Plameň Lásky NSPM

od autora: | 15. septembra 2019
Plameň Lásky NSPM
Plameň Lásky NSPM

Záchrana sveta skrze Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Veľký piatok. Oznámenie Svätej Panny:

„Tak mnoho hriechov je v krajine! Pomáhajte Mi, zachráňme duše! – Dám vám do rúk Sveteľnú Hlaveň, bude to Plameň Lásky Môjho Srdca. Ja som vaša dobrotivá, milujúca Matička a v zomknutosti s vami zachránim vás. Vašu Krajinu obetoval Svätý Štefan Mne a Ja som mu sľúbila, že Jeho a Uhorských Svätých prosbu budem nosiť vo svojom Srdci. – Rada by som dala do vašich rúk jeden nový prostriedok. Prosím, prijmite ho s veľkým porozumením, lebo samoje Srdce so zármutkom pozerá dole na vás. Dcéra Moja, tu podávam Plameň Lásky Svojho Srdca. Zapáľ ním svoje srdce a daj ďalej aspoň jednej duši.“

Tu Matička tak nariekala, že som nerozumela, čo vlastne mám robiť. Sľúbila som v mene každého, len aby som uľavila Jej bolesti, lebo aj moje srdce tak bolelo, že skoro puklo.

Milostivý účinok jej Plameňa Lásky

„Píš, čo poviem teraz: Plameň Lásky svojho Srdca rozšírim na každý ľud a národ. Nielen na v katolíckej Cirkvi žijúcich, ale na celom svete na všetky tie duše, ktoré boli označené znakom požehnaného kríža môjho Svätého Syna…“

Môj Plameň Lásky, ktorým túžim vás zaplavovať vždy s väčšou mierou, pôsobí aj na trpiace duše v očistcovom ohni. Behom osem dní vyslobodím z očistcového ohňa zomrelého príslušníka rodiny, ktorá vo štvrtkovom alebo v piatkovom dni zadržala svoju rodinnú hodinu, keď sa jeden príslušník rodiny postil o chlebe a vode. Kto sa postí v pondelkovom dni o chlebe a o vode, vyslobodí z miesta utrpenia jednu kňazskú dušu. (Netreba hladovať, len treba jesť chleba a piť vodu!)

Kto povie, odvolávajúc sa na Plameň Lásky môjho Nepoškvrneného Srdca 3 Zdravase, ten vyslobodí jednu trpiacu dušu z miesta utrpenia. – Kto v mesiaci novembri povie jeden Zdravas, vyslobodí z miesta utrpenia desať duší.“

„Potrebujem každého“

„Moje Nepoškvrnené Srdce horí plameňom od voči vám cítenej Lásky. Svoju Lásku nevládzem ďalej držať v Sebe, výbušnou silou razí k vám. Ja som vašou Matičkou. Viem pomáhať a aj chcem vám pomôcť, ale k tomu potrebujem aj vašu pomoc:

Treba sa usilovať o oslepenie satana! Potrebujem každého, jednotlivo aj spoločne! Neotáľajte, lebo satan bude slepý v takej miere, v akej miere vy horlíte. K pochodu vám dám obdivuhodnú silu, hromadne aj jednotlivo. Zodpovednosť je veľká! Ale vaša práca nebude daromná! Keď sa zomkne so Mnou celý svet, krotké svetlo môjho Plameňa Lásky vzplanie a bude zapaľovať na celom zemskom okruhu. Satan bezvládne stratí svoju moc. Len nepredlžujte tento prípravný čas, nechcite ho preťahovať! Nebuďte ľahostajní voči Mojej svätej veci!“ –

Cez nemnohých, cez maličkých sa má pohnúť to svet otriasajúce veľké milostivé vyžarovanie. Každý, komu sa dostane do rúk, nech to berie za pozvanie, nech sa nerozčuľuje, nevyhovára nikto z vás. Každý je mojím dieťaťom a Ja som každého Matkou.

Proste Svätého Jozefa, čistého Snúbenca. On potom môže hľadať útulok pre môj Plameň Lásky v ľudských srdciach!

Odporúčané prostriedky k oslepeniu satana

Svätá omša

„Keď počúvate svätú omšu vtedy, keď to nie je povinné a ste v stave milosti, Plameň Lásky svojho Srdca zaplavím tak, že aj cez ten čas oslepím satana, čím moje milosti hojne prúdia na tie duše, za ktoré obetujete. – Účasť na sv. omši v najväčšej miere stupňuje oslepenie satana. Satan, dychtiac strašnou pomstou, pokračuje svojím trápením ešte urputnejšie v boji o duše, odkedy cíti, že jeho oslepenie nastane.

Moc Svätej Krvi

Počas svätej omše a po svätom prijímaní hovoril ku mne Ježiš o moci Jeho Svätej Krvi: „Ja som Krvdávajúcim sveta. Od Mojej božskej Krvi sa môžete opojiť. Či viete to pochopiť rozumom? Pravda, ťažko? Ja som jediným Krvdávajúcim sveta! Rozjímajte o tom! Moja Svätá Krv zahreje, prinesie do pohybu mrazivú, ochromenú moc vašej duše. Ja prelejem, a prelial by som na celom svete do každého stvorenia, len sa dajte do svätého spravovania mojej Božej Ruky. Dovoľte pôsobiť vo vašich dušiach! Prečo chcete ostať ľuďmi obyčajných duší? Chcite sa zbožštiť, aby som nachádzal vo vás slasť žiť s vami!

„Môj stôl je prikrytý. Ja, Hostiteľ-Gazda, obetoval som všetko, dám Seba samého. Po prijatí Svätej Krvi hľaďte do svojich duší a pozorujte to šumenie, ktoré vo vás koná moc Mojej Svätej Krvi.

Nebuďte bezcitní! Nech neprinesie vás k Môjmu stolu zvyklosť, ale oheň lásky, ktorý sa tuná zapáli od Mojej lásky a skrze Mňa, – zomknuto s vami -, vypáli hriech z vašich duší.“ –

Pozeraj sa bez prestania do Mojich očí, ktorých prenikavý pohľad oslepí satana!“ –

„… Žiaľ, mnohí odvracajú svoje oči, lebo nevydržia Môj pohľad. Povedz im, nech neodvracajú svoj pohľad, ale oľutujú svoje hriechy a Ja vždy odpustím! – Vieš, ako sa Mi páči, keď povieš: Môj zbožňovaný Ježišu! – Povedz to aj miesto iných! A keby ste za celú hodinu nevedeli Mi iné povedať, len to, ó, vtedy nechám Svoj prenikavý pohľad spočinúť na vás.

Denné obetovanie sa.

Počas mojej dennej práce Svätá Panna znovu hovorila: „Obetujte svoje práce aj cez deň na Božiu slávu! Keď ste v stave milosti, aj toto obetovanie zvyšuje oslepenie satana… Teda žite podľa mojich milostí, aby sa oslepenie satana rozšírilo v čím väčšej oblasti. Tých mnoho milostí, ktoré vám poskytujem, keď ich dobre použijete, a použite ich čím lepšie a lepšie – bude mať za následok hromadnú nápravu duší!“ –

Vernosť

Z príležitosti svätej hodiny raz som Ho oslovila takto: Môj zbožňovaný Ježišu, milujem Ťa! – Ježiš na to: „Povedz, keď si prišla ku Mne, aby si držala svätú hodinu, či si sa tu stretla s niekým čo len raz?“ Hlboko skloniac svoju hlavu zamyslela som sa a odpovedala som: Nie, Pane! Ježiš mi hovoril prosiac: „Nenechávajte Ma teda samotného! Ani ty nenechaj Ma osamote!“ Bolesť mi vtrhla do duše. – On hovoril ďalej: „Keď neprídete, akože mám rozdeľovať svoje milosti? – Moje milosti sú nahromadené v hojnosti v Mojom Srdci, v nesmiernej Láske Môjho Srdca. – Naše vnútra nech spolu cítia, myšlienka nášho umu nech bude jedna, naše srdcia nech spolu zabúšia, naše ruky nech spolu zbierajú.

Prinášajte ku Mne duše! Pochopte: na veľké otázky vášho života jedine Ja som O D P O V E Ď O U !“ Vtedy zaplavil do mojej duše svoju nežnú lásku, voči nám cítenú.

Obeta – modlitba.

Panna Mária: „Obeta – modlitba: toto sú vaše prostriedky! Cieľ: uplatnenie sa vykupiteľskej práce. Bodaj by ste siahali svojimi túžbami k trónu Nebeského Otca, vtedy aj výsledok bol by hojný! Horte, ako horiaci šípkový ker, ktorý horí, ale nezhorí! Takúto obetu potrebujem Ja, ktorá nikdy nezhorí a ktorej horiaci ker dôjde ku Mne!“ –

Viera a dôvera.

Pane, moja duša horí od túžby, aby sa Plameň Lásky našej Matičky zapálil čím skôr.

„Povedz, dieťa moje, veríš Mne? Či veríš v našu svätú vec?“ – Pane, Ty poznáš moju vieru. – A vtedy zaplavil do mojej duše zázračnú moc viery a dôvery.

Ježiš: „Daj ďalej, dieťa moje: Bez viery a dôvery sa nemôže vo vás zakoreniť ani žiadna čnosť. To je základným pilierom tej svätej veci, na ktorú sa teraz chystáme a zákratko pohneme.

Rozjímaj o dôležitosti Mojich slov! K vášmu prvému kroku dáme vám silu a smelosť, len neodďaľujte mávnutím rúk!“

Matička: „Dieťa moje, ver v Moju materinskú moc! Poníženosť! Obeta! Tieto dve nech panuj nerozlučne v tvojej duši. Ver a dôveruj! Teraz už konečne ver mojej materinskej moci, ktorou mocou oslepím satana a zachránim svet od zatratenia!“

Čo pýta od nás Panna Mária?

„Prvá moja prosba: Verejne uctievajte päť Svätých Rán môjho Božského Syna. Aby to nebola len súkromná pobožnosť, ale verejné vzdávanie úcty…“

„Držte rodinnú svätú hodinu!“

„Dcéra moja, prosím, aby ste štvrtok a piatok považovali za zvláštne milostivé dni a najmä uzmierovali môjho Svätého Syna. Spôsob uzmierovania je rodinná svätá hodina. Za dobu jednej hodiny, ktorú venujete v rodine na uzmierenie, konajte rôzne modlitby (napr. ruženec). Spievajte sväté piesne! Ohľadom na päť Svätých Rán môjho Syna začínajte pobožnosť pätorým prežehnávaním sa a tak aj zakončte. Zapáľte svetlo (napr. sviečku), aby ste takto pripomenuli Môj sľub.

Uzmierenie konajte po dvoch alebo po troch, lebo viete, kde sa zídete spolu dvaja alebo traja, tam je prítomný aj môj Svätý Syn. – Pätorú prežehnávajúcu pobožnosť konajte aj cez deň, medzitým sa odporúčajte do milosrdenstva Nebeského Otca. To privedie vás bližšie k Nebeskému Otcovi a vaše srdce sa naplní milosťou.“

„… Vidíš, dieťa moje, Ja vás pozdvihnem a odvediem do vlasti spásy, ktorú obstaral môj Svätý Syn skrze svoje nesmierne utrpenie!“

„Konajte návštevu Sviatosti Oltárnej!“

„Prosím Svätého Otca, aby ste sviatok Hromníc, 2. februára, považovali za sviatok môjho Plameňa Lásky.“

Ježiš: Dávam Svoje zvláštne požehnanie – skrze Svätého Otca – na tých rodičov, ktorí prijmu Moju božskú vôľu a spolupracujú v Mojej stvoriteľskej práci. – Toto požehnanie je jedinečné, môže sa dávať len rodičom. Žiadam si ho uplatňovať pri narodení každého dieťaťa.“ –

Panna Mária: „Odteraz pripojte ku každej modlitbe ku Mne nasledujúcu modlitbu: “ … Rozšír milostivý účinok svojho plameňa lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen!“ „To je orodovanie, ktorým môžete oslepiť satana!“

. . .

„Deti Moje, ruka môjho Svätého Syna sa chystá udrieť, už sotva ju vládzem zadržať. Keď budete volať o pomoc môj Plameň Lásky, spoločne zachránime svet!“

Pán Ježiš: „A úsmev mojej matky ožiari svet!“

Pán naučil ma jednu malú modlitbu a prosil, aby som ju dala ďalej, lebo uznáva ju za účinný prostriedok k oslepeniu satana. Prosí, aby sme si osvojili Jeho večné myšlienky, žiadosti všetkou svojou silou a celou mysľou:

„Naše nohy nech spolu kráčajú, – naše ruky nech spolu zbierajú, – naše srdcia nech spolu zabúšia, – naše vnútra nech spolu cítia, – myšlienka našej mysle nech bude jedna, – naše uši nech spolu načúvajú v tichu, – naše oči nech vzájomne na seba hľadia a splývajú, – naše pery nech spoločne prosia za zmilovanie!“

Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Na začiatok: Na česť päť Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa prežehnáme sa 5x za sebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Na veľké zrnká: Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Na prvé tri malé zrnká: Ó, môj Bože, verím v Teba, lebo si nekonečne dobrý! Ó, môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečne milosrdný! Ó, môj Bože, milujem Ťa, lebo si nadovšetkým hodný na lásku!

Na malé zrnká: Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!

Za každých desať zrniek: Rozšír milostivý účinok svojho plameňa lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen.

Na dokončenie (3x): Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *