Inštrukcie príkazového riadka

V prípade, že ste milovníci starých operačných systémov, je možné, že vám tieto príkazy prídu vhod pri vašej práci.

THE INSTRUCTIONS OF THE COMMAND-LINE

A

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
APPEND[DOS]Umožňuje programom otvárať dátové súbory v zadaných adresároch, ako by boli v aktuálnom adresári.
ASSIGN[DOS]Pridelí jednotke iné označenie, resp. písmeno.
ASSOC[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí a zmení pridelenú príponu súboru.
AT[NT, XP, Vista, 7]Plánuje spustenie príkazov a programov v počítači v zadanom čase a dátume.
ATTRIB[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazí / zmení atribúry súboru.

B

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
BACKUP[DOS]Umožní vytvorenie záložnej kópie súboru dátového nosiča na inom nosiči.
BREAK[NT, XP, Vista, 7]Nastavuje spôsob testu kombinácií kláves Ctlrl+C.
BUFFERS[DOS]Inštrukcia CONFIG.SYS. Pri spustení počítača vyhradí časť pamäte pre určitý počet vyrovnávacích pamätí disku.

C

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
CACLS[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí a zmení súbory ACL (Access Control List).
CALL[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vyvolá dávkový súbor z iného dávkového súboru.
CD[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazí / zmení názov aktuálneho adresára.
CHCP[DOS, NT, XP, Vista, 7]Nastavuje kódovú stránku.
CHDIR[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazí / zmení názov aktuálneho adresára.
CHKDSK[DOS, NT, XP, Vista, 7]Poverí dátový nosič a zobrazí správu o jeho stave.
CHKNTFS[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí a zmení kontrolu dátového nosiča pri spustení počítača.
CHOICE[DOS]Vyzve užívateľa k výberu dávkového súboru zo zadaných možností a čaká na jeho výber.
CLS[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vymaže obraz obrazovky.
CMD[NT, XP, Vista, 7]Spustí novú inštanciu prekladača inštrukcií.
COLOR[DOS, NT, XP, Vista, 7]Určuje farby pozadia a popredia pre herné konzoly.
COMMAND[DOS]Spustí novú inštanciu prekladača inštrukcií.
COMP[DOS, NT, XP, Vista, 7]Porovná obsah dvoch súborov.
COMPACT[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí a zmení komprimáciu súborov v oddieloch NTFS.
CONVERT[NT, XP, Vista, 7]Konvertuje obsah FAT do NTFS. Konvertovanie nie je možné vykonať na aktuálnej jednotke.
COPY[DOS, NT, XP, Vista, 7]Kopíruje jeden / viac súborov na iné miesto.
COUNTRY[DOS]Definuje národné závislé parametre operačného systému, čo umožňuje zobrazenie dát, času a meny príslušného štátu. Tieto parametre sú nevyhnutné pre postupnosť triedenia a špecifikáciu znakov použiteľných pre názvy súborov.
CITY[DOS]Prepína štandardné vstupné zariadenie počítača.

D

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
DATE[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazuje, resp. nastavuje dátum.
DBLSPACE[DOS]Program pre navýšenie kapacity pevného disku pomocou komprimácie dát.
DEBUG[DOS]Vyvolá program debugger, pomocou ktorého možno skontrolovať spustiteľné programové súbory.
DEFRAG[DOS]Vyvolá progam OS Windows pre defragmentáciu disku. Preorganizuje súbory na pevnom disku za účelom optimalizácie rýchlosti prístupu k týmto súborom.
DEL[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vymaže jeden / viac súborov.
DELTREE[DOS]Vymaže adresár vrátane všetkých súborov a podadresárov.
DEVICE[DOS]Uloží do pamäte daný ovládač zariadení.
DEVICEHIGH[DOS]Uloží do hornej pamäte daný ovládač zariadení.
DIR[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vypíše zoznam súborov a podadresárov nachádzajúcich sa v danom adresári.
DISKCOMP[DOS, NT, XP, Vista, 7]Porovná obsah dvoch diskiet.
DISKCOPY[DOS, NT, XP, Vista, 7]Kopíruje obsah diskety na inú disketu.
DISKPERF[NT]Spustí, ukončí a zobrazí zdroje dát nachádzajúce sa na dátovom nosiči, ktoré ovplyvňujú jeho výkon.
DISPLAY.SYS[DOS]Umožňuje použitie medzinárodnej znakovej sady pre výstup na monitor EGA, VGA a LCD. Príslušný ovládač je nutné pomocou inštrukcie DEVICE / DEVICEHIGH uložiť do súboru CONFIG.SYS.
DOS[DOS]Určuje, kedy má operačný systém poskytnúť prístup k hornej pamäti (UMA). Okrem toho možno pomocou tejto inštrukcie uložiť určité časti operačného systému do vysokej pamäte (HMA).
DOSKEY[NT, XP, Vista, 7]Spracováva zadanie inštrukcií, vyvoláva späť inštrukcie Windows a vytvára makrá.
DOSONLY[NT]Zaisťuje, aby boli aplikácie založené na MS-DOS spustené len pri zadaní výzvy COMMAND.COM.
DOSSHELL[DOS]Aktivuje užívateľské rozhranie DOS-SHELL.
DRIVER.SYS[DOS]Vytvorí logickú diskovú jednotku, ktorá môže nahradiť skutočnú jednotku. Príslušný ovládač je nutné pomocou inštrukcie DEVICE / DEVICEHIGH uložiť do súboru CONFIG.SYS.
DRIVPARM[DOS]Inštrukcia súboru CONFIG.SYS. Pri spustení systému určuje parametre jednotlivých zariadení, napr. pevného disku / páskovej jednotky.

E

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
ECHO[NT, XP, Vista, 7]Zobrazuje hlásenie, resp. zapína / vypína zobrazenie inštrukcií.
ECHOCONFIG[NT]Zobrazí hlásenie pri čítaní súboru CONFIG.NT, ktorý je súčasťou MS-DOS.
EDIT[DOS]Vyvolá textový editor, ktorý umožňuje vytvorenie a úpravu textu v kóde ASCII.
EMM386[DOS]Umožňuje aktiváciu / deaktiváciu podpory pre rozšírenie pamäte EMM386.
ENDLOCAL[NT, XP, Vista, 7]Ukončuje lokalizačné zmeny prostredia dávkového súboru.
ERASE[NT, XP, Vista, 7]Vymaže jeden / viac súborov.
ERRORLEVEL[DOS]Výstupný kód naposledy ukončeného programu spusteného COMAND.COM.
EXE2BIN[DOS]Konvertuje spustiteľné súbory (.exe) do dvojkového formátu (.bin).
EXIST[DOS, NT, XP, Vista, 7]Používa sa v spojení s inštrukciou IF a názvom súboru.
EXIT[NT, XP, Vista, 7]Ukončí činnosť prekladača inštrukcií (COMMAND.COM) a vráti sa späť do programu, ktorý ho vyvolal.
EXPAND[DOS, NT, XP, Vista, 7]Dekomprimuje jeden / niekoľko skomprimovaných súborov.
EXTRACT[DOS]Dekomprimuje súbory.

F

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
FASTHELP[DOS]Zobrazuje krátku nápovedu k inštrukciám DOS.
FASTOPEN[DOS]Program pre urýchlenie prístupu k súborom.
FC[NT, XP, Vista, 7]Porovná dve / viac viet v súboroch a zobrazí rozdiely.
FCBS[DOS]Inštrukcia súboru CONFIG.SYS. Určuje počet kontrolných súborových blokov (File control block, FCB), ktoré sa využívajú ku komunikácii so súbormi.
FDISK[DOS]Vyvolá program FDISK, ktorý rozdeľuje pevný disk a určuje veľkosť clusterov.
FILES[DOS]Inštrukcia súboru CONFIG.SYS. Definuje maximálny počet súčasne otvorených súborov.
FIND[NT, XP, Vista, 7]Vyhľadá v jednom / niekoľkých súboroch zadaný reťazec znakov.
FINDSTR[NT, XP, Vista, 7]Vyhľadá v súboroch zadaný reťazec znakov.
FINGER[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí informácie o užívateľovi zadaného systému, ktorý má spustenú službu Finger.
FOR[NT, XP, Vista, 7]Vykoná určitú inštrukciu pri každom súbore v sade súborov. Je možné ho použiť v rámci dávkového súboru.
FORMAT[DOS, NT, XP, Vista, 7]Naformátuje dátový nosič pre použitie pod operačnými systémami DOS / Windows.
FTP[DOS, NT]Funkcie.
FTYPE[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí / upraví typy súborov pridružené k príslušným príponám názvov súborov.

G

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
GOTO[DOS, NT, XP, Vista, 7]Presmeruje spracovanie inštrukcií na miesto v programe označenej daným skokovým návestím. Túto inštrukciu možno použiť len pri dávkovom spracovaní súborov.
GRAFTABL[NT, XP, Vista, 7]V grafickom režime umožňuje zobrazenie špeciálnych znakov.

H

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
HELP[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazí pomocné informácie k inštrukciám.
HIMEM.SYS[DOS]HIMEM bol Extended Memory Manager / program, ktorý koordinoval používanie hornej pamäte. Sledoval, aby v rovnaký okamih nemohli využívať rovnakú časť hornej pamäte dva užívateľské programy / dva ovládače zariadenia. Tento ovládač býval uložený na začiatku súboru CONFIG.SYS.

I

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
IF[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vykonáva spracovanie programu v závislosti na stanovených podmienkach. Je možné ho použiť pri dávkovom spracovaní súboru.
INCLUDE[DOS]Inštrukcia súboru CONFIG.SYS. Vloží obsah zadaného odstavca, ktorý je umiestnený v inej časti konfiguračného súboru.
INSTALL[DOS]Inštrukcia súboru CONFIG.SYS. Načíta do pamäte rezidentný program.
INSTALLHIGH[DOS]Inštaluje rezidentné programy do hornej pamäte.
INTERLINK[DOS]Spojí dva počítače cez sériové / paralelné rozhranie a definuje, ktorý z nich je klient a ktorý server.
INTERSVR[DOS]Spustí server pre komunikáciu pomocou programu interlink.
IPCONFIG[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí aktuálne hodnoty konfigurácie siete TCP/IP.
IPXROUTE[NT, XP, Vista, 7]Spravuje smerovaciu tabuľku používanú protokolom NWLink v sieti Token ring.

J

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
JOIN[DOS]Pridelí podadresáru označenie príslušnej jednotky.

K

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
KEYBOARD.SYS[DOS]Umožňuje operačnému systému používať iné rozloženie klávesnice. Túto inštrukciu je možné použiť len v súbore CONFIG.SYS.

L

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
LABEL[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vytvorí / zmení / vyzmaže identifikáciu dátového nosiča, tzv. diskety / pevného disku.
LASTDRIVE[DOS]Inštrukcia súboru CONFIG.SYS. Stanoví maximálny počet diskových jednotiek, ktoré je možné použiť.
LFNFOR[DOS]Aktivuje / deaktivuje používanie dlhých názvov súborov pri spracovaní inštrukcií FOR.
LH[DOS]Načíta program do hornej pamäte.
LOADFIX[DOS]Zistí, že sa program načíta nad prvých 64 kB konvenčnej pamäte.
LOADHIGH[DOS]Načíta program do hornej pamäte.
LPQ[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí stav radu tlačových úloh na hostiteľskom počítači, resp. na serveri LPD.
LPR[NT, XP, Vista, 7]Odošle súbor určený k tlači na hostiteľský počítač, resp. server LPD.

M

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
MD[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vytvorí adresár.
MEMMAKER[DOS]Program pre optimalizáciu spúšťacích súborov.
MENUCOLOR[DOS]Upravuje farbu textu a pozadia spúšťacieho menu. Túto inštrukciu je možné použiť len v rámci oddielu ponuky (menu) súboru CONFIG.SYS.
MENUDEFAULT[DOS]Obsadí položku v spúšťacom menu a v prípade potreby špecifikuje platnosť prerušenia. Je možné poUžiť ju len v rámci oddielu ponuky (menu) súboru CONFIG.SYS.
MENUITEM[DOS]Definuje až 9 položiek spúšťaciehomenu. Je možné ju použiť len v rámci oddielu ponuky (menu) v súbore CONFIG.SYS.
MIRROR[DOS]Zaznamená prídavné informácie o dátovom nosiči, resp. súbore.
MKDIR[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vytvorí adresár.
MODE[DOS, NT, XP, Vista, 7]Konfiguruje systémové zariadenie.
MORE[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazí na obrazovke danú úlohu po stránkach.
MOVE[DOS, NT, XP, Vista, 7]Presunie jeden / viac súborov z jednoho adresára do druhého.

N

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
NBTSTAT[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí štatistiky protokolu a aktuálne pripojenie TCP/IP pomocou systému NBT (NetBIOS s protokolom TCP/IP).
NETSTAT[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí štatistiky protokolu a aktuálne sieťové pripojenie TCP/IP.
NTBOOKS[NT]Vyvolá online dokumentáciu k operačnému systému Windows NT.
NTCMDPROMPT[NT]Spustí prekladač inštrukcií CMD.EXE namiesto prekladača COMMAND.COM vždy po spustení rezidentného programu / po spustení príkazového riadka v rámci aplikácie systému MS-DOS.
NUMLOCK[DOS]Zisťuje či má byť po spustení počítača klávesa NUM aktivovaná alebo nie. Túto inštrukciu je možné použiť len v rámci oddielu ponuky (menu) súboru CONFIG.SYS.

P

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
PATH[DOS, NT, XP, Vista, 7]Nastaví, príp. zobrazí cestu na vyhľadávanie spustiteľných súborov.
PAUSE[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zastaví vykonávanie dávkového súboru a zobrazí hlásenie.
PING[DOS, NT, XP, Vista, 7]Odoslaním správy s požiadavkou odozvy overí dostupnosť hostiteľského počítača.
POPD[NT]Prepne aktuálny adresár do adresára uloženého pomocou inštrukcie PUSHD.
PRINT[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vytlačí textový súbor pokým sa vykonáva iná inštrukcia MS-DOS.
PROMPT[DOS, NT, XP, Vista, 7]Mení text príkazového riadka.
PUSHD[NT, XP, Vista, 7]Uloží aktuálny adresár a prepne potom do iného adresára.

Q

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
QBASIC[DOS]Spustí prekladač programového jazyka QBasic.

R

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
RD[DOS, NT, XP, Vista, 7]Odstráni adresár.
RECOVER[NT, XP, Vista, 7]Obnoví čitateľné dáta z poškodeného dátového nosiča.
REM[DOS, NT, XP, Vista, 7]Umožňuje vkladať komentáre do dávkového súboru / konfiguračného súboru CONFIG.SYS.
REN[DOS, NT, XP, Vista, 7]Premenuje jeden / viac súborov.
RENAME[DOS, NT, XP, Vista, 7]Premenuje jeden / viac súborov.
REPLACE[DOS, NT, XP, Vista, 7]Nahradí súbory v cieľovom adresári súbormi zo zdrojového adresára, ktoré majú rovnaký názov.
RESTORE[DOS]Obnoví súbory pomocou záložnej kópie vytvorenej inštrukciou BACKUP.
RMDIR[DOS, NT, XP, Vista, 7]Vymaže adresár.

S

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
SET[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí / nastaví / odoberie systémové premenné.
SETLOCAL[NT, XP, Vista, 7]Spustí lokalizáciu premenných prostredí v dávkovom súbore.
SHARE[DOS]Kontroluje a bráni viacnásobným prístupom k súborom.
SHELL[DOS]Určuje názov a umiestnenie prekladača inštrukcií.
SHIFT[NT, XP, Vista, 7]Zmení pozíciu parametrov dávky v dávkovom súbore.
SMARTMON[DOS]Program pre urýchlenie prístupu na pevný disk.
SORT[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zaraďuje vstupné dáta.
STACKS[DOS]Umožňuje obsluhovať hardwarové prerušenie pomocou dynamického použitia dátových zásobníkov.
START[NT, XP, Vista, 7]Spustí v novom okne príkazového riadka určitý program / inštrukciu.
SUBMENU[DOS]Definuje zvolenú položku spúšťacieho menu, ktorá obsahuje ďaľšie ponuky. Túto inštrukciu je možné použiť len v rámci oddielu ponuky (menu) súboru CONFIG.SYS.
SUBST[DOS, NT, XP, Vista, 7]Priradí cestu k písmenu jednotky.
SWITCHES[DOSV rámci súboru CONFIG.SYS definuje špeciálne parametre operačného systému.

T

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
TELNET[DOS]Otvorí okno programu Telnet.
TIME[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí, príp. nastaví systémový čas.
TITLE[NT, XP, Vista, 7]Vytvorí záhlavie okna príkazového riadka.
TREE[NT, XP, Vista, 7]Graficky zobrazí štruktúru adresárov cesty / disku v jednotke.
TYPE[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí obsah textového súboru.

U

INŠTRUKCIA OSFUNKCIA
UNDELETE[DOS]Obnoví vymazané súbory.
UNFORMAT[DOS]Obnoví stav dátového nosiča.

V

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
VER[DOS, NT, XP, Vista, 7]Zobrazí danú verziu operačného systému Windows.
VERIFY[DOS, NT, XP, Vista, 7]Určuje, či má systém kontrolovať správnosť zápisu dát na dátový nosič.
VOL[NT, XP, Vista, 7]Zobrazí označenie a sériové číslo dátového nosiča.
VSAVE[DOS]Rezidentný antivírový program.

X

INŠTRUKCIAOSFUNKCIA
XCOPY[DOS, NT, XP, Vista, 7]Kopíruje súbory a adresárové štruktúry.
Print Friendly, PDF & Email