – adresová časť (inštrukcie)

address selection – voľba adresy; výber adresy

address size – dĺžka adresy

address space – adresovateľný priestor; adresový priestor; rozsah adries dostupných užívateľovi

address specification – špecifikácia adresy

address table – tabuľka adries

address table sort – triedenie adries; triedenie tabuľky adries; indexové triedenie

address transfer – presun adries; prenos adries

address translation – preklad adries

address translator – prevodník adries

address validity – platnosť adresy

address word – adresové slovo

addressable horizontal position – adresovateľná horizontálna pozícia; vyjadruje všetky pozície, v ktorých je možné v grafickom systéme zaznamenávať vertikálnu linku

addressable point – adresovateľný bod; každý bod v grafickom systéme, ktorý môže byť určený súradnicami

addressable register – adresovateľný register

addressable vertical position – adresovateľná vertikálna pozícia; vyjadruje všetky pozície, v ktorých je možné v grafickom systéme zaznamenať horizontálnu linku

addressbus – adresná zbernica

addressed – adresovaný

addressed field – adresované pole

addressed memory – adresovaná pamäť; pamäť s výberom podľa adresy

addressed of address – adresy adries

addressing – adresovanie

addressing mode – spôsob adresovania

addressing modes – spôsoby adresovania

addressing system – systé adresovania

adequate – adektvátny; primeraný

adjacent – susedný; priľahlý

adjoint – pripojený

adjust – zoradiť; nastaviť; upraviť

adjustable – zoraditeľný; nastaviteľný

adjustment – nastavenie; zoradenie; úprava

ADLC (advanced data link controller) – riadiaci obvod pre komunikáciu

ADPT (adapter) – adaptér; prispôsobovacie alebo rozširovacie zariadenie

advance – posunúť; prekročiť

advanced – zdokonalený; pokrokový; progresívny

advancement – posun; pokrok; vývoj

adventure game – dobrodružná hra

advertising – reklama

AF (audio frequency) – nizkofrekvenčný kmitočet

AFC (automatic frequency control) – automatické riadenie kmitočtu

AH (ampere per hour) – ampérhodina

AI (artificial intelligence) – umelá inteligencia; umelý intelekt

aid – pomoc; prostriedok; pomôcka

Aiken Code – Aikenov kód

aim – cieľ

aiming circle – cieľový kruh; oblasť obrazovky, ktorá je aktívna pri činnosti svetelného pera

airbrush – sprej

ALGOL (algorithmic language) – vyšší programovací jazyk ALGOL

alias – prezývka

aliasing – schodovitosť

algorithm – algoritmus; súbor presne definovaných pravidiel alebo spôsobov, ktorý umožňuje riešiť stanovený problém v etapách, ktorých počet je konečný

algorithm design – návrh algoritmu; návrh postupu riešenia úlohy

align – vyrovnávať; usporiadať

aligned – zarovnaný

alignment – vyrovnanie

alive – činný; pod prúdom

allocate – prideliť; priradiť

allocating – prideľovanie (pamäte)

allocation – rozvrhnutie; pridelenie; termín používaný v súvislosti s pridelením času alebo pamäte v užšom zmysle; v širšom zmysle označuje pridelenie funkcií jednotlivým častiam systému

allocator – alokátor; prideľovací program

allotment – pridelenie; priradenie

allowance – vôľa; toleracia; dovolená odchýlka; rozpätie

alpha – abecedný

alpha character – abecedný znak

alphabet – abeceda

alphabetic – abecedný

alphabetic character – abecedý znak

alphabetic code – abecedný kód

alphabetic comparing – abecedný porovnávací

alphabetic data – abecedné dáta

alphabetic device – abecedné zariadenie

alphabetic field – abecedné pole

alphabetic file – abecedný súbor

alphabetic item – abecedná položka

alphabetic listing – abecedný výpis; abecedný zoznam

alphabetic order – abecedné poradie

alphabetic printer – abecedná tlačiareň

alphabetic register – abecedný register

alphabetic string – reťazec abecedných znakov

alphabetic word – abecedné slovo

alphanumeric – alfanumerický; abecedno-číslicový; označenie pre informáciu obsahujúcu okrem číslic 0 – 9 všetky abecedné znaky, interpunkčné znaky a niektoré zvláštne symboly

alphanumeric character – abecedno-číslicový znak

alphanumeric code – abecedno-číslicový kód

alphanumeric device – abecedno-číslicové zariadenie; zariadenie umožňujúce vstup alebo výstup alfanumerických znakov (napr. klávesnica, displej, tlačiarňa)

alphanumeric display – abecedno-číslicový displej

alphanumeric keyboard – abecedno-číslicová klávesnica

alphanumeric optical reader – abecedno-číslicový optický snímač znakov

alphanumeric sorting – abecedno-číslicové triedenie (dát)

alphanumeric unit – abecedno-číslicová jednotka

alphanumeric value – abecedno-číslicová hodnota (znaku)

alphanumerical – alfanumerický; abecedno-číslicový

alteration – zmena

altering – vykonávanie zmien

alternate – striedavý; náhradný; aleternatívny

alternate device – náhradné zariadenie

alternate instruction – inštrukcia vetvenia; skoková inštrukcia

alternate key – sekundárny kľúč; kľúčová informácia (iná ako základná), podľa ktorej je možné vyhľadávať záznam zo súboru

alternate program – náhradný program

alternate track – náhradná stopa; záložná stopa

alternately – striedavo

alternating – striedavý

Alternating Current (AC) – striedavý prúd

alternation – striedanie

alternative – alternatíva

ALU (arithmetic logic unit) – aritmetickologická jednotka, súčasť procesoru, v ktorej sú vykonávané všetky aritmetické a logické operácie

AM (amplitude modulation) – amplitudová modulácia

ambiguity – mnohoznačnosť

ambiguous – nejednoznačný; mnohoznačný

amendment – zmena; doplnok; oprava, korekcia

amount – množstvo; počet; čiastka; suma

amount of information – množstvo informácií

amount of total – konečný súčet

amplication – zosilnenie

amplifier – zosilovač

amplify – zosilovať

amplitude – amplitúda

analog – analógový; analogon; model

analog channel – analógový kanál

analog code – analógový kód

analog computer – analogový počítač

analog data – analógové dáta

analog device – analógové zariadenie

analog digital – analógovo-číslicový

analog digital converter – analogovo digitálny prevodník

analog display – analógový displej; analógové zobrazenie

analog IC – analógový integrovaný obvod

analog signal – analógový signál; spojitý signál: fyzikálna veličina, ktorej hodnota sa kontinuálne mení

analog technique – analógová technika; analógová metóda

analogue – analógový; spojitý

analysis – analýza; rozbor

analytical modelling – analytické modelovanie; proces, v ktorom sú fyzikálne vlastnosti (dĺžka, šírka, hustota, váha, …) matematicky zobrazené

analyzer – analyzátor

anchor – kotva

AND – logický súčin

AND gate – súčinové hradlo; hradlo AND

AND NOT – negácia súčinu

AND operation – vykonanie logického súčinu

angle – uhol

angular – uhlový

animation – animácia; oživovanie; pojem používaný v oblasti počítačovej grafiky

ANL (automatic noise limiter) – automatický obmedzovač šumu

annul – anulovať; rušiť

ANSI (American National Standards Institute) – Americký národný úrad pre normalizáciu

answer – odpoveď

answer tone – zodpovedajúci tón modemu

anti aliasing – antialiasing; vyhladzovanie

anticipate – očakávať; predvídať; predchádzať

anticlockwise rotation – pohyb proti smeru hodinových ručičiek

antistatic – antistatický; zamedzujúci pôsobenie statickej elektriny

aperture – otvor: štrbina

apostroph – odsuvník

apparent – zdanlivý

apparent storage – fiktívna (zdanlivá) pamäť

append – pridať; pripísať; rozšíriť

appendix – príloha

applicability – použiteľnosť

application – aplikácia; použitie; užívateľský program

application package – aplikačný súbor; súbor aplikačných programov vytvorených na základe potrieb užívateľa a doplnený príslušnou dokumentáciou

application program – aplikačný program; program určený na riešenie problému užívateľa

application software – aplikačný software; programové vybavenie vytvorené podľa požiadaviek užívateľa

application system – aplikačný systém; systém vytvorený na základe požiadaviek užívateľa (zahŕňa hardware, programové vybavenie aj dokumentáciu)

applications – aplikácia; použitie

applied – aplikovaný; použitý

approximate – približný

apps – aplikácia

APT (automatically programmed) – programovací jazyk určený hlavne na riešenie úloh v oblasti automatizácie výrobných procesov

arbitrary – ľubovoľný

arbitration – prideľovanie

arcade game – počítačová hra

architecture – architektúra; v súvislosti s výpočtovou technikou sa tento výraz používa pre štruktúru počítača, hlavne procesora, vo vzťahu k počtu bitov, usporiadania registrov a spôsobu vykonávania inšturkcií

archival copy – archívne kópie

Arcnet – lokálna počítačová sieť

area – oblasť; plocha; priestor; pole

argument – argument; parameter; argument (komplexného) čísla umožňuje presnú definíciu vykonávanej operácie

arithmetic – aritmetický

arithmetic element – aritmetický člen; aritmetický prvok; aritmetický element

arithmetic logic unit (ALU) – aritmetologická-logická jednotka; súčasť procesoru, v ktorom sú vykonávané všetky aritmetické a logické operácie

arithmetic mean – aritmetický priemer

arithmetic operation – aritmetické operácie; základné aritmetické operácie vykonávané procesorom (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, negácia, absolútna hodnota)

arithmetic shift – aritmetický postun

arrangement – usporiadanie

arrangement of data – usporiadanie dát

array – pole; usporiadanie; zoskupenie; rad; útvar; matica

array bounds – hranica poľa (matica)

array dimension – rozmer poľa

array explode – výseč poľa; časť poľa; proces (funkcia), ktorý vykonáva extrakciu dát z definovaného poľa

array processor – maticový procesor; vektorový procesor

array segment – úsek poľa; segment poľa

array variable – premenné pole

arrow – šípka; ukazovateľ

artificial – umelý

artificial intelligence – umelá inteligencia, schopnosť počítača napodobňovať niektoré ľudské duševné schopnosti (riešenie problémov, rozhodovanie, učenie sa)

artificial language – umelý jazyk; komunikačný systém založený na súboroch vopred stanovených pravidiel; všetky programovacie jazyky sú umelé jazyky

artifact – artefakt; viditeľný efekt pri generovaní obrazu, ktorý vznikol pri prenose dát

artwork – predloha

artwork generation system – zariadenie, ktoré je schopné generovať výtvarné diela a reprodukovať ich na požadované médium (papier, film, sklo, …)

AS (address strobe) – strobovanie adries; vzorkovanie adries

ascending – vzostupný

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – súbor alfanumerických znakov vo forme osembitového kódu; systém umožňujúci kompatibilitu pri prenose dát

ASCII keyboard – klávesnica ASCII; vstupné preriférne zariadenie, ktoré umožňuje zadávanie alfanumerických znakov v osembitovom ASCII kóde

ASL (arithmetic shift left) – aritmetický postun vľavo

aspect ratio – pomer šírky k výške obrazu (štandardná televízna obrazovka má pomer 4:3)

ASR (arithmetic shift right) – aritmetický posun vpravo

assemble – zostaviť; zostavovať; skladať; kompletovať

assembler – asembler; prekladač; jazyk symbolických adries: zostavovací program; strojovo orientovaný jazyk, v ktorom sú jednotlivé inštrukcie reprezentované skratkou (spravidla mnemonicky odvodené z angličtiny)

assembling – kompletácia

assembly drawing – montážny nákres

assembly language – jazyk symbolických adries

assembly list – tabuľkový zápis kompilačného programu

assertion – tvrdenie; uistenie; uisťujúci

assign – prideľovať; priradiť

assignment – pridelenie; priradenie

assignment operator – operátor priradenej hodnoty; symbol priradenia znamienka

assignment statement – priraďovací príkaz

assistance – podpora; pomoc

assistance program – pomocný program; podporný program

associated – pridružený; priradený; skupinový

associated access – asociatívny výber; pridružený výber

associated file – skupinový súbor

associative memory – asociatívna pamäť; druh pamäte, v ktorej sú dáta vyhľadávaná podľa obsahu, nie podľa adries

associative storage – asociatívna pamäť

assume – predpokladať

assumption – predpoklad

AST (active table segment) – tabuľka aktívnych segmentov

astable – astabilný; nestabilný

astable circuit – astabilný obvod

astable flip flop – astabilný klopný obvod

astable multivibrator – astabilný multivibrátor

asteriak – hviezdička „*

asymetric – asymetrický; nesúmerný

asynchronous – asynchrónny

asynchronous communication interface adapter (ACIA) – adaptér umožňujúci formátovanie dát a riadenia sériového prenosu

asynchronous transmission – asynchrónny prenos

at-sign @ – symbol @

attach – pripojiť

attack – útok

attainability – dosiahnuteľnosť

attention – návestie

attention comand – výstražný povel

attenuation – útlm

attribute – atribút; príznak; kontrolný alebo prídavný znak, ktorý špecifikuje určitú informáciu

attribute management – ovládanie kontrolných znakov; označenie pre proces, pri ktorom sú vytvárané, určované alebo rušené kontrolné kódy v databáze grafiky

AUD (audible) – počuteľný

audible – počuteľný; akustický; zvukový

audio output – audiový výstup

audiovisual – audiovizuálny

audit – skúšať; preveriť

audit program – skúšobný / preverovací program

auditing – protokolovanie

augmented – zväčšený; rozšírený

augmented reality – rozšírená realita

authentication – autentizácia; overenie

author language – autorský jazyk

authorization – oprávnenie; autorizácia; poverenie

Auto-Graph – autograf; jednoúčelové počítačové zariadenie pre riešenie vybraných úloh v oblasti automatizácie výrobných procesov

auto-routed – automaticky riadený; automaticky navádzaný

autocode – autokód

autocoding – automatické kódovanie

autocontrol – automatická kontrola; automatické riadenie

autocontrol system – systém so samočinnou reguláciou

autoexecute batch file – program, ktorý je samočinne spúšťaný po zapnutí výpočtového systému

autoindexing – automatické indexovanie

autolink – automatické prepojenie

automated – automatizovaný

automated controls – autoatizované riadenie periférií; vzťahuje sa k činnosti programovateľných periférnych zariadení

automated drafting system – generovanie grafického zobrazenia v online režime

automated film prep system – periférne elektronické zariadenie umožňujúce prenos grafického zobrazenia vytvoreného počítačom na film

automatic – automatický; samočinný

automatic calling – automatické volanie

automatic control circuit – automatický regulačný obvod

automatic control system – automatický riadiaci systém

automatic data acquisition – automatický zber dát

automatic data coding – automatické kódovanie

automatic data collecting – automatický zber dát

automatic data encoding – automatické kódovanie dát

automatic data processing – automatické spracovanie dát

automatic data retrieval – automatické vyhľadávanie dát

automatic data surveillance – automatická kontrola dát

automatic data transmission – automatický prenos dát

automatic device – automatické zariadenie

automatic dialing unit – automatická voliaca jednotka

automatic electronic data processing – automatické elektronické spracovanie dát

automatic error correction – automatické opravovanie chýb

automatic error detection – automatické vyhľadávanie chýb

automatic handling – automatické spracovanie

automatic indexing – automatické indexovanie

automatic scaling – automatické vytváranie merítka; program umožňujúci automaticky menit rozmery grafického zobrazenia, tiež prostriedky (príkazy) pre automatické vytváranie merítka

automatic search – automatické vyhľadávanie

automatic start – automatický rozbeh; spustenie

automatic test system – automatický testovací systém

automatic tracking – automatické sledovanie

automatic verification – automatické overovanie

automation – automatizácia

automatize – automatizovať

autonomous – autonómny

auxiliaries – príslušenstvo

auxiliary – pomocný; prídavný

auxiliary operation – pomocné operácie; operácie prebiehajúce v systéme a nevyžadujúce činnosť procesora

auxiliary routine – pomocný program

auxiliary storage – pomocná / vnútorná pamäť; sekundárna pamäť; patria sem pamäťové médiá (magnetické pásky, diskety)

auxiliary storage device – pomocné pamäťové zariadenie; sekundárne pamäťové zariadenie; patrí sem hlavne magnetofónová a disková pamäťová jednotka

auxiliary view – grafické zobrazenie simulujúce perspektívu

availability – dostupnosť

available – dostupný; dosiahnuteľný: k dispozícii

average – priemer

averaging – priemerovaný; vyrovnávanie

AVI file (audio video interleaved) – súbor obsahujúci zvukovú a video stopu

ax (axis) – os

axis – os; jedna z referenčných priamok v rámci dvojrozmerného alebo trojrozmerného súradnicového systému

Print Friendly, PDF & Email